Úvod / O nás / Ocenění / V médiích / Osvětové přednášky / Studentské práce / Podpora projektů / Odkazy / Kontakt          English
Pro odborníky: Testy / Dotazníky / Vzdělávací kurz / Zobrazení mozku / Neuropsychologie / Neurochemie / Publikace
Pro veřejnost: Vyšetření paměti / Ordinace v ČR / Info pro pečující / O Alzheimerově nemoci / Trénování paměti
Zapojte se do našich výzkumů: Výzkum nových probiotik / Výzkum paměti a spánku / Cvičení a paměť / Spánková edukace

 


Tyto stránky již nejsou od r. 2020 dále aktualizovány. Nové a průběžně aktualizované informace najdete na www.abadeco.cz
 

Vzdělávací kurz Žlutý list

Z důvodu doporučení bezpečnostní rady státu ohledně COVID-19 jsme se rozhodli nekonat letos vzdělávací kurz Žlutý list 2020.
Pokusíme se jej uspořádat o rok později na jaře 2021.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás snad příští rok
Jana Adámková a prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., organizátoři kurzu

 

 

Je nám potěšením se s vámi podělit o naše zkušenosti a znalosti nejen prostřednictvím internetových stránek, ale také osobně během vzdělávacích kurzů.

V kurzech představujeme současné poznatky o Alzheimerově nemoci, kognitivních poruchách, kognitivních testech, pomocných vyšetřovacích metodách a léčbě. Zároveň školíme v nových a původních českých metodách, které jsme vyvinuli v našem AD Centru.

Naším cílem je, aby si účastníci kurzu odnesli praktické vědomosti, které jim pomohou řešit situace, se kterými se setkávají ve svých profesích.

 

 

3. Žlutý list - Alzheimerova nemoc: diagnostika, léčba, nové testy paměti a laboratorní vyšetření

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

MUDr. Jolana Kotoučová

Mgr. Marie Hollá

Třetí ročník kurzu nazvaného Žlutý list, který symbolizuje stárnutí v přírodě i mezi lidmi, se konal dne 4. 4. 2019 v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech u Prahy. Jednalo se o celodenní certifikovaný kurz pro odborníky z různých oborů, zabývajícími se seniorskou populací, Alzheimerovou nemocí, poruchami paměti a demencemi.

Kurz slavnostně zahájil profesor Höschl, ředitel NUDZ, a docent Bartoš, vedoucí Oddělení kognitivních poruch v NUDZ. Následoval dopolední blok, kde si účastníci vyslechli přednášky na téma Časná diagnostika a léčba Alzheimerovy nemoci (doc. Bartoš), Co nám může odhalit laboratorní vyšetření u pacientů s kognitivní poruchou? (MUDr. Elischer), Nové testy paměti ALBA a POBAV (doc. Bartoš) a Krátké kognitivní testy a dotazníky (MUDr. Kotoučová). Na závěr dopoledne se posluchači dozvěděli o některých projektech, na kterých v NUDZ pracuje Oddělení kognitivních poruch, které celý kurz uspořádalo. Jedná se především o mezinárodní projekt INDEED – evropská podunajská iniciativa ke zlepšení vzdělávání v demencích a projekt AKSTIM – který se zabývá tím, jaký je vztah mezi spánkem, strukturálními změnami mozku a úbytkem paměťových schopností u starších osob.

Odpolední blok byl navržen více prakticky a účastníci kurzu si mohli sami vybrat dle svých potřeb z pěti možností. V nabídce byly dvě praktika docenta Bartoše Praktické použití krátkých kognitivních testů a interpretace jejich výsledků (správná volba, návaznost na léčbu) a Diferenciální diagnostika Alzheimerovy nemoci a frontotemporální lobární degenerace. Neuroložka MUDr. Kotoučová přiblížila Pomocné vyšetřovací metody v diagnostice kognitivních poruch (zobrazení mozku a likvorové vyšetření). Jana Adámková prakticky zaučila zájemce, jak administrovat a vyhodnotit test POBAV. A psycholožka Marie Hollá vysvětlila, jaké jsou principy, administrace, hodnocení a normy u testu ALBA.

Kurzu se zúčastnilo 102 osob. Mezi účastníky byli lékaři, lékárníci, zdravotní sestry a jeden záchranář, ergoterapeuti, logopedi, psychologové, sociální pracovníci, fyzioterapeuti i studenti.

Jsme velmi rádi za laskavé ohlasy a skvělé hodnocení kurzu účastníky. Ujistilo nás to o tom, že kurz je potřebný a dobře vedený. Pokud nám to okolnosti umožní, rádi bychom v tradici kurzů Žlutý list pokračovali i v příštích letech.

Jana Adámková a doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
pořadatelé kurzu

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

MUDr. Areta Elischer

Společné foto

Občerstvení

 

Vzdělávací kurz 2. Žlutý list: Alzheimerova nemoc – diagnostika, léčba, nové testy paměti a řízení aut

Společné foto

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

MUDr. Jolana Kotoučová

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Na základě zkušeností s pořádáním prvního ročníku a velmi pochvalných ohlasů jsme dne 26. 4. 2018 uspořádali druhý ročník kurzu nazvaný 2. Žlutý list 2018. Úvodní slovo pronesl prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych, ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde kurz probíhal. Celý program kurzu byl rozdělen na dopolední teoretickou a odpolední praktickou část. Na začátku se účastníci seznámili nebo si zopakovali informace k diagnostice a léčbě Alzheimerovy nemoci. Vše jim vysvětlil doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., vedoucí Oddělení kognitivních poruch, který se Alzheimerovou nemocí profesně zabývá již 15 let. Navázala na to přednáška MUDr. Kotoučové, lékařky Ordinace pro poruchy paměti a Alzheimerovu nemoc v NUDZ, která seznámila posluchače s užitečnými testy a dotazníky a na kazuistice demonstrovala jejich vhodné použití pro diagnostiku různých stupňů kognitivních poruch u pacientů. Po přestávce doc. Bartoš představil dva nové krátké testy paměti TEGEST a POBAV. Tyto původní české zkoušky jsou výsledkem práce posledních let na jeho pracovištích ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v NUDZ. Tyto testy se snadnou používají, trvají krátce a nejsou vázány žádnými autorskými omezeními.

Mnoho odborníků zabývajících se seniorskou populací se trápí otázkou, kdy ještě dovolit a kdy již zakázat seniorům řízení aut. Proto jsme zařadili do programu přednášku MUDr. Elischer, lékařky Ordinace pro poruchy paměti a Alzheimerovu nemoc v NUDZ, nazvanou Řidičské oprávnění u seniorů podle právní úpravy v ČR. Tato přednáška pochopitelně nedokázala odpovědět na všechny otázky, ale představila současnou situaci v České republice a srovnala ji se situací v Evropě. Dr. Elischer vysvětlila, že vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nařizuje odebrání řidičského oprávnění v případě demencí, nikoli mírné kognitivní poruchy. Harmonizované kódy upravují podmínky, za kterých je možno dovolit pacientům s kognitivními poruchami řídit, omezit riziko a zároveň zachovat mobilitu seniorů do vysokého věku a tím jejich společenské sebevědomí.

Odpolední program zahrnoval seminář doc. Bartoše Praktické použití krátkých kognitivních testů a interpretace jejich výsledků a seminář MUDr. Kotoučové Pomocné vyšetřovací metody v diagnostice kognitivních poruch (zobrazení mozku a likvorové vyšetření). Alternativou k těmto dvěma seminářům byl praktický nácvik provádění testů TEGEST a POBAV určených k rychlému orientačnímu zjištění kognitivní poruchy vedený Janou Adámkovou, koordinátorkou Oddělení kognitivních poruch.

Trhací blok s návodem k provádění a s 50 kusy testu POBAV si z kurzu odnesli všichni účastníci, aby jej mohli velmi snadno začít okamžitě používat ve svých praxích.

Na závěr proběhla komentovaná prohlídka Oddělení kognitivních poruch.
Celého kurzu se účastnilo 83 účastníků různých profesí z celé České republiky - lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, kliničtí logopedi, ergoterapeuti, psychologové, aktivizační pracovníci, lékárníci, gerioterapeut i ošetřovatelka.
Těšíme se na setkání s vámi při pořádání dalších ročníků kurzu Žlutý list.

Jana Adámková a doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
pořadatelé kurzu

 

Registrace

MUDr. Areta Elischer

Jana Adámková – POBAV I

Občerstvení

 

Program

Bezprostřední reakce
Během kurzu účastníci vyplnili dotazníky zpětné vazby. Z nich vyplývala všeobecná spokojenost s kurzem. Vyjímáme některá doslovná vyjádření účastníků: „děkuji za skvělou úroveň přednášek, které byly velmi přínosné“, „líbilo se mi praktické předvedení testů, těším se na další Žlutý list, setkání bylo velmi příjemné“, „krásné velkorysé prostory, výborné občerstvení“, „jasné použití testů při kognitivním deficitu a demenci“, „díky za báječnou atmosféru a perfektní přípravu“, „pokračovat!“, „mám ráda, když se dodržuje harmonogram – díky, jsem již podruhé, ráda jsem se vrátila“, „hezké přednášky, výborná organizace, příjemné prostředí“, „perfektní organizace“, „děkuji, se vším jsem byla naprosto spokojená“, „opět jako v minulém roce bylo vše úžasné, výborné bylo praktické sdělení o vyšetření řidičů“, „tak jako v 1. kurzu ŽL byli jste výborní – organizací i náplní kurzu, stejně jako přístupem k posluchačům“.

_______________________________________________________________________________________________________________

Vzdělávací kurz 1. Žlutý list: Alzheimerova nemoc – její diagnostika, léčba a sociální péče

doc. Aleš Bartoš při přednášce

prof. Cyril Höschl

Mgr. Dan Fayette

Ve středu 19. 4. 2017 se konal první ročník vzdělávacího kurzu o Alzheimerově nemoci v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy.
Kurz jsme nazvali Žlutý list, což má symbolizovat stárnutí člověka a jeho mozku.
Prvního Žlutého listu se zúčastnilo 106 účastníků z různých koutů České republiky a různých profesí. Dorazili lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, kliničtí logopedi, ergoterapeuti, psychologové, aktivizační pracovníci, lékárníci, trenérka paměti i canisterapeutka. Pro šest profesí se nám podařilo kurz certifikovat, takže většina z účastníků měla možnost účastí na kurzu splnit povinnost celoživotního vzdělávání.
Program kurzu byl rozdělen do dvou částí. Dopoledne probíhaly odborné přednášky lékařů a psychologa Oddělení kognitivních poruch na téma diagnostika, léčba, neuropsychologická diagnostika a sociální péče u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Rovněž byly představeny krátké kognitivní testy, které je možné běžně použít pro zjištění kognitivních poruch.
Odpolední část byla zaměřena prakticky. Účastníci kurzu si mohli vybrat dvě témata praktik. Na výběr byly: Pomocné vyšetřovací metody v diagnostice kognitivních poruch (zobrazení mozku a likvorové vyšetření) s doc. Bartošem; Kazuistika – komplexní geriatrický pohled na diferenciální diagnostiku pacientů s kognitivní poruchou s MUDr. Elischer či Výběr a interpretace psychologických testů při podezření na kognitivních poruchy s Mgr. Fayettem. Další volbou mohl být praktický nácvik provádění nového původního kognitivního testu POBAV určeného k rychlému orientačnímu zjištění kognitivní poruchy. Tato dvě praktika vedla MUC. Zbránková a Jana Adámková. Trhací blok s návodem k provádění a s 50 kusy testu POBAV si z kurzu odnesli všichni účastníci, aby jej mohli velmi snadno začít okamžitě používat ve svých praxích.
Završením kurzu byla komentovaná prohlídka Oddělení kognitivních poruch. Překvapila nás hojná účast navzdory předchozímu náročnému programu a pokročilé odpolední hodině.
Rádi bychom zavedli novou tradici a v následujících letech pravidelně pořádali vzdělávací kurzy. Při nich bychom předávali naše zkušenosti s diagnostikou, léčbou a výzkumem Alzheimerovy nemoci a kognitivních poruch široké odborné veřejnosti z celé České republiky a třeba i ze Slovenska.

Jana Adámková a doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
pořadatelé kurzu

 

MUDr. Areta Elischer

Společné foto přednášejících
a účastníků

Účastníci při přednášce

Program

Bezprostřední reakce:

1. Během kurzu účastníci vyplnili dotazníky zpětné vazby. Z nich vyplývala všeobecná spokojenost s kurzem. Oceňovali přiměřené trvání a poměr dopoledních a odpoledních praktik. Líbilo se jim praktické zaměření kurzu.

Vyjímáme některá doslovná vyjádření účastníků: „díky, jste dobří, vytrvejte!“, „seminář byl velice zajímavý, výklad byl od všech na vysoké úrovni a velice dostačující k mé další praxi“, „seminář předčil mé očekávání“, „seminář byl dobrý – byla teorie i praxe“, „líbí se mi prostředí, obdivuji vaše nadšení a pracovní nasazení“, „potěšilo mě, že přednášky jsou prakticky zaměřené (ne jenom věda) pro amb. psychiatra na maloměstě“, „vysoká odborná úroveň, milí přednášející, krásné prostředí“, „díky semináři mám více znalostí o této nemoci, které mohu využít nejen ve své profesi, ale i u svých blízkých“, „ráda bych se zúčastnila i dalších workshopů, které jsem nestihla“.

2. Jedna lékařka použila test POBAV dva dny po kurzu ve své ordinaci. Pro abnormální výsledky pacientku odeslala do ordinace Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví. Zde byla pacientce prokázána komplexním klinickým vyšetřením kognitivní porucha.

3. Účastníci kurzu 1. Žlutý list spontánně napsali pochvalné e-maily:

From: Chmelarova Dana [fnplzen.cz]
Sent: Friday, April 21, 2017 1:07 PM
To: Bartos Ales
Subject: přednáška, Žlutý list


Vážený pane docente,
Ve středu jsem se zúčastnila vzdělávací akce Žlutý list. Chtěla jsem Vám touto cestou vyjádřit poděkování za velmi zajímavou akci a to jak po stránce profesní tak i organizační. Jsem si jistá, že není jednoduché připravit kurz tak, aby byl zajímavý a přínosný, když mezi posluchači jsou lidé s tak odlišným profesním zaměřením i mírou znalosti, jako se sešli zde. A Vám se to podařilo na výbornou ;o).
Pro mne osobně bylo i velmi zajímavé a přínosné členění na dopolední teoretickou a odpolední praktickou část (včetně techniky postupného odkrývání jednotlivých diagnóz).
Zároveň jsem se chtěla zeptat, zda by bylo možné poskytnout na naše pracoviště prezentaci Vaší přednášky, případně i přednášky pana psychologa Mgr. Fayetteho. Budu pro své kolegy zde na pracovišti chystat krátké sdělení z této akce a bylo by to pro mne vítaným zdrojem, který bych samozřejmě citovala.
Budu se těšit na případnou další akci Vašeho pracoviště.
Děkuji a přeji hezký den.
Dana Chmelařová
From: Lucie Ptáčková
Sent: Tuesday, April 25, 2017 2:29 PM
To: Adamkova Jana
Subject: podekovani

Mila pani Adamkova,
velmi Vam dekujeme za vse.
Jeste jednou Vam musime sdelit, ze skoleni bylo naprosto uzasne....!!! Jeste ted na nej s pani primarkou vzpominame, hodne nam to pomohlo overit si spoustu veci jak je zde v Lbc samy delame..???..a dali jste nam velkou motivaci v dopilovani jinych veci, abychom byli nasim pacientum i jejich rodinam co nejvice napomocny!!!

Mnoho pozdravu Vam...panu docentovi!!! i celemu Vasemu tymu  dekujeme!!!
Luci Ptáčková
--
Mgr. Lucie Ptáčková
Poradna pro poruchy paměti
(Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti)
Oddělení následné péče
Krajská nemocnice Liberec a.s.

 

 


Počet přístupů od 10. 1. 2017:TOPlist