Partnerské instituce

Akademické a výzkumné

ČR

Fyziologický ústav AV ČR – projekt excelence v oblasti neurověd, patofyziologcký podklad neuronálních okruhů u OCD: Translační studie zacílená na glutamátergní regulaci v přední cingulární kůře, genetická a funkční studie NMDA receptorů se zaměřením na možnou diagnostiku a léčbu schizofrenie; Nové hybridní molekuly v léčbě kognitivních poruch spojených s neurodegenerací; narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě Hodgkinova lymfomu

Ústav informatiky AV ČR – vytvoření multimodální databáze HYDRA (Hyper-Database of Recognizable Associations) – předzpracování, fúze, integrace a analýzy, interaktivní vizualizace v nízkodimenzionálním prostoru, osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu, predikce terapeutické odpovědi u pacientů s depresivním onemocněním pomocí nových metod EEG analýzy

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR – interakce intracelulárního amyloidu beta
a diagnostika Alzheimerovy nemoci

Fakulta kybernetiky FEL ČVUT – vytvoření multimodální databáze HYDRA (Hyper-Database of Recognizable Associations) – předzpracování, fúze, integrace a analýzy, interaktivní vizualizace v nízkodimenzionálním prostoru

Katedra kybernetiky Západočeské univerzity Plzeň – multimodální databáze HYDRA (Hyper-Database of Recognizable Associations) – předzpracování, fúze, integrace a analýzy, interaktivní vizualizace v nízkodimenzionálním prostoru, dopad nových mobilních technologií na zdraví člověka; přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka

Nárohodospodářská fakulta VŠE – memorandum o spolupráci

3. LF UK – NUDZ zajišťuje výuku psychiatrie v magisterském studijním programu všeobecného lékařství a psychiatrie/psychiatrického ošetřovatelství pro bakalářské studijní obory 3. LF UK, konkrétně ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví pro obor Fyzioterapie a Dentální hygienistka a ve studijním programu Ošetřovatelství pro obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia; postgraduální studium (Ph.D.) v oboru neurověd; výzkum v oblasti narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě Hodgkinova lymfomu

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze – studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům

Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita Brno – afektivní odpověď na vizuální umění: propojení uměnovědného a neurovědního pohledu

Institut klinické a experimentální medicíny – endofenotypy psychotického onemocnění
Fakultní nemocnice Hradec Králové – vývoj multifunkčního léčiva na Alzheimerovu nemoc

Fakultní nemocnice v Motole – interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci

Nadace Academia Medica Pragensis – vzdělávání SZP

Ústav jaderné fyziky AV ČR – příprava společného operačního programu v oblasti radiofarmak
Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) – příprava společného výzkumného projektu v oblasti změn EKG s vysokým rozlišením u nemocných léčených antipsychotiky

CEITEC (Středoevropský technologický institut) – příprava společného programu v oblasti MRI
Nemocnice Na Homolce, Oddělení nukleární medicíny a PET centrum – memorandum
o spolupráci

zahraniční

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Centre for Interdisciplinary Addiction Research, Clinic for Psychiatry and Psychotherapy (Německo) – internetový screening a intervence pro dospívající užívající návykové látky, lidské chování v krizových situacích

Stockholm County Council (Švédsko) – internetový screening a intervence pro dospívající užívající návykové látky

Lunds Universitet (Švédsko) – internetový screening a intervence pro dospívající užívající návykové látky

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Německo) – studium lidského chování v krizových situacích

University of Greenwich (UK) – studium lidského chování v krizových situacích

Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna (Itálie) – studium lidského chování v krizových situacích

Instituto de Seguridad Publica de Cataluna (Španělsko) – studium lidského chování v krizových situacích

University College of Gjøvik, Oslo (Norsko) – dopad nových mobilních technologií na zdraví člověka

Akershus University, College of Applied Science (Norsko) – dopad nových mobilních technologií na zdraví člověka

Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Dresden (Německo) – spolupráce s VP1

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden (Německo) – spolupráce s VP1

Dalhousie University, Mood Disorders Program, Department of Psychiatry (Kanada) – memorandum o spolupráci

Servicio Madrileno de Salud (Španělsko) – příprava projektu MIDWES-4Europe - Horizon 2020

Semmelweis University, Budapest (Maďarsko) – Společná studie Prevalence of adult attention deficit hyperactivity disorder (aADHD) and comorbid disorders in clinical psychiatric settings in Hungary and the Czech Republic

Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Biorganic Chemistry of the Russian Acedamy of Sciences,  Moskva (Rusko) – měření hladiny sérových auto-protilátek u různých skupin pacientů proti dvěma peptidům (vytipovaným v Rusku), které jsou odvozeny od acetylcholinového receptoru a neurotrofinového receptoru p75, na které se váže amyloid-beta

Centre des Sciences du Goût de Dijon (CNRS-Université de Bourgogne) (Francie) – spolupráce na společném výzkumu – ontogeneze čichového vnímání

Hanze University of Applied  Sciences, Institute of Communication Media and IT (Nizozemsko) – spolupráce na projektech spojených s virtuální realitou

University of Grenada, Spain (Španělsko) – Spolupráce na projektech spojených s výzkumem lidské sexuality

University of Geneva, Swiss Center for Affective Sciences (CISA) (Švýcarsko) – spolupráce na výzkumu ontogeneze čichového vnímání

University of Stirling, Division of Psychology (UK) – spolupráce na výzkumu ontogeneze čichového vnímání King´s College, London (UK) – PHYSCAN: Translating Neuroimaging Findings from Research into Clinical Practice; STRATA: Schizophrenia: Treatment resistance and therapeutic advances

European Society for Sexual Medicine (ESSM) – The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli

Royal Clinic Ottawa (Kanada) – spolupráce na projektech zaměřených na výzkum lidské sexuality

University of Bogota (Kolumbie) – spolupráce na projektech zaměřených na analýzu hlasu

University of California, Santa Barbara (USA) – spolupráce na výzkumné studii partnerské komunikace

Medical University of South Carolina (USA) – spolupráce na projektech zaměřených na fMRI výzkum a výzkum lidské sexuality

University of California, Los Angeles (USA) – ENIGMA: Enhancing Neuroimaging Genetics Through Meta analyse

The Johns Hopkins Mood Disorders Center, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, US;  Institute for Psychiatric Phenomics and Genomics Ludwig-Maximilians-University Munich, DE – The International Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen)

McMaster University, Centre for Addiction and Mental Health (Kanada) – příprava projektu zaměřeného na ověřování analytické ruminační hypotézy

Semel Institute at University of California (USA) – společná příprava žádosti o grant Standardizační a normativní studie české verze MATRICS baterie pro komplexní posouzení kognitivních funkcí u schizofrenie

John D. Dingell VA Medical Center, Detroit (USA) – společná publikační činnost a analýzy dat grantu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (NANOK)

Psychology department, Concordia University, Montreal (Kanada) – společná publikační činnost a analýzy dat grantu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (NANOK)

Working Memory and Plasticity Lab, School of Education, University of California (USA) – problematika pracovní paměti – dlouhodobá spolupráce na experimentech a publikačních výstupech

Institute of Psychology, University of Sao Paulo, Säo Paulo (Brazílie) – výzkum lidské sexuality a partnerských vztahů – spolupráce na projektech

University of Bejing (Čína) – analýza strukturální a funkční konektivity mozku

Department of Psychiatry Mount Sinai School of Medicine (Izrael) – projekt LH13254 Vliv diety s nízkými hladinami látek s pokročilou glykací na paměť a neuropatologii Alzheimerova typu

Institute of Wildlife Veterinary Research, KVAFSU, Doddaluvara, Kodagu (Indie) – spolupráce na společném výzkumu - toxoplazmóza a sekundární poměr pohlaví

Nemocnica Philippa Pinela, Pezinok (Slovensko) – memorandum o spolupráci v oblasti mapování mozkové aktivity a polysomnografických vyšetření pomocí EEG a dalších typů biologických signálů

Komerční sféra

ČR

Alfarma, s.r.o. – vývoj v oblasti farmakologie a nových léčiv

Amepra, s r.o. – vývoj sběrného prostředí ITAREPS

Aspect Medical System, Inc. – poskytnutí anonymizovaných EEG dat pro přípravu diagnostického EEG SW pro oblast Alzheimerovy nemoci

BTL zdravotnická technika, a.s. – memorandum o spolupráci

Capitol Internet Publisher, s.r.o. – vývoj hybridního interface určeného pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami v rámci telemedicínského programu

ComGate, a.s. – vývoj sběrného prostředí ITAREPS

Dynex laboratories, s.r.o. – vývoj v oblasti farmakologie a nových léčiv

ELON Technologies – vývoj luminostimulační světelné masky (LUCIS)

ESSENCE LINE, s.r.o. – memorandum o spolupráci

Genomac výzkumný ústav, s.r.o. – vývoj a testování metod genetické analýzy

Genomac International, s.r.o. – memorandum o spolupráci

IBM – vývoj algoritmů datových analýz

Intel Czech Trading, Inc. – testování HW prostředků a algoritmů analýzy vysoko objemových dat (genomika, multimodální neurozobrazení)

Janssen-Cilag s.r.o. – společný vzdělávací program Centrum pokročilých studií v psychiatrii a psychofarmakologii

Konomed s.r.o. – vývoj v oblasti farmakologie a nových léčiv

KRKA ČR, s.r.o. – memorandum o spolupráci

Labio, a.s. – memorandum o spolupráci

Medical Technologies CZ, a.s. – memorandum o spolupráci

M&I, s r.o. – vývoj a testování hardware EEG a polysomnografického systému Brainscope (testování zesilovačů EADS 221 apod.)

MINDPAX, s.r.o. – vývoj náramkového aktigrafu s bezdrátovým přenosem (BipoGear)

Psychodiagnostika Brno, spol. s r.o. – memorandum o spolupráci

SANANIM, s.r.o. – memorandum o spolupráci

Siemens – vývoj a testování MRI protokolů

Stapro, s.r.o. – vývoj pokročilého nemocničního informačního stému (NIS) s prvky počítačem podporovaného rozhodování v medicíně

Unimedis, s r.o. – testování a příprava software pro analýzu a archivaci EEG a polysomnografických záznamů (Easys, EEGViewer apod.)

Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. – memorandum o spolupráci

Vidia, spol. s.r.o. – memorandum o spolupráci

Zentiva, k.s. – memorandum o spolupráci

zahraniční

Enkam Pharmaceuticals A/S (Dánsko) – vývoj nových biomarkerů a léčiv pro neurodegenerativní onemocnění

Lundbeck A/S (Dánsko) – vývoj nových biomarkerů a léčiv pro neurodegenerativní onemocnění

FORENAP Pharma (Francie) – vývoj nových biomarkerů a léčiv pro neurodegenerativní onemocnění

Qualissima (Francie) – vývoj nových biomarkerů a léčiv pro neurodegenerativní onemocnění

Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen vzw (Belgie) – internetový screening a intervence pro dospívající užívající návykové látky

MTO Säkerhet 2010 AB (Švédsko) – lidské chování v krizových situacích

INTEL Corporation – memorandum o spolupráci

Veřejný sektor aplikační sféry ve výzkumu a vývoji

ČR

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky – memorandum o spolupráci

Ministerstvo financí ČR – podklady pro legislativu v oblasti hazardu

Ministerstvo vnitra ČR – validizace testů integrity, výzkum a hodnocení míry ovlivnění řidičů po užití konopných drog, problematika nových syntetických drog

Psychiatrické nemocnice – reforma psychiatrické péče a zavádění systému ucelené psychiatrické rehabilitace

Psychiatrická nemocnice Bohnice – diferenciace specializovaných vyšetření/léčby na detašovaných pracovištích se specializovaným zaměřením (např. nové zobrazovací metody)

Sdružení Podané ruce, o.p.s. – memorandum o spolupráci

Středočeské inovační centrum – spolupráce v oblasti aplikace nových technologií v péči o duševní zdraví obyvatelstva

zahraniční

Landesfeuerwehrschule Hamburg (Hamburg Fire and Emergency Service) (Německo) – lidské chování v krizových situacích

Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej (Polsko) – lidské chování v krizových situacích


 
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty