Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 

DOPORUČUJEME: Užitečná videa, jak řešit různé situace při náročné péči o pacienta s demencí (ve slovenštině)

Zaregistrujte se na www.pecujdoma.cz a do vaší e-mailové schránky bude pravidelně chodit bulletin pro pečující, který přináší aktuální informace, které vám v pečování velice pomohou (od legislativy po videa jak zvládat ošetřovatelskou péči).


INFORMACE PRO PEČUJÍCÍ


Pod těmito odkazy naleznete následující informace:
Bezpečnostní pomůcky pro seniory v domácím prostředí
Staráte se o nemocného člena rodiny?
Jak zažádat o příspěvek na péči?
Jak je to s průkazkami ZTP?
Kdo vám může s péčí o vašeho blízkého pomoci?
Můžete využít i služeb stacionáře pro nemocné s demencí
Co když se po přechodnou dobu (např. ze zdravotních důvodů) starat nemůžete?
Pobytová zařízení pro nemocné s Alzheimerovou nemocí
Přehled kontaktů na pobytová zařízení pro osoby s demencí
Jak komunikovat s nemocným s demencí
S jakými projevy demence se rodinní pečovatelé nejčastěji setkávají?
Rizikové situace v domácnosti
Nejčastější projevy, se kterými se blízcí nemocného AN mohou setkat
Odkazy na další zdroje informací
Odkazy na stránky s příručkami pro domácí trénování paměti
Odkazy na zajímavé internetové stránky
Tipy na užitečné knížky, tématicky spojené s AN či pečováním

 
 
Staráte se o nemocného člena rodiny?

Dlouhodobě nepříznivý stav nemocného a potřeba pomoci jiné osoby v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti zakládá nemocnému, dle zákona č. 108/2006 Sb., nárok na Příspěvek na péči.
Z příspěvku pak nemocný hradí buď osobě blízké anebo jiné osobě – asistentu/ce sociální péče. Dále pak z příspěvku mohou být hrazeny služby registrovaných organizací (osobní asistence, pečovatelská služby atd).
Na krajské pobočce Úřadu práce ČR vás budou informovat o tom, na jaké dávky máte nárok. Zde je přehled těch nejdůležitějších z nich. Jejich čerpání je vhodné pro každého, kdo doma pečuje o nemocného blízkého.
Systém dávek sociální péče je způsob, jakým stát rodinné pečovatele podporuje v jejich nelehké činnosti. Doba pečování se započítává do doby důchodového pojištění.

zpět nahoru ^

Jak zažádat o příspěvek na péči?

O Příspěvek na péči žádá ten, kdo péči potřebuje nebo jeho blízký, který se stará na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má nemocný trvalý nebo hlášený pobyt.
Po vyplnění formuláře Vás domů přijde navštívit pracovník/ce Úřadu práce a provede šetření. Je důležité, aby Váš praktický lékař měl k dispozici všechny zprávy od ostatních specialistů (abyste mu je nosili po všech vyšetřeních jinde, na jejich základě pak píše posudek). Poté po určité době poštou přijde rozhodnutí posudkového lékaře s vyjádřením přiznané výše Příspěvku.

Příspěvek na péči lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory závislé osobě.
S výplatou Příspěvku na péči se pojí také povinnosti. Je třeba uvést pečující osobu, včas se dostavit k vyšetření, informovat pracovníky Úřadu práce o všech změnách (např. během pobytu ve zdravotnickém zařízení) je po dobu hospitalizace výplata Příspěvku pozastavena.

zpět nahoru ^

Jak je to s průkazkami ZTP?

Průkazky ZTP nahrazuje „Sociální karta“. Tato karta slouží jako identifikátor osob s těžkým zdravotním postižením a zaručuje držiteli výhody, jejichž rozsah se pojí se stupněm přiznaného Příspěvku na péči.

I. stupeň

lehká závislost, 800 Kč/měsíc

sociální karta TP – výhody 1. stupně
II. stupeň středně těžká závislost, 4 000 Kč/měsíc sociální karta ZTP
III. stupeň těžká závislost, 8 000 Kč/měsíc sociální karta ZTP/P
IV. stupeň úplná závislost, 12 000 Kč/měsíc sociální karta ZTP/P

Nezapomeňte si také zažádat o příspěvek na mobilitu! Na krajské pobočce Úřadu práce se informujte také na možnost zapůjčení pomůcek (schodolezy, plošiny)

zpět nahoru ^

Kdo vám může s péčí o vašeho blízkého pomoci?

Pracovníci Úřadu práce vám také poskytnou kontakty na pečovatelskou službu. Pečovatelská služba za úhradu provádí dovážku teplých obědů a můžete také využít dalších placených služeb, mezi které patří např. pomoc s úklidem či nákupy, pomoc při osobní hygieně, pedikúra atd.

Často se můžete setkat s tím, že senior odmítá pracovníka či pracovnici pečovatelské služby jako „cizí osobu v bytě“. Někdo je proto lepší návštěvu pečovatelky či pečovatele dopředu příliš neavizovat a rovnou je pozvat domů. Samozřejmě se může stát, že senior bude trvat na svém a návštěva dobře nedopadne, ale častější bývá to, že si spolu hezky popovídají a obava z „cizího člověka“ je tak rozptýlena. Využít můžete i služeb osobní asistence, asistenti mohou s nemocným být po dobu, kdy potřebujete navštívit úřad či lékaře. Mohou být poskytovány v různém rozsahu, často se mohou krýt s nabídkou pečovatelské služby. Osobní asistent/ka by měli být vyškoleni v komunikaci s lidmi s AN a pro nemocného funguje asistent/ka hlavně jako společník. Rodinní příslušníci mohou osobního asistenta/ku využít tehdy, když potřebují někam odejít a obávají se nechat nemocného doma samotného. Výhodou osobní asistence je časová flexibilita asistentů, mohou se u nemocného střídat a lze tak s jejich pomocí zajistit 24 hodinovou péči v domácím prostředí. Služby osobní asistence jsou hrazeny klientem dle ceníku příslušné organizace.

V případě, že stav nemocného vyžaduje odbornější ošetřovatelskou péči, poraďte se s praktickým lékařem o možnosti využívat služeb zdravotních sester některé z agentur Home care (domácí péče). Sestřička dohlédne na podávání léků, může nemocnému doma nabrat krev nebo udělat převaz a nemusíte přemýšlet nad tím, jak se dostanete do ordinace lékaře.

zpět nahoru ^

Můžete využít i služeb stacionáře pro nemocné s demencí

Denní stacionáře pro seniory s AN jsou motivujícím prostředím, ve kterém nemocný přichází do styku s dalšími seniory a neztrácí tak možnost navazovat sociální kontakty. Pracovníci denního centra či stacionáře připravují seniorům nejrůznější tréninky paměti, ergoterapeutické a zájmové aktivity. Stacionáře či denní centra zpravidla fungují každý všední den od cca 7.30 – 16 hod, senioři mají zajištěné stravování.
Služby denního centra či stacionáře částečně hradí klient dle ceníku příslušné organizace.

zpět nahoru ^

Co když se po přechodnou dobu (např. ze zdravotních důvodů) starat nemůžete?

Pokud vás čeká např. operace a nevíte, kdo by se o vašeho blízkého postaral během doby, kdy budete v nemocnici, informujte se na služby odlehčovací (respitní) péče, kterou poskytují různá pobytová zařízení (oddělení respitní péče v domovech pro seniory či odlehčovací pobyty přímo v zařízeních).

Kontakty naleznete na www.gerontologie.cz anebo na www.iregistr.mpsv.cz.
Celou řadu inspirujících informací naleznete také na www.pecujdoma.cz.

Nezapomínejte na to, že i Vy jste tím, kdo si také zaslouží občas odpočinout a načerpat nové síly. Konzultujte se svým praktickým lékařem vaše obtíže a neostýchejte se vyhledat odbornou pomoc v případě, že cítíte, že situace začíná být nad Vaše síly. Neváhejte se obrátit na níže uvedené kontakty, pracovníci rádi pomohou, vyslechnou Vás a poradí.

zpět nahoru ^

Pobytová zařízení pro nemocné s Alzheimerovou nemocí

Blízcí nemocného se během rozhodování, kam nemocného s Alzheimerovou nemocí (dále AN) umístit mohou obrátit buď na domovy seniorů s odděleními se speciálním režimem či přímo na zařízení, která jsou určena pro tyto nemocné (lze vyhledat na www.iregistr.mpsv.cz). Umístit člověka s AN do běžného domova důchodců není možné.
Důležité je rozhodnutí rodinných příslušníků, jak postupovat v případě progrese AN. Pokud si vyberou možnost umístění, je dobré pomýšlet na včasné podání žádosti o umístění ve vybraném zařízení. Čekací doby bývají dlouhé a počet žadatelů se stále zvyšuje. Samozřejmě, že výběru zařízení by měla předcházet jeho návštěva, během které by rodinní příslušníci měli být seznámeni s prostředím a chodem oddělení.
Rozhodnutí o umístění ve většině případů není pro blízké nemocného jednoduché, mnohdy trvá dosažení rodinné shody v této věci i delší čas.
Služby pobytového zařízení bývají částečně či zcela hrazeny klientem dle ceníku jednotlivého zařízení.

zpět nahoru ^

Přehled kontaktů na pobytová zařízení pro osoby s demencí

Vyhledávání služeb:

iregistr.mpsv.cz
Po kliknutí na odkaz se Vám objeví stránky příslušného vyhledávače, přes který se dostanete na konkrétní zařízení dle místa bydliště.
Ve výběru – „domovy se zvláštním režimem“ – 3. odkaz v pravém sloupci.

www.gerontologie.cz
Kontakry na zařízení v Praze.

Samostatné odkazy na soukromé poskytovatele ústavní péče pro seniory s Alzheimerovou nemocí:
www.sanatorium-lotos.cz, www.alzheimercentrum.cz, www.libice.diakoniecce.cz, ssmm.cz, www.ddpsamopse.cz, www.centrin.cz, www.centrumrozmital.cz, www.domov-brezno.cz, domovduchodcu@c-box.cz, www.ddbrezany.cz, www.dpsslany.cz, www.domovsvojsice.cz, www.klidne-stari.cz, www.geria.info, senior-centrum.cz, www.ldn-pocatky.cz, www.oazaklidu.cz, www.uspd-vez.cz, www.domovbuda.cz, www.dddubi.cz, www.ddprosecposna.cz, www.modry-kamen.cz

zpět nahoru ^

Jak komunikovat s nemocným s demencí

Pochopení smyslu toho co je nemocnému sdělováno usnadní, když se blízcí nemocného naučí hovořit v krátkých jasných větách, jednoduše, aby tomu dobře rozuměl. Někdy pomáhá doporučení, aby si pečovatel předem promyslel dopředu sdělení tak, aby obsahovalo jen 1 informaci. U těchto nemocných nejsou vhodné rychlé pohyby a způsob řeči, kterému nerozumí. U nemocných, kteří jsou podezíraví, není vhodné v jejich přítomnosti šeptat.
Pokud nemocný dobře slyší, není potřeba křičet. Nejlepší je mluvit příjemně a klidně. Sdělení by neměla rušit televize či rádio – tedy další hlasy, které by nemocného mohly mást. Velmi vhodné je, při rozhovoru s nemocným AN, stát v jeho zorném poli a dívat bychom se mu do obličeje. Řeč je možné doprovodit například stiskem ruky či pohlazením ramene.
Není dobré klást několik otázek najednou či stavět nemocného před složitější rozhodnutí.
Zkušenému pečovateli mnoho napoví neverbální projevy nemocného AN, z tváře a poloh těla i končetin lze vyčíst bolest, úlevu i agresivní náladu.
Obvykle platí, že nemocnému s demencí příliš neprospívají změny – např. časté přestavování nábytku, přemisťování jeho věcí nebo pobyt v různých prostředích. Naopak, velice vhodné je s nemocným různě „trénovat“. Např. na kalendáři mít označené jaký je dnes den, dodržovat pravidelný režim dne, chodit na procházky tam kde to znáte a máte spolu rádi. Nemocní AN mohou vykonávat drobné činnosti, některé aktivity je třeba předem připravit tak, aby byly pro vašeho blízkého zvládnutelné. Nezapomeňte, že každá pochvala a povzbuzení jsou pro nemocné velice důležité.
Komunikace s nemocným, který má zhoršený kontakt s realitou je velice náročná na trpělivost a klid. Pocity jako vztek, obrovská únava, nechuť odpovídat a touha po tom „už ať je to za mnou“ jsou naprosto běžné, neobviňujte se za ně.
Je velice důležité, aby si ten, kdo o nemocného pečuje, mohl pravidelně minimálně 1x týdně odpočinout, našel si chvíli na sebe, návštěvu kadeřníka nebo přátel.

 

zpět nahoru ^

S jakými projevy demence se rodinní pečovatelé nejčastěji setkávají?

Alzheimerova nemoc se projevuje různě. Velice záleží na nastavení vztahů v rodině před onemocněním. Vleklé problémy, nesoulad či rodinné neshody se pak často promítají i do chování nemocného (podezíravost, panovačnost, agresivita atd.). Dalším nárokem je potřeba změnit komunikační schémata, přizpůsobovat je schopnostem nemocného, což bývá, zejména pro manžele či manželky nemocných AN velice těžký úkol.

zpět nahoru ^

Rizikové situace v domácnosti

Velmi důležité je při péči o takto nemocného člověka myslet na prevenci rizik. Velmi často se totiž stává, že se pouští do činností, které si už nedokáže dobře naplánovat. To pak může zapříčinit celou řadu nepříjemností a bohužel i velké škody na majetku a hlavně zdraví. Mezi nejčastější případy, se kterými se setkáváme, patří:

 • postavení rychlovarné konvice na plynový sporák

 • pouštění vody

 • kutilské aktivity, které končí zraněním

 • ohřívání si jídla na plynovém sporáku bez zapálení plamene

 • otevření vchodových dveří do bytu

 • vpuštění nejrůznějších dealerů a podpis značně nevýhodných smluv

 

Zejména v pozdějších fázích nemoci je dobré zvážit podání návrhu k omezení způsobilosti k právním úkonům. Provádí se na podatelně soudu dle trvalého bydliště nemocného. Poté je nemocný s pečovatelem/pečovatelkou přizván k soudnímu znalci/znalkyni, který/á vyhotoví posudek a stanoví opatrovníka.

zpět nahoru ^

Nejčastější projevy, se kterými se blízcí nemocného AN mohou setkat
   
 • Dezorientace v neznámém prostředí – nemocný AN zabloudí, přestává být schopen např. trefit do obchodu, na oběd k dceři, ale zároveň nechce ztratit svou autonomii, nerozumí obavám blízkých a často se na ně za to zlobí. Příbuzní nemocného by měli být informování o službě České alzheimerovské společnosti, která poskytuje náramek „bezpečný návrat“. Ten umožňuje snadnější identifikaci nemocného AN, pokud je nalezen a nevzpomíná si kde, bydlí a je složité zjistit kontakt na jeho příbuzné.

 • Dezorientace v čase – ať už v tom, jaký je den, měsíc, rok, tak v porozumění rytmu dne/noci. Nemocný AN často přes den poklimbávají, zatímco v noci jsou velice aktivní. To je pro blízké nemocného AN velice náročné, zejména pokud jsou zaměstnaní. V lehčích stadiích nemoci pomáhá viditelné označení roku, měsíce a dne v kalendáři a pravidelné informování nemocného o tom, v jaké části roku se nacházíme.

 • Opakované kladení stále stejných otázek – to je mezi rodinnými příslušníky hodnoceno jako jedna z nejnáročnějších věcí, které musí čelit. Zodpovídat během 2 minut ten samý dotaz poněkolikáté je často nad jejich síly. Někteří to řeší tak, že na chvíli odejdou z místnosti, druzí nevydrží a nemocného okřiknou. Rada, jak správně postupovat není. Malou pomocí může být snad vysvětlení, že pro nemocného mají tyto otázky velký význam, často jsou spojeny s pro něj důležitou oblastí a opravdu zapomněl na to, že už se ptal. Není v tom úmysl pečovatele rozzuřit, je to „prostě“ jeden z nepříjemných projevů AN.

 • Ztrácení věcí – nemocný AN často někam „založí“ klíče, peníze či doklady. Je pochopitelné, že nemocní chtějí svými klíči, hotovostí a doklady disponovat. Jsou to přeci jakési odznaky lidské identity. Zároveň je tu ovšem riziko, že ztráta nebude bez následků. V tom může pomoci vytvoření „náhradních dokladů“, stejně tak svazek „jiných“ klíčů, jejichž ztráta neohrozí bezpečnost domácnosti. Někteří nemocní AN vyžadují, aby u sebe měli hotovost, i když nerozumí její výši. Často se pak stávají obětí lidské nepoctivosti. Tyto oblasti jsou velice citlivé a jako ve všech sférách, i zde je klíčová prevence ztráty, odcizení a ohrožení majetku či zdraví.

 • Neschopnost odpovědět na žádnou otázku týkající se nedávných událostí, podezíravost, obviňování – to souvisí s poruchou krátkodobé paměti. Zejména pro obětavé blízké, kteří pečují s vypětím všech sil bývá naprosto zraňující, když jim nebo návštěvě nemocný AN sdělí, že mívá často hlad, trpí zimou či si postěžuje, že mu dcera vůbec nepřevléká postel atd. Rada nebrat si to osobně v takových chvílích pochopitelně zafunguje jen stěží. V této situaci si zbývá říct, že sám či sama vím, jak to je a o to se opřít.

 • Rychlé ztrácení „nitě“ vyprávění – to bývá časté zejména v těžších stadiích AN. Nemocný se rozpovídá, ale pak se „zasekne¨“. Viditelně ho to trápí a pociťuje rozpaky. To se může stále opakovat. Zde může pomoci, pokud jsou takové zdroje pro danou situaci dostupné a vhodné, využít fotografií z dané doby, vyprávění známých, hudby nebo filmů.

 • Neschopnost naučit se něco nového – u nemocných AN je stereotyp tím nejlepším, co pro ně můžeme udělat. I v těžších stadiích nemoci si často bývají schopni rozpomenout, když je někdo osloví pro ně starým známým způsobem. Naopak, naprosto nevhodné je např. zasahovat do úpravy bytové jednotky, nový nábytek, přemisťování věcí (samozřejmě sem nepatří např. bezbariérové úpravy bytu či úklid, když už to nemocný sám nezvládá). Blízcí nemocného AN často chtějí maminku či tatínka potěšit pěknou dovolenou či pobytem. Přemístění do neznámého prostředí je však pro nemocného AN velkou zátěží, na kterou může reagovat naprosto neočekávaně, např. poruchami chování, utíkáním atd. Staré známé prostředí je pro nemocného AN jedním z důležitých bodů, které jej spojují s realitou.

 • Závislé chování – pečovatel má pocit, že nemocný je na něj „přilepený“, že se bez něj nemůže ani hnout. Je pochopitelné, že je to velice náročné, protože pro nemocného je pečovatel jediným srozumitelným objektem v jeho okolí. Je velice důležité dodržovat pravidelný odpočinek a „prostřídávání“ péče s dalšími blízkými, aby si pečovatel mohl udržovat své zdroje.

 

zpět nahoru ^

Odkazy na další zdroje informací

Kde si stáhnout užitečné příručky pro domácí pečování
Na www.pecujdoma.cz se po zaregistrování dostanete do sekce „ke stažení“, kde si můžete stáhnout příručky „Pečujeme doma – rady zkušeného geriatra“ od Doc. Z. Kalvacha a „Dožít doma“ od autorů O. Slámy, J. Drbala a L. Plátové.

Na stránkách www.pecujdoma.cz se také dozvíte, jak např. pomáhat s chůzí po schodech, jak cvičit v domácím prostředí, jak správně nemocného polohovat a spoustu dalších užitečných rad. Registrace je zdarma.

Na stránkách www.vzpominkovi.cz je dostupná „knihovnička“ příruček pro pečovatele a blízké lidí nemocných AN, které jsou volně ke stažení. Obsahují řadu užitečných informací.

zpět nahoru ^

Odkazy na stránky s příručkami pro domácí trénování paměti

U lidí s Alzheimerovou nemocí je velice vhodné procvičovat kognitivní funkce.
Kliknutím na odkaz http://www.vzpominkovi.cz/laicka-verejnost/kognitivni-rehabilitace můžete vybrat některou z aplikací a pustit se s nemocným AN do interaktivního trénování.
Pokud byste si chtěli materiály k trénování vytisknout, klikněte na následující odkazy, na kterých jsou kompletní sešity pro trénování paměti, vybírat můžete i z různých stupňů obtížnosti.

Odkazy na zajímavé internetové stránky
www.poradnaprouzivatele.cz
Internetová poradna pro uživatele sociálních služeb. Poradna, ve které zodpovědí všechny dotazy ohledně poskytování příspěvku na péči, omezení způsobilosti k právním úkonům atd. V sekci "Nejčastější dotazy" se pročítáním odpovědí dá dozvědět řada zajímavých informací. Do poradny je možné dojít buď osobně (po rozkliknutí odkazu "Poradny", které se nacházejí ve všech krajských městech ČR) anebo je možné využít služeb e-poradny ze svého domova.

www.spolcest.cz
Občanská poradna Společnou cestou. Poskytuje poradenství zejména ve věcech dluhového poradenství, neschopnosti hradit nájem. Na jejích stránkách lze v sekci "Občanská poradna" nalézt a stáhnout k přečtení řadu užitečných informací k této problematice.

www.veselysenior.cz
Nadační fond Veselý senior. Organizace, která poskytuje široké spektrum služeb pro seniory a hlavně nabídku burzy vzájemné pomoci. Lidé tam inzerují nabídku a poptávku po činnostech pro seniory.

www.pecujdoma.cz
Zde si v pravém sloupci „ke stažení“ můžete otevřít řadu velice užitečných publikací s kvalifikovanými návody, jak co nejlépe pečovat o nemocného v domácím prostředí.

www.pecujici.cz
Cílem projektu www.pecujici.cz je vzdělávání pečujících o těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky a podpora jejich prestiže. Stránky by měly být jejich pomocníkem a mostem k vytváření svépomocných skupin a center pečujících osob, a to bez ohledu na typ postižení rodinného příslušníka. Obsahují kalendář akcí, příručky ke stažení, poradnu, diskusní klub a odkazy.

www.cestadomu.cz
Domácí hospic, kde Vám pomohou s péčí i Vašeho blízkého, když se rozhodnete že se o něj postaráte doma.

www.alzheimer.cz
Portál České alzheimerovské společnosti, jejímž cílem je podporovat pacienty postižené sydromem demence a jejich rodiny.

www.seniorum.cz
Portál provozuje občanské sdružení Život 90 za podpory Nadace České spořitelny. Nabízí aktuality z nejrůznějších oblastí, diskusní fórum, poradenství odborníků, virtuální výstavy, různé produkty a služby a další rubriky.

www.vstupujte.cz
Informační server nejen pro seniory – provozuje občanské sdružení pro podporu psychosociálních aktivit Remedium Praha. Stránky vznikly jako součást projektu Internet a senioři, který získal finanční podporu ze zdrojů programu EU Phare - program Podpora aktivního života seniorů. Nabízejí literární dílnu, občanskou poradnu, seznámení, inzerci, fotogalerii.

www.gerontologie.cz
Informační servis o službách pro seniory je zaměřen zejména na Alzheimerovu chorobu. Nabízí přehled domovů důchodců, lékařů, lůžkových zdravotnických zařízení, denních center a specializované péče o pacienty s demencí.

www.senio.cz
Portál obsahuje množství článků členěných do řady rubrik, má poměrně široké autorské zázemí, probíhá zde aktivní diskuse na více témat.

www.zivot90.cz
Stránky občanského sdružení Život 90 obsahují diskuzní fórum pro seniory, zpravodaj Senioři, ukázky z časopisu Generace a informace o dalších aktivitách sdružení. V sídle sdružení – Domě PORTUS - se nachází např. Akademie seniorů (kurzy jazykové, výtvarné, pkráce s internetem, počítačové...), respitní a rehabilitační centrum, pracoviště zde má také dispečink Tísňové péče Areíon, krizová linka Senior telefonu, pečovatelská služba, Informační a poradenské centrum, Divadlo 90 U Valšů, redakce časopisu pro seniory GENERACE a další.

www.elpida.cz
Stránky představují aktivity Nadačního fondu Elpida pro seniory. Patří k nim zejména Zlatá linka seniorů (bezplatná služba na čísle 800 200 007), Školička internetu pro seniory, jejíž kurzy navštívilo již přes 8000 zájemců a Zlaté listy, internetový měsíčník.

www.gerontocentrum.cz/gema
Občanské sdružení Gema se zaměřuje na podporu zdraví seniorů, rozvoj gerontologie, geriatrie a kvality péče o chronicky nemocné. Na svých stránkách publikuje řadu užitečných informativních materiálů ke stažení a představuje kavárničky pro seniory.

www.umirani.cz
Informační a diskusní portál pro pečující, lékaře, nemocné a pro pozůstalé nabízí hodně informací a také prostor pro vzájemné sdílení a pomoc.

www.seniortip.cz
Internetový magazín nejen pro seniory provozuje občanské sdružení Společnost SenioR. Má široké zázemí redaktorů a dopisovatelů, člení se do více rubrik. Mezi nejsledovanější patří Diskuse, Radíme si, Kuchařka.

www.seniori.org
Stránky vytvořené Českým helsinským výborem za finančního přispění Evropské unie se člení na sekce Rady seniorů, Poradny, Dobrovolnictví, Evropská unie, Dokumenty, Životní styl, Inzertní služby a Diskuse.

www.rscr.cz
Stránky občanského sdružení Rada seniorů České republiky informují o činnosti organizace, nabízejí vstup do několika poraden pro seniory, z archivu je možné si stáhnout noviny ve formátu pdf Doba seniorů, a to od čísla 1/2005.

www.e-senior.cz
Seniorský portál byl vytvořen Informačním a poradenským centrem při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a v současné době se jeho stránky naplňují. Má pomoci seniorům orientovat se v nabídkách na vzdělávání a také umožnit vzájemnou komunikaci s vrstevníky.

www.remedium.cz
Občanské sdružení, které má širokou nabídku služeb pro seniory – od klubu přes občanskou, právní a rodinnou poradnu.
 

 

zpět nahoru ^

Tipy na užitečné knížky, tematicky spojené s AN či pečováním

Každá z doporučených knih rozhodně stojí za přečtení.

L. Genova
Ještě jsem to já
Překlad: Karina Matějů
Práh, 2009. 224 stran, 1. vydání

ISBN: 978-80-7252-272-9

Autobiograficky pojatý román popisuje strhující příběh profesorky psychologie, která kvůli nevyléčitelné nemoci postupně ztrácí paměť i vzpomínky. Pro blízké nemocných kniha poutavou formou přibližuje svět a prožívání lidí s demencí.
H. Buijssen
Demence: průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele
Portál, 2006. 132 s., 1. vydání
ISBN 80-7367-081-X

Výborná kniha, která srozumitelným způsobem přibližuje pečovatelům svět nemocného AN.
Vřele doporučujeme!

D. Klevetová, I. Dlabalová
Motivační prvky při práci se seniory
Grada, 2008. 202 stran, 1. vydání
ISBN 978-80-247-2169-9


Skvělá příručka autorek, které se dlouhodobě věnují práci se seniory. Velmi pěkně napsaná a výjimečně dobře čtivá.

J. Šiklová
Matky po e-mailu
Kalich, 2009. 160 stran, 1. vydání
ISBN: 978-80-7017-124

Výjmečná publikace přední české gerontoložky, zaměřená mimo jiné na vyrovnávání se se změnou role matky a vývoj vzájemného vztahu matka x dcera během dlouhodobého pečování.
 
       
H. Janečková, M. Vacková
Reminiscence
Portál, 2010. 152 stran, 1. vydání
ISBN978-80-7367-581-3


Tato kniha popisuje metodu, jak pracovat a kultivovat komunikaci s nemocným AN. Využití reminiscence – vzpomínání je branou do světa minulosti nemocného a určitě stojí za to některé techniky vyzkoušet v domácím prostředí.
G. Prouty, D. Van Werde,
M. Pörtner
Preterapie
Portál, 2005. 197 stran, 1. vydání
ISBN 80-7178-949-6


Preterapie je název způsobu, jak přistupovat k nemocným, kteří mají narušený kontakt s realitou. Nabízí řadu velice přínosných technik, ale hlavně myšlenkový koncept přístupu a porozumění světu těchto nemocných.
J. Suchá
Cvičení paměti pro každý věk

Portál, 2007. 175 stran
ISBN 978-80-7367-199-0


Tato kniha obsahuje řadu kognitivních cvičení, vybraných a seřazených tak, aby se nikdo během cvičení nenudil. Výborná k procvičování paměti v domácích podmínkách.
J. Suchá
Trénink paměti pro každý věk

Portál, 2008. 202 stran
ISBN 978-80-7367-438-0


Tato kniha je pokračováním „Trénink paměti pro každý věk“, také obsahuje řadu kognitivních cvičení, vybraných a seřazených tak, aby se nikdo během cvičení nenudil. Výborná k procvičování paměti v domácích podmínkách.
     

zpět nahoru ^

Stránky pro domácí péči

Ilustrační fotografie: www.dreamstime.com


Počet přístupů od 23. 4. 2009:TOPlist