Epidemiologický výzkum

Hlavní cíle

•    zjišťování prevalence užívání návykových látek (kouření tabáku, konzumaci alkoholu a užívání nelegálních drog) u dospívající populace a populace dospělých a stanovení determinant zdravotně rizikových forem užívání návykových látek;

•    vyhodnocování dlouhodobých trendů v užívání návykových látek v české populaci a analýzu faktorů, které se podílejí na změnách v prevalenci užívání návykových látek;

•    provádění komparativních analýz užívání návykových látek v ČR a zemích EU.

•    evaluaci aktivit v oblasti primární prevence zaměřené zejména na mládež;

•    navrhování opatření zvyšujících efektivitu programů primární prevence a programů časných intervencí.

Výzkumné aktivity ve specifických oblastech:

•    sledovat výskyt suicidálního chování u osob se závislostní poruchou a implementovat tuto problematiku do programu prevence sebevražednosti;

•    vyhodnocovat mortalitu osob se závislostní poruchou a analyzovat její demografické, sociální a ekonomické souvislosti;

•    navrhovat a realizovat výzkum zaměřený na závislostní rizika u minoritních populačních skupin (etnické menšiny, přistěhovalci, sexuální minority);

•    podílet se na vývoji účinných webových aplikací zaměřených na omezování rizikového a škodlivého užívání návykových látek mezi dospívajícími a mladými dospělými.

Potřebnost epidemiologického výzkumu

Epidemiologický výzkum návykového chování má v ČR dlouhou tradici a mezinárodně respektované výsledky (Kubičkovy longitudinální studie, mezinárodní studie ESPAD a HBSC, aj.). Pokračovat v tomto výzkumu je nutné, protože se demografické, sociální a ekonomické charakteristiky společnosti rychle mění, objevují se nová závislostní rizika (internet, gaming a gambling online), objevují se nové drogy. Současně probíhají společenské intervence a regulace, které mají omezit zdravotní a sociální škody působené užíváním návykových látek a návykovým chováním. Dobře založené epidemiologické studie mohou přispět k určení velikosti a charakteristik ohrožených skupin a vytvořit tak znalostní základ pro preventivní intervence, dále mohou ověřit, zda a jak účinná byla zavedená regulační opatření.

Členové skupiny

Doležalová, Pavla, PhDr., Ph.D.
Kulhánová, Ivana, Mgr., Ph.D.
Lustigová, Michala, RNDr., Ph.D.
Nechanská, Blanka, Ing.
Šiftová, Jana, doc. RNDr. Bc., Ph.D. (Spilková)
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty