Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 


Tyto stránky již nejsou od r. 2020 dále aktualizovány. Nové a průběžně aktualizované informace najdete na www.abadeco.cz
 

  Poznejte demenci správně a včas
Příručka pro klinickou praxi
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
PhDr. Martina Hasalíková
Rozhovor s doc. Bartošem,
Recenze
       

 

PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY (do 90 minut)

V této části jsou uvedené metody určené výhradně pro psychology. Předpokladem a nutnou podmínkou práce s těmito metodami je ukončené magisterské studium jednooborové psychologie.
Návštěvníkům našich webových stránek, kteří tuto podmínku splňují, se sdělujeme, že z důvodu ochrany autorských práv nemůžeme k těmto metodám nabízet záznamové archy ke stažení. Uvádíme ale odkazy na webové stránky, kde je možné české návody k testům i se záznamovými archy zakoupit - nutné je doložit doklad o vzdělání.

Pro zájemce z řad psychologů i dalších odborníků pracujících se seniorskou populací uvádíme odkaz na internetovou stránku, kde je k zakoupení vystavena kniha autorů Doc. MUDr. Aleše Bartoše, Ph.D. a PhDr. Miloslavy Raisové, Ph.D. s názvem „Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti“. Tato publikace určená pro odbornou veřejnost přináší řadu informací o screeningových i komplexních psychodiagnostických metodách, které se používají v diagnostice kognitivního deficitu a přispívají k časnému záchytu a stanovení diagnózy mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy nemoci.V následujícím textu Vám přestavujeme komplexní psychodiagnostické testy, které v našem AD Centru využíváme v klinické praxi a výzkumu s cílem časně a kvalitně diagnostikovat mírnou kognitivní poruchu a Alzheimerovu nemoc.

SEZNAM VYBRANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH METOD:

GLOBÁLNÍ INDEX KOGNICE (GIK)

Uvádíme tabulku, do které lze snadno zapsat výsledky z neuropsychologického vyšetření. Osvědčila se nám v praxi. Pro pacienty i jejich blízké je přehledná a dobře pochopitelná. Výsledky se zapisují značkou „X“ v příslušném okénku každé kognitivní domény a hodnocení odpovídá školnímu známkování. Nejlepší výkon označíme křížkem v části pro jedničku, nejhorší v části pro pětku. Shrnutím výsledků z jednotlivých kognitivních domén je možné vyjádřit známkou GIK 1 – 5 celkovou globální výkonnost.

<<nahoru

   

Reyův paměťový test učení (RAVLT)

Původní název a zkratka testu: Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT nebo AVLT)

Paměťový test učení (RAVLT) je základní metodou k posouzení verbální (slovní) paměti a prověřuje tedy funkci zejména dominantní mozkové hemisféry. Test se používá individuálně jak u dětí (od 9 do 14 let), tak u dospělých na zhodnocení verbálních mnestických schopností. Měří kvalitu a kapacitu verbálně – sluchové krátkodobé paměti (vštípení a uchování). Kvalitativně hodnotí proces verbálního učení a charakter jeho strategií. Zjišťuje tzv. křivku učení. Dále měří i schopnost udržet nové podněty v paměti po interferenci v rámci okamžitého a oddáleného vybavení. Je vhodný pro diagnostiku kognitivního deficitu, pro diferenciální diagnostiku organické vs. funkční poruchy paměti a pro diagnostiku poruch učení a pozornosti.
K zapamatování se používá sada 15 slov, která je předčítána 5x za sebou (sada A). Vyšetřovaný má vždy zopakovat co nejvíce slov, která si pamatuje. Po interferenci, jíž je sada jiných 15 slov (sada B), následuje okamžité vybavení 15 slov ze sady A (A6) a po 25–30 minutách oddálené vybavení rovněž původních 15 slov ze sady A (A7). Někdy je používáno i znovupoznání a připomenutí nápovědou (tzv. rekognice). K testu existují i alternativní verze pro opakované vyšetřování.
Tento test by neměl chybět v žádném psychodiagnostickém vyšetření. Vzhledem ke kvalitním českým věkovým normám i pro seniorskou populaci až do vysokého věku test doporučujeme jako součást každé psychodiagnostické baterie na zhodnocení kognitivních schopností.

Dostupnost testu
Návod k administraci testu a záznamové archy je možné zakoupit na www.psychodiagnostika-sro.cz.

Zdrojová publikace: Rey, A: L’examen psychologique dans les cas d’encephalopathie traumatique. Les problems. Archives de Psychologie 1941; 28: 215–285.

<<nahoru

 

Rey-Osterriethova komplexní figura a zkouška rekognice (RCFT)

Původní název a zkratka: Rey-Osterrieth Complex Figure (RCFT)

Tento test poskytuje řadu důležitých informací k hodnocení mnestických a vizuokonstrukčních schopností. V oblasti mnestických schopností měří kvalitu a kapacitu vizuální (obrázkové) paměti (vštípení a uchování) a prověřuje tak funkčnost nedominantní mozkové hemisféry. Zjišťuje také úroveň vizuální percepce a pozornosti, slouží k vyšetřování senzomotorických, vizuoprostorových a konstrukčních schopností a dovedností a vizuoprostorové paměti. Na základě ROCFT je možné zachytit deficity v řadě oblastí kognice (oblast vnímání, paměti, vizuomotorika). Celkově jde o vhodný nástroj pro diagnostiku kognitivního deficitu, pro diferenciální diagnostiku organické vs. funkční poruchy paměti a pro diagnostiku poruch učení a pozornosti
Test se používá jak u dětí (od 9 do 14 let), tak u dospělých. Je určen k individuálnímu, případně i ke skupinovému zadávání. Jde o kresebný test typu pro tužku a papír. Podnětovým materiálem RCFT je jedna předloha obrazce a čtyři strany s 24 částmi obrazce, které slouží ke znovupoznávání obrázků. Test je zadáván s žádostí nakreslit kopii předlohy bez instrukce k zapamatování. Po kresbě kopie vyšetřovaná osoba kreslí zpaměti reprodukci po určitém časovém intervalu: nejprve po 3–5 minutách a podruhé po 25–30 minutách. Na závěr se předkládá podnětový materiál ke znovupoznávání.
Test RCFT je vhodnou součástí každé psychodiagnostické baterie na zhodnocení kognitivních schopností.

Dostupnost testu
Návod k administraci testu a záznamové archy je možné zakoupit na www.psychodiagnostika-sro.cz.

Zdrojové publikace: Rey, A: L’examen psychologique dans les cas d’encephalopathie traumatique. Les problems. Archives de Psychologie 1941; 28: 215–285. Osterrieth PA: Le test de copie d une figure complexe. Contribution á la etude de la perception et de la mémoire. Archives de Psychologie 1945; 30: 204–353.

<<nahoru

 

Bentonův vizuálně retenční test (BVRT)

Původní název a zkratka: Benton Visual Retention Test nebo A Visual Retention Test (BVRT)

Test BVRT měří krátkodobou (recentní) vizuální paměť, zjišťuje úroveň zrakové percepce a pozornosti a zjišťuje i úroveň vizuokonstrukčních schopností. Je proto vhodný k diagnostice kognitivního deficitu, ať již vlivem úrazu, onemocnění či vývojové poruchy. Je určen k individuálnímu použití jak u dětí (od 7 let), tak i u dospělých. Pro svou poměrně krátkou dobu administrace je vhodný i pro osoby s demencí (trvání mezi 5-8 minutami).
Test má dvě formy: 1. kresebnou – kdy vyšetřovaná osoba kreslí předložené obrázky, 2. formu volby – v této variantě se nekreslí obrázky, ale vybírá se ze čtyř variant ta, která je identická s exponovanou předlohou. U nás se v praxi používá zejména kresebná varianta testu. K použití BVRT jsou nutné originální pomůcky – testovací sešit s geometrickými obrazci. Test má tři ekvivalentní formy (C, D a E). Každá obsahuje deset karet s různými geometrickými obrazci.

Test doporučujeme jako metodu pro orientační posouzení vizuálních mnestických schopností v situacích, kdy je nedostatek času, nikoli však jako základ pro diagnostiku poruch kognitivních funkcí u seniorské populace.

Dostupnost testu
Návod k administraci testu a záznamové archy je možné zakoupit na www.psychodiagnostika-sro.cz.

Zdrojová publikace: Benton AL: A visual retention test for clinical use. Archives of Neurology and Psychiatry 1945; 54: 212–216.

<<nahoru

 

Test cesty (TMT)

Původní název a zkratka: Trail Making Test (TMT)

Test cesty je klasickým, jednoduchým a krátkým testem exekutivních funkcí. Je určen k individuálnímu použití jak u dětí (od 6 let), tak i u dospělých. Má screeningový character. V historii psychodiagnostiky se ukázal jako citlivý ukazatel poškození mozku. Řadí se mezi zkoušky exekutivních funkcí, zároveň však hodnotí i další kognitivní schopnosti jakými jsou například pracovní paměť, zrakové vyhledávání, zaměřená a rozdělená pozornost, mentální flexibilita a vizuomotorické dovednosti.V tomto výčtu nesmí chybět psychomotorické tempo, které je hlavní sledovanou složkou a schopnost rozpoznávání čísel a písmen (plus znalost abecedy), bez níž není zkouška, alespoň ve své standardní úpravě, administrovatelná. Část A může sloužit jako ukazatel psychomotorického tempa a dále vypovídá o vizuomotorické koordinaci, zrakovém vyhledávání a zaměřené pozornosti. Část B kromě zmíněných funkcí sleduje ještě mentální flexibilitu a schopnost rozdělovat pozornost. Část B bývá považována za lepší indikátor kognitivního deficit. Obě části testu měří rychlost a efektivitu kognitivního zpracování informace. Pro svou poměrně krátkou dobu administrace je vhodný i pro osoby se závažnou kognitivní poruchou, které však v části B zpravidla selhávají.

Část A tvoří 25 koleček s čísly od 1 do 25 předtištěných na papíře A4. V části B se vyskytují kolečka s čísly od 1 do 13 a písmeny od A do K. U obou verzí testu se měří čas, za jaký je vyšetřovaná osoba schopná vyhledat a pospojovat nepřerušovanou čárou buď jen čísla (verze A), nebo střídavě čísla a písmenka v abecedním pořadí (verze B).

Jde o jeden z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších testů u nás i ve světě, a to zejména díky malým časovým nárokům na jeho provedení a jednoznačnému a snadnému vyhodnocení. Vzhledem ke kvalitním českým normám ho až do 85 let ho doporučujeme zařadit do každé neuropsychologické baterie.

Dostupnost testu
Návod k administraci testu a záznamové archy je možné zakoupit na www.psychodiagnostika-sro.cz.

Zdrojová publikace: Reitan RM, Wolfson D: The Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery. Neuropsychology Press 1985.

<<nahoru

 

Wechslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS-III)

Původní název a zkratka: Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III)

WAIS III je sérií testů sloužících ke klinickému testování inteligence dospělých a adolescentů. Umožňuje zjistit rozložení a úroveň jednotlivých kognitivních schopností, profilovat je a poznat tak jedincovu strukturu intelektu. Ve struktuře intelektu pak umožňuje zhodnotit a poznat míru vzděláním získaných schopností (tzv. verbální intelekt) a míru schopností vrozených, na vzdělání nezávislých (tzv. neverbální intelekt). Test měří jak celkovou intelektovou kapacitu, tak také umožňuje odhadnout tzv. premorbidní intelekt, tedy intelekt před onemocněním, což je důležité zejména při poruchách mozkové činnosti nebo při onemocněních mozku.
Použití testu je individuální, pro adolescenty a dospělé od 16 do 89 let.
Pro výpočet tradičnich IQ skorů se administruje 11 subtestů (celková doba administrace je 60–90 min.). Pro výpočet tradičnich IQ skorů včetně Indexových skorů se administruje 13 subtestů (celková doba administrace: 65–95 min.).
Jedná se o kvalitní a osvědčený test na komplexní zjištění úrovně intelektových schopností s možností profilovat je a porovnat s normami pro českou populaci. Doporučujeme zařadit ho do každé neuropsychologické baterie.

Dostupnost
Návod k administraci testu a záznamové archy je možné zakoupit na www.testcentrum.com

Zdrojová publikace: Wechsler D: Manul for the Wechsler Adult Inteligence Scale. The Psychological Corporation, New York, 1955.

 

<<nahoru

Počet přístupů od 23. 4. 2009:TOPlist