Výzkum prevence a léčby závislostí

Pracovní skupina je zaměřena zejména na problematiku prevence, péče a léčby u osob ohrožených nebo trpících závislostní poruchou. Současnými hlavními výzkumnými tématy jsou prevence duševního onemocnění u dětí z rodin závislých, psychiatrická komorbidita u osob léčících se ze závislosti na návykových látkách, intervence k omezení rizikového užívání návykových látek, efektivita systému adiktologických služeb, výzkum zaměřený na závislostní rizika u minoritních populačních skupin (zejména sexuální minority).