Výzkum léčby závislostí

Hlavní cíle

Hodnotit strukturální a funkční kvality systému preventivní a léčebné péče o osoby ohrožené nebo trpící poruchou vyvolanou užíváním návykových látek, v rámci toho

•    analyzovat strukturální kvality systému péče ve vztahu k léčebným potřebám pacientů včetně GIS analýzy dostupnosti péče;

•    vyhodnocovat výsledky léčby a identifikovat faktory dobré odpovědi na léčbu na straně pacienta a identifikovat účinné prvky léčebného programu;

•    na základě výsledků analýz navrhovat inovace systému léčby a rehabilitace závislých;

•    implementovat postupy screeningu a krátkých intervencí do podmínek primární zdravotní péče a analyzovat jejich efektivitu;

•    analyzovat účinnost webových aplikací zaměřených na omezování rizikového a škodlivého užívání návykových látek mezi dospívajícími a mladými dospělými;

•    evaluovat fungování sítě substituční léčby v ČR s cílem optimalizace sítě s návazným programem psychosociální podpory.

Potřebnost výzkumu léčby závislostí

V současné době je čtvrtina kapacity psychiatrických lůžek v ČR využita pro léčbu osob se závislostní poruchou. Na základě registrů psychiatrické péče je sice možné podat spolehlivý obraz o základních charakteristikách léčených, ale za více než čtvrtstoletí od roku 1989 nebylo provedeno hodnocení kvality péče s ohledem na potřeby pacientů. Výzkum účinnosti léčby rovněž chybí. Od dob docenta Jaroslava Skály zůstávají přístupy v ústavní léčbě bez inovací. Ambulantní léčba utrpěla erozí sítě AT ordinací po roce 1989. Značně se rozvinuly služby zdravotní a sociální služby pro drogově závislé, především v nestátních organizacích, avšak kvalita péče a výsledky těchto zařízení rovněž nebyly dosud předmětem kritického vědeckého výzkumu. Naším cílem v této oblasti je kritická analýza současného stavu s cílem zavedení inovativních prvků do systému léčby a zvýšení její účinnosti při respektování ekonomických limitů systému zdravotní péče.

Členové skupiny

Csémy, Ladislav, PhDr.
Grohmannová, Kateřina, Mgr.
Chomynová, Pavla, Mgr.
Mravčík, Viktor, doc. MUDr., Ph.D.
 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty