Pracovní skupina evoluční sexuologie a psychopatologie

Primárním zaměřením výzkumné skupiny je základní výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování a prožívání v rámci normální populace (stanovení standardů sexuální normality), které budou kontrastovány s fungováním u sexuálních parafiliků. Součástí je vývoj testových stimulů a testování reakcí na ně (psychofyziologických, mozková aktivace) s potenciálem pro využití v klinické praxi. Dále je výzkum soustředěn na poruchy dílčích systémů partnerského/sexuálního fungování spojené s v populaci významně rozšířenými duševními poruchami (schizofrenie, depresivní porucha).

Výchozím paradigmatem skupiny je evoluční psychiatrie a psychologie, jež je aplikována při náhledu na duševní poruchy evoluční teorie. Na poruchy je nahlíženo buď jako na funkční samostatné adaptace či adaptivní behaviorální strategie, které jsou aktivovány interakcí s prostředím, nebo jako na maladaptace, případně adaptace na jiné (pleistocénní) prostředí, které jsou již v dnešní době nefunkční, nicméně stále chování a prožívání člověka ovlivňují.

Důsledná identifikace dílčích funkčních adaptací/maladaptací sexuálně motivačního systému (tedy již od způsobu navazování partnerského vztahu až po úspěšné vykonání sexuálního styku a genitální odpověď) v rámci normální populace může vnést řadu inspirativních a následně testovatelných náhledů na etiologii sexuálních variací, stejně jako umožnit vývoj cílených testovacích materiálů, jež mohou přispět k jejich snadnější diagnostice a způsobu práce s těmito pacienty. Ve stejném duchu je nahlíženo na poruchy sexuality spojené s duševními poruchami, jež mohou mít adaptivní podklad (deprese, schizofrenie) - předpokládáme, že podoba těchto adaptací zahrnuje rovněž regulaci sexuálně-motivačního systému, jakožto systému přímo souvisejícího s reprodukční úspěšností jedinců.

Důraz je kladen na systémové propojení všech fází sexuálně motivačního systému i na jejich ontogenetický vývoj (aktivace/deaktivace v kritických periodách, identifikace kritických period, vliv různých forem učení, vliv attachmentu s pečovatelskou osobou). Zásadním krokem je popis proximátních mechanismů, jež stojí na pozadí těchto adaptací - výzkum neurobiologie dílčích systémů partnerského/sexuálního fungování a identifikace mechanické regulace těchto adaptivních reakcí (fyziologické reakce, neurální koreláty).

 

Jakými technologiemi disponujeme:

Penile plethysmography (PPG)

Electrocardiography (ECG)

Galvanic skin response (GSR)

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

Eye tracker

BioPac Systems

Kinect

Intel RealSense technology

Oculus Rift

Leap Motion

 

The primary focus of our research groups is the basic research of particular systems of partner/sexual behavior  in the “normal” population (standards of sexual normality), which is in contrast with paraphilic sexual function. This research includes the development of stimuli for testing. The aim is to test psychophysiological reaction to this stimuli with the potential for application in clinical practice. A further purpose is to explore disorders relating to particular systems of partner/sexual function, which is connected with extended mental disorders (e.g., schizophrenia, depressive disorder).

The main paradigm of our group is evolutionary psychiatry and psychology, which can be oriented to the view of mental disorders. Mental disorders are interpreted as a functional adaptation or adaptive behavioral strategy, which can be activated trough interaction with environment. They can be also interpreted as a maladaptation or adaption to another (pleistocene) environment that has no immediate and obvious function but can still influence human behavior. Rigorous identification of particular functional adaptation/maladaptation of the sexual motivation system (from attention to partner  preferences to sexual intercourse) in a typical population can offer insight in to the etiology of sexual variation. It also facilitates the development of materials for testing, which can lead to better diagnoses for patients. We apply the same paradigm to the research of sexual pathology connected with mental disorders, which are interpreted from an adaptive perspective. We assume that these adaptations also include regulation of the sexual motivation system - system that is related to reproductive success.

Special emphasis is placed on understanding the systematic connection between all phases of the sexual motivation system and the underlying development during ontogeny (activation/deactivation in critical period, identification of critical period, influence of learning and attachment). An important part of our research is to describe the proximate mechanism, which considers the manifestation of adaptations - neurobiology of particular systems of partner/sexual function, identification of mechanical regulation of these adaptive reactions (physiological reactions, neural correlates).

 

What equipment we are using:

Penile plethysmography (PPG)

Electrocardiography (ECG)

Galvanic skin response (GSR)

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

Eye tracker

BioPac Systems

Kinect

Intel RealSense technology

Oculus Rift

Leap Motion

Členové skupiny

Weiss, Petr, Prof. PhDr., Ph.D., DSc. Nilsson, Tommy, Mgr.
Androvičová, Renáta, Mgr. Kmoníčková, Jana, PhDr.
Říha, Daniel, PhDr., Ph.D. Lindová, Jitka, Mgr., Ph.D.
Zikánová, Tereza, Mgr. Průšová, Denisa, Mgr. et Bc.
Krejčová, Lucie, Mgr. Wells, Timothy Jason, MSc., Ph.D.
Pastor, Zlatko, MUDr., Ph.D. Binter, Jakub, Mgr.
Bártová, Klára, Mgr., Ph.D.
 
VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty