Denní stacionář 4: pro seniory

Léčebné a výzkumné programy

1) základní sociální poradenství

Uživatelům denního stacionáře, jejich rodinám i zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme zcela zdarma základní sociální poradenství.

Naši sociální pracovníci:

 • informují  o dostupných formách státní sociální podpory (např. příspěvek na péči),
 • pomáhají s administrativou žádostí o sociální dávky,
 • informují o dostupných zdravotnických a sociálních službách zaměřených na péči o  seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelská služba, home care apod.),
 • pomáhají s jejich kontaktováním a podáním žádosti o umístění.

 2) Psychologická péče

Psychologové, stážisté stacionáře:

 • připravují a vedou denní program s uživateli,
 • vyšetřují  uživatele denního stacionáře psychodiagnostickými metodami proto, aby bylo možné zmapovat celkový stav uživatele a služby mu byly poskytovány cíleně a dle jeho skutečných potřeb,
 • informují rodinné pečující o různých kognitivních poruchách – o typických příznacích, průběhu a možnostech léčby,
 • provázejí rodiny v procesu pečování o člověka s kognitivní poruchou; nabízejí prostor pro sdílení smutku, hněvu, zoufalství spojených péčí; poskytují podporu v krizi a pomáhají hledat nové zdroje sil.


3) Aktivizační denní program

Každý pracovní den od 7:00 do 15:30

Celý den nabízí mnoho činností. Po snídani a ranním přivítání otevíráme program cvičením a relaxací. Následuje dopolední svačina. Před obědem, kdy to většině z nás nejvíce „pálí“ zařazujeme trénink paměti, trénink komunikace nebo tvůrčí činnosti (výtvarné a rukodělné vyrábění). Pak sníme vlastní nebo objednaný oběd a máme polední klid. Abychom se opět trochu rozehřáli, projdeme se po terase nebo se protáhneme v denní místnosti. Odpolední program je různorodý. Každý den připravujeme něco jiného: relaxační techniky, zpěv a poslech hudby, řemeslné práce, tematicky zaměřené vzpomínání nebo trénink komunikace, umění. V půl třetí jíme odpolední svačinu a po ní následuje volný program. I ten se snažíme strávit aktivně – hrajeme společenské hry nebo pétanque, luštíme kvízy. Nejpozději do 15:30 se rozcházíme domů. Můžeme nejen povyprávět, co jsme se dozvěděli nového, ale i přinést dárek pro naše nejbližší (např. vlastnoručně vyrobený adventní svícen nebo velikonoční perníček).

Program vedou pracovníci stacionáře a specialisté z dalších oddělení (ergoterapeuti, psychologové, stážisté).

Nabízíme celodenní stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina) a také je možné donést si vlastní jídlo.

 

Doplňující informace

Našimi uživateli se mohou stát:

 • senioři, kteří pociťují dlouhodobé zhoršování své paměti, pozornosti, vyjadřování nebo dalších schopností.
 • senioři ohrožení samotou nebo demencí
 • senioři s různými typy demence      (Alzheimerova nemoc, vaskulární demence apod.) nebo jiným neurologickým onemocněním (např. po mozkové příhodě)

Pokud je to nutné, dohlížíme u uživatelů na užívání léků a pomáháme při hygieně, při jídle, při oblékání a jiných činnostech. Službu nemůžeme poskytovat imobilním seniorům, kteří potřebují ošetřovatelskou péči, osobám s akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, osobám závislým na omamných a návykových látkách, osobám se závažnými psychiatrickými diagnózami projevujícími se zvýšenou agresivitou.

 

  Cíle poskytované sociální služby  

      Cílem služby je zajistit osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním a seniorům aktivizační činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a s vrstevníky. V rámci výše uvedených činností je cílem služby:

 -zbavit lidi pocitu osamocenosti a zbytečnosti

 -udržet a pomoci navázat nové sociální kontakty uživatelů služby

 -udržet nebo zlepšit stávající soběstačnost uživatele

 -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-umožnit smysluplné využití volného času

-sociálně terapeutické činnosti

-výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-sociálně terapeutické činnosti

 

Zásady poskytované sociální služby

 Poskytování sociální služby se řídí těmito zásadami:

 -          dobrovolnost

Uživatelé využívají služby denního stacionáře dobrovolně.

-          respektování svobody rozhodování

Uživatelé mají právo se svobodně rozhodnout o účasti na programu a aktivitách denního stacionáře.

-          důvěrnost a mlčenlivost

Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčelivost o skutečnostech, které se při práci s uživateli služby dozví. Osobní a citlivé údaje uživatele jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez uživatelova písemného souhlasu.

-          individuální přístup

Poskytování služby se pracovníci denního stacionáře snaží přizpůsobit individuálním potřebám, přáním a cílům uživatele a s ohledem na možnosti a provozní podmínky denního stacionáře.

-          zabezpečení podnětného a technicky vhodně vybaveného prostředí

-          spolupráce s rodinou nebo osobou blízkou

Pracovníci denního stacionáře poskytují základní sociální poradenství pro rodinné příslušníky a osoby blízké uživatele sociální služby. Rodinní příslušníci se mohou účastnit společenských akcí pořádaných pro uživatele Denního stacionáře. Dále rodinní příslušníci a pečovatelé mají možnost po domluvě využít individuální konzultace s pracovníky Denního stacionáře.

-          rovnost všech lidí

Rovný přístup k uživatelům služby bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, politického přesvědčení, sociálního postavení.

-          odbornost a kvalita služby

Pracovníci jsou k výkonu své práce odborně způsobilí a svou kvalifikaci, odborné znalosti a dovednosti si dále prohlubují.

-          pružnost služby

Pracovníci se snaží přizpůsobit provoz denního stacionáře požadavkům uživatelů služby  a jejich rodinným příslušníkům, věkové a mentální struktuře uživatelů.

 

 

 

Další informace o denním stacionáři naleznete v přiložených dokumentech:

1)    Informace pro zájemce o službu

2)    Návrh na přijetí do denního stacionáře

3)    Ceník

 

 
Profil Organizační schéma Jak se objednat Ambulance Oddělení 1: úzkostné poruchy Oddělení 2: afektivní poruchy Oddělení 3: psychotické poruchy Denní stacionář 1: úzkostné a osobnostní poruchy Denní stacionář 2: úzkostné poruchy Denní stacionář 3: psychotické poruchy Denní stacionář 4: pro seniory Oddělení kognitivních poruch Neurofyziologie a EEG Oddělení spánkové medicíny Neurostimulace MRI Klinická psychologie Fyzioterapie Ergoterapie Sociální služby Specifické léčebné programy Lékaři Ceník Sponzoring Práva pacientů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty