Informační středisko

Prodej knih

Přímý prodej našich knih je v knihovně IS v pondělí až pátek (s výjimkou středy) od 8.30 do 15.30 hodin.

Objednávky

Česká republika
Národní ústav duševního zdraví, Informační středisko, Topolová 748, 250 67 Klecany
tel.: 283 088 308 (Martin Bidman), e-mail: is@nudz.cz

Slovenská republika
INFORM knižný veľkoobchod, Bratislavská 14, 010 01 Žilina Slovensko
tel.: +421 41/500 11 18-9, fax: +421 41/562 39 50, GSM CZ: 732 219 636, e-mail: odbyt@inform-za.sk
www.inform-za.sk

Knihy v prodeji

       

Psychiatři a kliničtí psychologové ČR. Adresář 2020
2020, 152 stran, 200 Kč
ISBN 978-80-87142-42-4

O adresáři

Objednat

 

WHOQOL-BREF, WHOQOL-100
WHO Quality of Life Assessment. Příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality
života WHO
Dragomirecká E., Bartoňová J.
2006, 92 stran,
ISBN 80-85121-82-4

Publikace jsou již rozebrány.
Informace o možnosti získání kopie poskytne Martin Bidman.

 

Začarovaný kruh: anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?!
Papežová H.
2012, 148 stran, 120 Kč
ISBN 978-80-87142-18-9

O knize

Objednat

 
           
       

Kuchařka pro nemocné psychózou
Bankovská Motlová L., Kitzlerová E., Suchánek P., Mudrová H.
2011, 87 stran, 120 Kč
ISBN 978-80-87142-12-7

O knize

Objednat
 

Neuropsychologická baterie PCP.
Klinické vyšetření základních kognitivních funkcí
3., přepracované vydání
Preiss M., Bartoš A., Čermáková R.,
Nondek M., Benešová M., Rodriguez M., Raisová M., Laing H., Mačudová G., Bezdíček O., Nikolai T.
Praha, PCP 2012. 160 s.
ISBN 978-80-87142-19-6

Publikace jsou již rozebrány.
Informace o možnosti získání kopie poskytne Martin Bidman.

 

 

Deprese a výkon
Preiss M.
2008, 192 stran, 100 Kč
ISBN 978-80-87142-02-8

O knize

Objednat
 
           

         

Přehled dějin psychiatrie
Šedivec V.
2008, 56 stran, 60 Kč
ISBN 978-80-87142-00-4

O knize
Objednat

 

Slovník psychiatrických termínů
3. vydání
2008, 102 stran, 60 Kč
ISBN 978-80-87142-03-5

O knize

Publikace jsou již rozebrány.
Informace o možnosti získání kopie poskytne Martin Bidman.

     
           

         

Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka
Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize
3. nezměněné vydání, 251 s. ISBN 80-85121-11-5

O knize

Publikace jsou již rozebrány.
Informace o možnosti získání kopie: Martin Bidman.

 

 

Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize
Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka
CD, 120 Kč

O CD

objednat
 

Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování: Diagnostická kritéria pro výzkum
CD, 120 Kč

O CD

objednat
 

 

 

Psychiatrie v číslech
Baudiš P.
2006, 32 stran, ISBN 80–85121-35-2, 55 Kč

objednat >>>

Útlá brožurka představuje a dokumentuje problematiku, otevřené otázky duševních poruch a jejich léčbu z demografického a statistického úhlu pohledu. Kromě základních charakteristik duševních poruch a vývoje výskytu u nás a ve světě si všímá i morbidity u různých skupin obyvatel, způsobů léčení a péče a ekono-mických aspektů léčby. Přehledné zpracování textu, ilustrující statistické údaje z různých zdrojů, a bohatá grafická výbava tuto publikaci předurčují k využití nejen psychiatry a odborníky dalších medicínských oborů, ale také ve státní správě, médiích a všude tam, kde je potřeba rychlá a snadná orientace v daném tématu.
   
   
 

Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize
Duševní poruchy v primární péči
102 stran, ISBN 80-85121-09-3, ISBN 80-86471-13-6, 60 Kč

objednat >>>

Pacienti s psychickými poruchami zaujímají stále větší podíl v lékařské praxi a v praxi praktického lékaře zvláště. Jsou všeobecně známy nejen jako psychózy, neurózy, poruchy osobnosti a intelektu a nejrůznější závislosti, ale i jako psychosomatická onemocnění nebo civilizační poruchy, se kterými se lékař v primární praxi setkává nejčastěji. Mimo to se často kombinují s nemocemi somatickými, kdy jsou psychické příčiny buď primární, anebo sekundární při chronických tělesných onemocněních. Psychické poruchy, zvláště neurotického typu, se v našich ordinacích dost bagatelizují. Je známo, že se považuje za vitium artis nerozpoznat tělesné onemocnění. Ale nerozpoznat psychickou poruchu se již za přílišnou chybu nepovažuje. To vše bylo též důvodem pro předložení lékařské veřejnosti pomůcky (přeložené z originální publikace Světové zdravotnické organizace), která by měla přispět jak k přesnější diagnostice, tak k účinnější léčbě. Praxe ukazuje, že když lékař o psychických poruchách více ví, pak více rozumí svým nemocným, lépe diagnostikuje, úspěšněji léčí, ale získává i hlubší důvěru a lepší pověst.
Publikace je určena jak pro pracovníky primární péče (praktické lékaře), tak pro lékaře specializovaných oborů mimo psychiatrii, dále i pro terénní sociální pracovníky, organizátory zdravotní péče a i výzkumné pracovníky. Je to diagnostické vodítko, pomocník v poradenství, doporučuje léčbu a určuje, kdy je nutné odeslat nemocného k odborníkovi.
   
   
 

Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog
80 stran, ISBN 80-85121-08-5, 40 Kč

objednat >>>

Základním smyslem tohoto slovníku je předložit zdravotnické (psychiatrické, terénní, ambulantní i poradenské) veřejnosti, sociálním pracovníkům, dobrovolným pracovníkům, ústředním orgánům (kurátorům, sociálním sestrám, drogovým koordinátorům aj.) i společenským a politickým organizacím překlad publikace Světové zdravotnické organizace „Lexicon of Alcohol and Drug Terms“ – Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog. Vysvětlující definice, časté psychotropní účinky, symptomatika, léčebné indikace jsou uváděny pro všechny obecné skupiny psychotropních látek i pro některé skupiny příbuzné. Jsou popsány hlavní diagnostické kategorie užívané jako základní pojmy vědecké nebo i všeobecné. Jsou popsány rovněž sociální a zdravotní aspekty užívání drog a s ním spojené problémy. Kdykoli je to možné, jsou zařazeny odpovídající diagnostické kategorie MKN-10. Jména drog jsou uváděna podle mezinárodních neobchodních názvů. Publikace poslouží odborné i laické veřejnosti k poučení, ke zpřesnění komunikace, ke zvýšení kvality vyjadřování a tím v konečném důsledku ke zlepšení léčebné, sociální a preventivní práce v této oblasti.  
   
   
 

Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi
Nešpor K., Csémy L.
199 stran, ISBN 80-85121-52-2, 30 Kč

objednat >>>

  Kniha přináší ucelený přehled postupů používaných v prevenci i v léčbě návykových nemocí. Je určena všem lékařům a dalším pracovníkům zabývajícím se léčbou závislostí. Z obsahu vybíráme: Prevence problémů působených návykovými látkami, rozpoznání problému a časná intervence, detoxifikace, alkoholické a toxické psychózy, některé rysy farmakoterapie u závislostí, některé zvláštnosti sociální práce v péči o závislé, rodinná terapie, psychoterapie, relaxační techniky a jóga, terapeutická komunita, terapeutické kluby a svépomocné organizace, zvládání recidiv, ústavní léčba a její indikace, mírnění škod (postupy typu „harm reduction“), specifické postupy u problémů působených alkoholem, opioidy, kanabinoidy, sedativy a hypnotiky, stimulancii (pervitin, kokain), halucinogeny, těkavými látkami, tabákem, patologickým hráčstvím, anaboliky, problémy působené alkoholem a jinými návykovými látkami u žen, dospívajících, ve stáří, u duševně nemocných, alkohol a jiné návykové látky a HIV/AIDS.
   
   
 

Nobelova cena za fyziologii a medicínu

• 2002 a 2003 … 90 Kč
• 2000 … 90 Kč
• 2001. Nobelovy ceny 1901–2001 … 90 Kč
• 1997, 1998 a 1999 … 40 Kč
• 1995 a 1996 … 40 Kč
• 1993 a 1994 … 40 Kč
• 1991 a 1992 … 40 Kč
• 1988, 1989 a 1990 … 40 Kč
• 1985, 1986 a 1987 … 40 Kč
• Nobelova cena. Historie Nobelovy nadace. Laureáti Nobelovy ceny
1901-1996. Čeští laureáti … 40 Kč

Celý soubor 10 ks … 250 Kč

objednat >>>

 


Profil Kontakty Knihovna Repro/grafické služby Evidence publikací Prodej knih E-knihy ke stažení zdarma Vydavatelství Adresář psychiatrů
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty