Aktuálně řešené granty

OPERAČNÍ PROGRAMY

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 16 140 904,63 Kč
Anotace: Projekt si klade za cíl vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v NUDZ, projektu podpořeného z OP VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie.

PharmaBrain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR; 3. LF UK; Ústav organické cheme a biochemie, Univerzita Hradec Králové
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Rozpočet celkem: 148 262 697,62 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389,12 Kč
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum glutamátergního neuropřenašečového systému, který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však jeho dysfunkce hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na jeho roli v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.
https://www.pharmabrain.cz/

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222)
Řešitel: Ing. Tomáš Kopřiva, Alexandr Borovička, DiS.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2022
Rozpočet NUDZ: 45 405 269,83 Kč
Anotace: Cílem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků NUDZ za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení a strategické řízení výzkumu a vývoje, dále pak vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Účelu projektu by mělo být dosaženo prostřednictvím nastavení strategického řízení NUDZ v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem implementace Strategie řízení lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a získání ocenění HR Award.

 

OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR)


PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II
 (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ILA s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 13 207 787,92 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 725 053,04 Kč
Anotace: Projekt předkládaný inovační agenturou ILA navazuje na obdobný projekt realizovaný v rámci výzvy č. 7 OP PPR. Jeho náplní je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA a jejího partnera (NUDZ) formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“. Trvání projektu je 30 měsíců. Předpokládá se postup 2 komercializačních konceptů do fáze přípravy komercializace a využití 1 výsledku v provozní fázi subjekty HLMP. Rizika projektu jsou kontrolovatelná.

 

OP Zaměstnanost

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2017–31.8.2022
Rozpočet NUDZ: 94 956 515,45 Kč
Anotace: Projekt zvyšuje kvalitu života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím spektra destigmatizačních opatření. Staví na nejlepších zahraničních a tuzemských zkušenostech, pečlivé situační analýze, spolupráci s předními světovými kapacitami, na široké spoluúčasti lidí s duševním onemocněním a jejich blízkých a na expertní platformě sdružující významné zástupce psychiatrické péče v ČR. Součástí projektu je kontinuální vyhodnocování efektivity daných opatření.
https://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2018–31.3.2022
Rozpočet NUDZ: 37 319 716,80 Kč
Anotace: Projekt, předkládaný v rámci reformy psychiatrické péče zvýší dostupnost a efektivitu zdravotně sociálních služeb a podpoří přesun těžiště psychiatrické péče do komunity. Je zaměřen na podporu prevence a včasných intervencí u závažných duševních onemocnění (dále SMI). Zaměřuje se na prevenci rozvoje duševních onemocnění, snížení počtu a délky hospitalizací u prvních epizod SMI a na prevenci ztráty zaměstnání u osob ohrožených SMI. Navržená opatření budou v rámci projektu implementována a evaluována.
http://vizdom.cz/

Provoz Dětské skupiny NUDZ (DS NUDZ) (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008810)
Řešitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.6.2018–31.5.2020
Rozpočet NUDZ: 2 260 800 Kč

Parafilik (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2019–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 38 389 181,90 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na systémové řešení tíživé situace sebeidentifikujích se parafiliků za aktivní spolupráce platformy vědců a klíčových stakeholderů v oblasti prevence kriminality a sexuologie. Cílem je iniciace vzniku platformy pro dostupnou včasnou terapeutickou a podpůrnou intervenci. Jedná se o v ČR zcela inovativní koncept, který posune zaměření preventivních opatření proti sexuálnímu násilí směrem na včasnou intervenci zaměřenou přímo na rizikové skupiny ve snaze zabránit budoucí trestné činnosti.

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému
 – DrugsLab (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč
Anotace: Projekt se zaměřuje na metodiky ověření využití pasivních vzorkovačů pro stanovení biologicky aktivních látek – návykové látky, farmaka a dalších jim podobné sloučeniny ve vodních ekosystémech, na různých místech vodotečí. Součástí systému pasivních vzorkovačů budou i SPRi čipy, které umožní stanovení genotoxicity. Výsledné metodiky modifikace pasivních vzorkovačů, metodiky vzorkování, analytických technik a pokročilé informační analýzy využívající robustní metody vyhodnocování výsledků budou vyvinuty jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska problematiky zneužívání a nelegální spotřeby těchto látek. Výsledkem projektu je nejen funkční metodika detekce umožňující záchyt těchto látek, ale také testování možností a účinností technologie pro odstranění zájmových látek z různých matric, což je jedna z klíčových oblastí, kterou se autoři projektu dlouhodobě zabývají. Vyvíjené metodiky budou testovány ve vodotečích na místech s předpokládaným výskytem těchto látek, jako jsou například vybrané čistírny odpadních vod nebo nemocnice. Techniky budou připraveny pro okamžité použití při podezření na výskyt těchto látek v odpadních vodotečích, ať už bude zdrojový člen jakýkoliv.

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč
Anotace: Cílem projektu je vyvinout nový DNA-biočip pro racionalizovanou preskripci psychofarmak pro pacienty s psychiatrickým onemocněním, a tím přinést prospěch nejen pacientovi, ale snížit náklady zdravotních pojišťoven. Přínosem projektu bude bezpečnější a efektivnější preskripce psychofarmak, což povede k úspěšnější farmakoterapii, zvýší komfort pacienta v podobě pozitivní terapie a sníží náklady na neefektivně aplikovaná psychofarmaka a negativní dopady na pacienta.

Využití metod průmyslové biotechnologie pro diferenciální diagnostiku neurologických onemocnění (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015497)
Řešitel: RNDr. Jan Říčný, CSc.
Hlavní příjemce: VIDIA spol. s r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2019–30.6.2022
Rozpočet celkem: 7 889 609 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 510 942,23 Kč
Anotace: Cílem projektu je vývoj multiparametrické diagnostické soupravy a prototypů souprav na stanovení autoprotilátek proti vybraným antigenům, které se uplatní v diferenciální diagnostice, vyhodnocení průběhu onemocnění a odezvy na léčbu vybraných neurologických onemocnění – Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy nemoci, frontotemporální neurodegenerace, Lewy’s body demence a vaskulární demence. Ač je problematika stárnutí populace stále naléhavější, v současnosti neexistují komerční soupravy na diagnostiku těchto neurodegenerací. Vyvinuté vysoce specifické testy vytvoří nový segment diagnostických souprav s uplatněním na globálním trhu.

Výzkum a vývoj fototerapeutické masky pro léčbu sezónní afektivní poruchy (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012517)
Řešitel: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Hlavní příjemce: ELON Technologies s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.10.2020
Rozpočet celkem: 18 860 156 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 564 886 Kč
Cílem projektu je vyvinout fototerapeutickou masku, s jejíž pomocí bude možno ovlivnit cirkadiánní rytmus. Základní funkční princip zařízení je postaven na technologii tištěných forem elektroluminiscenčního světla v oblasti modrého světelného spektra (460 – 480 nm). V rámci realizace projektu dojde k vývoji a výrobě inovativní, uživatelsky přijatelné hardwarové platformy, která bude schopna detekovat fázové posuny v cirkadiánní rytmicitě na základě pohybové aktivity uživatele. Následně dojde k individuálně specifickému dálkovému nastavení režimu svícení světelné masky za účelem ovlivnění cirkadiánních rytmů pomocí osvitu sítnice během spánku. Výsledkem vývoje světelné masky bude neinvazivní fototerapie, která může být aplikovaná v domácím prostředí samotnými pacienty.

 

 

Integrovaný regionální operační program


Elektronizace procesů v interních IS NUDZ (NUDZ–IROP 23)
 (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006456) Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Alexandr Borovička, DiS. 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 57 182 821 Kč
Anotace: Cílem projektu je, v souladu s NSEZ na období 2016–2020, elektronizace a formalizace stávajících klíčových papírových nebo manuálních procesů uvnitř organizace. Konkrétně se jedná o elektronizaci procesů formou modernizace nemocničního IS (NIS) a systému pro archivaci obrazové dokumentace (PACS), implementaci centralizované spisové služby, modernizaci stávajícího ERP a implementaci nástrojů identity managementu. Součástí je i vytvoření jednotného IS NUDZ napojením do integrační platformy.
https://www.nudz.cz/files/pdf/23_elektronizace-procesu-nudz-v2.pdf

eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006455)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 98 979 210 Kč
Anotace: V souladu s NSEZ ČR na období 2016–2020 a metodickým pokynem MZ ČR je cílem projektu vytvoření integrované a modulární eHealth platformy IRIS určené ke koordinaci léčby a prevenci relapsu nejzávažnějších psychiatrických poruch. Druhou částí řešení je otevřená integrační platforma, která umožní propojení dat ze současných systémů NUDZ jak v oblasti výzkumně-deskripční, tak v oblasti zajištění zdravotnické péče a napojení na externí IS – národní registry, sdílení zdravotnické dokumentace.
https://www.nudz.cz/files/pdf/26_iris-v2.pdf  

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty