HR AWARD
HRS4R

Národní ústav duševního zdraví se 27. 11. 2017 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

NUDZ podal v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na MŠMT návrh projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ. MŠMT návrh projektu schválilo.


Cíl projektu

• získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání výzkumných pracovníků
• Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumných pracovníků
• Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace


Přínos implementace HRS4R pro NUDZ a výzkumné pracovníky

• Posílení pověsti NUDZ a zvýšení atraktivity NUDZ pro zahraniční i domácí instituce i výzkumné pracovníky
• Zaručení otevřeného, transparentního a na zásluhách postaveného náboru (Open Transparent and Merit based – Recruitment – OTM-R) nových pracovníků
• Zvýšení možnosti přístupu k evropským a tuzemský programům na podporu výzkumu (TAČR, HORIZON 2020 apod.)
• Posílení rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků, vyšší podpora profesního vzdělávání
• Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
• Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků


Časový harmonogram projektu

Zahájení

Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka – 27. 11. 2017
Provedení rozdílové analýzy (Gap Analysis) vůči principům Charty a Kodexu – 1. 1. 2018 až 15. 10. 2018
Příprava akčního plánu (Action Plan) – 15. 10. 2018 až 26. 11. 2018
Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu NUDZ – 27. 11. 2018

Implementace

Implementace akčního plánu od prosince 2018
Interní zhodnocení akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců 24 měsíců po prvotním získání HR Award
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interního zhodnocení
od prosince 2020
Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise v NUDZ 36 měsíců po interním zhodnocení

Výstupy projektu

Rozdílová analýza (Gap analysis)
OTM-R analýza
Akční plán

Projektový tým (Working Group)

Alexandr Borovička – Garant HR grantu
Tomáš Kopřiva – Projektový manažer
Kamila Nesibová – Koordinátorka klíčové aktivity
Šárka Vyšínová – Koordinátorka klíčové aktivity
Martina Zavadilová – Koordinátorka klíčové aktivity
Karolína Dominguez – Vedoucí Kanceláře mezinárodní spolupráce
Květa Tröberová – Manažerka HR
Martina Pikalová – HR generalistka
Zuzana Tůmová – Koordinátorka veřejných zakázek
Barbora Veselá – Koordinátorka grantové kanceláře
Michal Vrána – Specialista pro normotvorbu
Běla Mojžíšová – Finanční manažerka
Eva Prosecká – Projektová administrátorka
Markéta Doležalová – Koordinátorka výzkumného programu 6
Jitka Jechová – Koordinátorka výzkumného programu 1
Martina Kolářová – HRS4R/HR Award projectHRS4R/HR Award projectKoordinátorka výzkumného programu 5
Karla Komárková – Koordinátorka výzkumného programu 2
Kateřina Mravčíková – Koordinátorka výzkumného programu 4
Pavla Špádová – Koordinátorka výzkumného programu 7
Tereza Těšíková – Koordinátorka výzkumného programu 3
Jiří Beneš – Specialista IT

Supervizní skupina (Supervising Group = steering committe)

Alexandr Borovička – Ekonomicko-provozní náměstek, vedoucí supervizní skupiny
Cyril Höschl – Ředitel
Jiří Horáček – Náměstek pro vědu a výzkum
Pavel Mohr – Náměstek pro klinický výzkum, vedoucí výzkumného programu 7
Tomáš Novák – Náměstek pro vzdělávání
Saak Viktor Ovsepian – Vedoucí výzkumného programu 1
Martin Brunovský – Vedoucí výzkumného programu 6
Ladislav Csémy – Vedoucí výzkumného programu 4
Filip Španiel – Vedoucí výzkumného programu 3
Jana Kopřivová – Vedoucí výzkumného programu 5
Karel Valeš – Vedoucí výzkumného programu 8
Petr Winkler – Vedoucí výzkumného programu 2

Revizní skupina (Revision Group)

42 zástupců výzkumných a pracovníků a zástupců zdravotnických profesí

Vedení ústavu (Board of Directors)

Cyril Höschl – Ředitel
Jiří Horáček – Náměstek pro vědu a výzkum
Pavel Mohr – Náměstek pro klinický výzkum, vedoucí výzkumného programu 7
Tomáš Novák – Náměstek pro vzdělávání
Alexandr Borovička – Ekonomicko-provozní náměstek, vedoucí supervizní skupiny

 

 
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty