Evoluční sexuologie a psychopatologie

Primárním zaměřením výzkumné skupiny je základní výzkum dílčích systémů partnerského/sexuálního chování a prožívání v rámci normální populace (stanovení standardů sexuální normality), které budou kontrastovány s fungováním u sexuálních parafiliků. Součástí je vývoj testových stimulů a testování reakcí na ně (psychofyziologických, mozková aktivace) s potenciálem pro využití v klinické praxi. Dále je výzkum soustředěn na poruchy dílčích systémů partnerského/sexuálního fungování spojené s v populaci významně rozšířenými duševními poruchami (schizofrenie, depresivní porucha).

Výchozím paradigmatem skupiny je evoluční psychiatrie a psychologie, jež je aplikována při náhledu na duševní poruchy evoluční teorie. Na poruchy je nahlíženo buď jako na funkční samostatné adaptace či adaptivní behaviorální strategie, které jsou aktivovány interakcí s prostředím, nebo jako na maladaptace, případně adaptace na jiné (pleistocénní) prostředí, které jsou již v dnešní době nefunkční, nicméně stále chování a prožívání člověka ovlivňují.

Důsledná identifikace dílčích funkčních adaptací/maladaptací sexuálně motivačního systému (tedy již od způsobu navazování partnerského vztahu až po úspěšné vykonání sexuálního styku a genitální odpověď) v rámci normální populace může vnést řadu inspirativních a následně testovatelných náhledů na etiologii sexuálních variací, stejně jako umožnit vývoj cílených testovacích materiálů, jež mohou přispět k jejich snadnější diagnostice a způsobu práce s těmito pacienty. Ve stejném duchu je nahlíženo na poruchy sexuality spojené s duševními poruchami, jež mohou mít adaptivní podklad (deprese, schizofrenie) - předpokládáme, že podoba těchto adaptací zahrnuje rovněž regulaci sexuálně-motivačního systému, jakožto systému přímo souvisejícího s reprodukční úspěšností jedinců.

Důraz je kladen na systémové propojení všech fází sexuálně motivačního systému i na jejich ontogenetický vývoj (aktivace/deaktivace v kritických periodách, identifikace kritických period, vliv různých forem učení, vliv attachmentu s pečovatelskou osobou). Zásadním krokem je popis proximátních mechanismů, jež stojí na pozadí těchto adaptací - výzkum neurobiologie dílčích systémů partnerského/sexuálního fungování a identifikace mechanické regulace těchto adaptivních reakcí (fyziologické reakce, neurální koreláty).

 

Jakými technologiemi disponujeme:

Penile plethysmography (PPG)

Electrocardiography (ECG)

Galvanic skin response (GSR)

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

Eye tracker

BioPac Systems

Kinect

Intel RealSense technology

Oculus Rift

Leap Motion

 

 

Členové skupiny

Androvičová, Renáta, Mgr.
Bártová, Klára, Mgr., Ph.D.
Čiženkova, Alena, Mgr.
Kmoníčková, Jana, PhDr.
Krejčová, Lucie, Mgr., Ph.D.
Lindová, Jitka, Mgr., Ph.D.
Novák, Ondřej, Mgr.
Pastor, Zlatko, MUDr., Ph.D.
Potyszová, Kateřina, Mgr.
Prikrylová, Katarína, Mgr.
Richterová, Eva, Mgr.
Šlechtová, Zuzana, Bc.
Weiss, Petr, Prof. PhDr., Ph.D., DSc.
Wells, Timothy Jason, BSc. hons, Ph.D.
Zikánová, Tereza, Mgr.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty