Aktuálně řešené projekty

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 

Interreg DANUBE

Inovace pro demenci v Podunají, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Spolupříjemce: NUDZ
Partneři: NUDZ; The Brain Company Austria, Wirtschaftsuniversitat Wien, Bulgarian Society of Dementia, Social Cluster Association Hungary, Romanian Alzheimer Society, Memory Centre Bratislava, University of Ljubljana, Alzheimer Association Bosna Hercegovina, Associated partners: Federal Ministry of Health- Federation of Bosnia and Herzegovina, Medical University of Sofia, City of Zagreb, Ministry of Health of the Republic of Croatia, University of Zagreb, MEDIWARE corp.CZ, Bavarian Research Alliance GmbH, Bavarian State Ministry of Health and Care, German Alzheimer Association, Slovak Medical Association
Doba řešení: 1.7.2018–30.6.2021
Rozpočet celkem: 1 726 514,27 Euro
Rozpočet NUDZ: 52 074,90 Euro
https://www.nudz.cz/files/pdf/indeed-final4.pdf

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Od mikro- k makro-úrovni: souvislost mezi osou „microbiota-gut-brain“ a neuropsychickým vývojem dítěte (Mobility 8JPL19071) 
Řešitel: PhDr. RNDr. Tezera Nekovářová, Ph.D.    
Hlavní příjemce: NUDZ 
Spolupříjemce: Uniwersytet Gdański 
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2020 
Rozpočet NUDZ: 148 000 Kč
Anotace: Souvislost mezi střevní mikrobiotou a fungováním mozku je novou a rychle se rozvíjející oblastí  výzkumu. Málo studií je však prozatím věnováno souvislosti vývoje mikrobioty a neuropsychického vývoje dítěte. Jelikož se složení a diverzita střevní mikrobioty ustavuje v prvních měsících a letech života, kdy zároveň ovlivňuje a je ovlivňována vývojem mozku, je porozumění fungování tzv. gut-brain osy v perinatálním období klíčové pro včasnou identifikaci vývojových rizik. Navrhovaný projekt se zaměří na perinatální faktory ovlivňující formování střevní mikrobioty v prvních měsících života a na souvislost složení střevní mikrobioty s neuropsychickým vývojem. Zároveň budeme sledovat dráhy, po kterých probíhá komunikace mezi střevní mikrobiotou a mozkem v postpartálním období – zaměříme se zejména na fungování hypotalamo-pituitárně-adrenalinové (HPA) osy a její roli mediátora obousměrného vztahu mezi střevní mikrobiotou a mozkem. Tématem výzkumu budou i možné intervence zaměřené na ochranu vývoje střevní mikrobioty v raném věku (např. kontakt novorozenců porozených císařským řezem s vaginální mikrobiotou matky) a experimentální ověření jejich efektivity.

European sexual medicine network - Česká sexuální medicína a výzkum (Cost Action CA18124)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.  
Hlavní příjemce: Austrian Academy for Sexual Medicine
Spolupříjemci: NUDZ; Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Cooperating member: Izrael
Doba řešení: 5.4.2019–4.4.2023
Anotace: V České republice působí dvě oficiální klinické sexuologické společnosti (Sexuologická společnost ČLS JP, Česká společnost pro sexuální medicínu). Tyto jsou výzkumně propojeny s výzkumnou skupinou zaměřenou přímo na základní a aplikovaný sexuologický výzkum (Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie) na Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. Všechny tyto organizace sdílejí cíle a hodnoty proklamované European Sexual Medicine Network. Z tohoto důvodu se chtějí připojit k projketu COST-Action CA18124.

Cílená deplece TRP-VR1 v nocicepčních modelech myší pro léčbu bolesti odolné vůči analgetikám (Inter Action LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich (Prof. Vasilis Ntziachristos) 
Doba řešení: 1.7.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 90 000 Euro
Rozpočet NUDZ: 1 200 000 Kč
Anotace české části: Čelíme naléhavé potřebě vyvinout účinná a dlouhodobě působící terapeutika pro léčbu chronické bolesti způsobené rezistencí na analgetika, včetně bolesti při rakovině. Projekt se bude zabývat aplikací nové genetické metodologie vyvinuté českým hlavním řešitelem pro depleci receptorů TRP-VR1 v trigeminálních nociceptorech, aby se zlepšilo řízení neuropatické a rakovinové bolesti rezistentní na léky u myších modelů. mu-p75 IgG cílený lentivirus kódující VR1 shRNA bude použit pro retro-axonální depleci TRP-VR1 kanálů pro odstranění bolesti v trigeminálních senzorických neuronech myší v primárních neuronálních kulturách a in vivo. Metody imunohistochemie, biochemie a konfokálního zobrazování budou použity pro ověření účinnosti a specificity deplece VR1 v trigeminálních nociceptorech. Snížená odpověď na bolest bude potvrzena použitím modelu indukovaného kapsaicinem u zvířat, jakož i specifických molekulárních odečtů, jako je exprese mGluR5 v membráně jádra neuronu a fosforylovaného ERK1/2, Arc/Arg3.1 a c-fos změny úrovně. Německému partnerovi budou dodány nové antinociceptivní cílené vektory pro jejich validaci v modelu nádorové bolesti, a to pomocí pokročilých metod pro zobrazování reakce na dermální bolest a mapování mozkové odpovědi na bolest u intaktních zvířat in vivo. 
Anotace bavorské části: Nedávno vyvinuté zobrazovací metody, jako je rastrová skenovací optoakustická mesoskopie (RSOM), budou využity pro detekci dermální nociceptivní reakce na kapsaicinem indukovanou bolest na periferii. Multispektrální optoakustická tomografie (MOST) na druhé straně bude použita pro mapování hemodynamické odezvy v mozku v reakci na nociceptivní vstupy u intaktních zvířat in vivo. Účinky cílené deplece antinociceptivního vektoru TRP-VR1 dodaného českým hlavním řešitelem budou testovány na modelech bolesti způsobených kapsaicinem, stejně jako na modelu nádorové bolesti u myší produkovaných štěpením subkutánně transplantovaných buněk pomocí UM-SCC-104 (lidský papilomavir-16-pozitivních buněk karcinomu hlavy a krku spinocelulárního karcinomu krku) do podkoží vnější plochy rostra (vnější čumák s hmatovými vousy) u myší. Antinociceptivní účinky cíleného VR1 v neuronech trigeminálního ganglia budou ověřeny metodou lokálního zobrazování kůže a globálního zobrazování mozku RSOM a MSOT in vivo. Výsledky těchto studií budou důkladně testovány oproti kontrolám a korelovány s údaji získanými českou hlavní výzkumnou skupinou za použití konvenčních imunohistochemických a mikroskopických metod.

Dynamika hipokampálních a neokortikálních neuronálních reprezentací vzájemných vztahů mezi subjektem, pohyblivými objekty a prostředím (LTAUSA19135)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Partneři: New York University (Prof. André A. Fenton), University of Arizona (Prof. Jean-Marc Fellous, PhD)
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem:6 881 000 CZK
Rozpočet NUDZ: 3 496 000 Kč
Anotace: Pro přežití a úspěch lidí i zvířat je zásadní schopnost orientovat se a pohybovat se v dynamickém prostředí plném důležitých pohyblivých objektů, ať už jsou to příslušníci stejného druhu, s nimiž zvíře navazuje nejrůznější sociální vztahy, potenciální predátoři či kořist, nebo neživé pohyblivé objekty. Zatímco neuronální substrát pro navigaci v neměnném a prázdném prostoru je pořád důkladněji prozkoumáván, výzkum neuronálních mechanismů umožňujících etologicky veledůležitou orientaci v prostoru s pohybujícími se objekty je v počátcích. 

 

Evropská komise

Supporting Wellbeing and Integration of Transgender Victims in Care environments with Holistic Approach (Justice 881635)
Řešitel: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Hlavní příjemce: Perseo Spa Impresa Sociale (IT)
Spolupříjemci: NUDZ, Paradigma (IT), Fundacio Parc Tauli (S), Transparent z.s. (ČR), Mirada Local SL (S), Azienda Unita Sanitaria Locale Di Reggio Emilia (IT)
Doba řešení: 1.4.2020–31.3.2021
Rozpočet celkem: 516 542,5 Eur, EU dotace 413 234 Eur
Rozpočet NUDZ: 72 920,5 Eur, EU dotace 58 336,4 Eur
Abstract: The general objective is to promote compassionate services to assist properly transgender and intersex survivors (TI) by enhancing competencies of psychiatrists, psychologists, psychotherapist and other social workers (direct target). TI people high exposition to discrimination and harassment exacerbate their risk for mental disorders, addictions and suicide (APA, 2015). Despite the need for healthcare assistance, the relationship with public services remains problematic, also due to the staffs’ implicit prejudices, and poor preparation (Carroll et al., 2012). The indirect target are TI victims of violence and their relatives. The project activities are: A model design including theoretical background, training system for professionals, supporting tools for TI; Training implementation including a training of trainers for trainers of the partnership and pilot training courses for the professionals involved; Networking and supporting tools implementation including MoU among public and private entities providing for TI supports, self-help groups promotion and information supports for both professionals and TI and their relatives; Results monitoring and dissemination. Expected outcomes are: Improvement of TI needs knowledge and awareness: 180 among professionals involved will be trained in the 3 partner Countries. They will be trained by 21 expert trainers coming from the SWITCH partnership; Start-up of a networking activity among public health care bodies and TI people private centres and associations including Recommendations to health care regional authorities in all Countries to support TI’s health ekvity; Improvement in wellbeing of TI victims through the start-up of 3 self-help groups in the partner Countries for about 90 TIs aiming identity integration and support; TI issues awareness increasing of the public: stakeholders of public and private of social health services as well as TI association will attend final workshops in the partner Countries.

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty