Day Care Center 4: Senior Care

Treatment and research programs:

1) základní sociální poradenství

Uživatelům denního stacionáře, jejich rodinám i zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme zcela zdarma základní sociální poradenství.

Naši sociální pracovníci:

 • informují  o dostupných formách státní sociální podpory (např. příspěvek na péči),
 • pomáhají s administrativou žádostí o sociální dávky,
 • informují o dostupných zdravotnických a sociálních službách zaměřených na péči o  seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelská služba, home care apod.),
 • pomáhají s jejich kontaktováním a podáním žádosti o umístění.

 2) Psychologická péče

Psychologové, stážisté stacionáře:

 • připravují a vedou denní program s uživateli,
 • vyšetřují  uživatele denního stacionáře psychodiagnostickými metodami proto, aby bylo možné zmapovat celkový stav uživatele a služby mu byly poskytovány cíleně a dle jeho skutečných potřeb,
 • informují rodinné pečující o různých kognitivních poruchách – o typických příznacích, průběhu a možnostech léčby,
 • provázejí rodiny v procesu pečování o člověka s kognitivní poruchou; nabízejí prostor pro sdílení smutku, hněvu, zoufalství spojených péčí; poskytují podporu v krizi a pomáhají hledat nové zdroje sil.


3) Aktivizační denní program

Každý pracovní den od 7:00 do 15:30

Celý den nabízí mnoho činností. Po snídani a ranním přivítání otevíráme program cvičením a relaxací. Následuje dopolední svačina. Před obědem, kdy to většině z nás nejvíce „pálí“ zařazujeme trénink paměti, trénink komunikace nebo tvůrčí činnosti (výtvarné a rukodělné vyrábění). Pak sníme vlastní nebo objednaný oběd a máme polední klid. Abychom se opět trochu rozehřáli, projdeme se po terase nebo se protáhneme v denní místnosti. Odpolední program je různorodý. Každý den připravujeme něco jiného: relaxační techniky, zpěv a poslech hudby, řemeslné práce, tematicky zaměřené vzpomínání nebo trénink komunikace, umění. V půl třetí jíme odpolední svačinu a po ní následuje volný program. I ten se snažíme strávit aktivně – hrajeme společenské hry nebo pétanque, luštíme kvízy. Nejpozději do 15:30 se rozcházíme domů. Můžeme nejen povyprávět, co jsme se dozvěděli nového, ale i přinést dárek pro naše nejbližší (např. vlastnoručně vyrobený adventní svícen nebo velikonoční perníček).

Program vedou pracovníci stacionáře a specialisté z dalších oddělení (ergoterapeuti, psychologové, stážisté).

Nabízíme celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina) a také je možné donést si vlastní jídlo.

 

Doplňující informace

Našimi uživateli se mohou stát:

 • senioři, kteří pociťují dlouhodobé zhoršování své paměti, pozornosti, vyjadřování nebo dalších schopností.
 • senioři ohrožení samotou nebo demencí
 • senioři s různými typy demence      (Alzheimerova nemoc, vaskulární demence apod.) nebo jiným neurologickým onemocněním (např. po mozkové příhodě)

Pokud je to nutné, dohlížíme u uživatelů na užívání léků a pomáháme při hygieně, při jídle, při oblékání a jiných činnostech. Službu nemůžeme poskytovat imobilním seniorům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, osobám závislým na omamných a návykových látkách, osobám se závažnými psychiatrickými diagnózami projevujícími se zvýšenou agresivitou.

 

  Cíle poskytované sociální služby  

      Cílem služby je zajistit osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním a seniorům aktivizační činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a s vrstevníky. V rámci výše uvedených činností je cílem služby:

 -zbavit lidi pocitu osamocenosti a zbytečnosti

 -udržet a pomoci navázat nové sociální kontakty uživatelů služby

 -udržet nebo zlepšit stávající soběstačnost uživatele

 -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-umožnit smysluplné využití volného času

-sociálně terapeutické činnosti

-výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-sociálně terapeutické činnosti

 

Zásady poskytované sociální služby

 Poskytování sociální služby se řídí těmito zásadami:

 -          dobrovolnost

Uživatelé využívají služby denního stacionáře dobrovolně.

-          respektování svobody rozhodování

Uživatelé mají právo se svobodně rozhodnout o účasti na programu a aktivitách denního stacionáře.

-          důvěrnost a mlčenlivost

Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčelivost o skutečnostech, které se při práci s uživateli služby dozví. Osobní a citlivé údaje uživatele jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez uživatelova písemného souhlasu.

-          individuální přístup

Poskytování služby se pracovníci denního stacionáře snaží přizpůsobit individuálním potřebám, přáním a cílům uživatele a s ohledem na možnosti a provozní podmínky denního stacionáře.

-          zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí

-          spolupráce s rodinou nebo osobou blízkou

Pracovníci denního stacionáře poskytují základní sociální poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké uživatele sociální služby. Rodinní příslušníci se mohou účastnit společenských akcí pořádaných pro uživatele Denního stacionáře. Dále rodinní příslušníci a pečovatelé mají možnost po domluvě využít individuální konzultace s pracovníky Denního stacionáře.

-          rovnost všech lidí

Rovný přístup k uživatelům služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, politického přesvědčení, sociálního postavení.

-          odbornost a kvalita služby

Pracovníci jsou k výkonu své práce odborně způsobilí a svou kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti si dále prohlubují.

-          pružnost služby

Pracovníci se snaží přizpůsobit provoz denního stacionáře požadavkům uživatelů služby  a jejich rodinným příslušníkům, věkové a mentální struktuře uživatelů.

 

 

 

Další informace o denním stacionáři naleznete v přiložených dokumentech:

1)    Informace pro zájemce o službu

2)    Návrh na přijetí do denního stacionáře

3)    Ceník

 

 


Webpages to visit

AD centrum ITAREPS
Profile Organizational Chart How Can I Book an Appointment? Outpatient Clinic Inpatient Ward 1: Anxiety Disorders Inpatient Ward 2: Mood Disorders Inpatient Ward 3: Psychotic Disorders Day Care Center 1: Anxiety and Personality Disorders Day Care Center 2: Anxiety Disorders Day Care Center 3: Psychotic Disorders Day Care Center 4: Senior Care Dept. of Cognitive Disorders Neurophysiology and EEG Department of Sleep Medicine Neurostimulation Neuroimaging Unit Clinical Psychology Physiotherapy Occupational Therapy Social Services Specific Treatment Programs Medicinal Doctors (Psychiatrists) Sponsorship Patients Rights
About NIMH Czech Rep. Research Programmes Medical Care For Students Information Centre Press Contacts