Aktuálně řešené granty

OPERAČNÍ PROGRAMY

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–30.4.2021
Rozpočet celkem: 16 140 904 Kč
Projekt si klade za cíl vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), projektu podpořeného z Operačního pogramu OP VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie.

PharmaBrain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR; 3. LF UK; Ústav organické chemie a biochemie, Univerzita Hradec Králové
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Rozpočet celkem: 148 262 697,62 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389,12 Kč
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum glutamátergního neuropřenašečového systému, který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však jeho dysfunkce hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na jeho roli v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.
https://www.pharmabrain.cz

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222)
Řešitel: Ing. Tomáš Kopřiva, Alexandr Borovička, DiS.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2022
Rozpočet NUDZ: 45 405 269,83 Kč
Anotace: Cílem projektu je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků NUDZ za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení a strategické řízení výzkumu a vývoje, dále pak vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje. Účelu projektu by mělo být dosaženo prostřednictvím nastavení strategického řízení NUDZ v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a s cílem implementace Strategie řízení lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R) a získání ocenění HR Award.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/18_053/0017858)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 3 474 071 Kč

 

  

OP Zaměstnanost

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D. 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2017–31.8.2022
Rozpočet NUDZ: 94 956 515,45 Kč
Anotace: Projekt zvyšuje kvalitu života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím spektra destigmatizačních opatření. Staví na nejlepších zahraničních a tuzemských zkušenostech, pečlivé situační analýze, spolupráci s předními světovými kapacitami, na široké spoluúčasti lidí s duševním onemocněním a jejich blízkých a na expertní platformě sdružující významné zástupce psychiatrické péče v ČR. Součástí projektu je kontinuální vyhodnocování efektivity daných opatření.
https://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D. 
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2018–31.3.2022
Rozpočet NUDZ: 37 319 716,80 Kč
Anotace: Projekt, předkládaný v rámci reformy psychiatrické péče zvýší dostupnost a efektivitu zdravotně sociálních služeb a podpoří přesun těžiště psychiatrické péče do komunity. Je zaměřen na podporu prevence a včasných intervencí u závažných duševních onemocnění (dále SMI). Zaměřuje se na prevenci rozvoje duševních onemocnění, snížení počtu a délky hospitalizací u prvních epizod SMI a na prevenci ztráty zaměstnání u osob ohrožených SMI. Navržená opatření budou v rámci projektu implementována a evaluována.
http://vizdom.cz

Provoz Dětské skupiny NEURONEK (CZ.03.1.51/0.0/19_101/0016435)  
Řešitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.6.2020–31.5.2022
Rozpočet NUDZ: 3 285 000 Kč
Anotace: Provoz zařízení péče o děti - Dětská skupina NUDZ (DS NUDZ) - DS nabízí zaměstnancům NUDZ kvalitní službu o kterou je rostoucí zájem. Matkám umožňujeme bezstarostný návrat do práce po RD. Otcové jsou díky tomu častěji s dětmi. Díky možnosti mít děti umístěné v Dětské skupině jsou v NUDZ spokojení zaměstnanci. Projekt Dětská skupina je cíleně zaměřený na horizontální princip Rovné příležitosti a nediskriminace v tom ohledu, že zařízení péče o děti nabízí své služby všem zaměstnancům bez rozdílu pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace a jediným omezením pro všechny stejným je kapacita zařízení, kterou není možné překročit (15 dětí).

Parafilik (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0011540)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.9.2019–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 38 389 181,90 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na systémové řešení tíživé situace sebeidentifikujích se parafiliků za aktivní spolupráce platformy vědců a klíčových stakeholderů v oblasti prevence kriminality a sexuologie. Cílem je iniciace vzniku platformy pro dostupnou včasnou terapeutickou a podpůrnou intervenci. Jedná se o v ČR zcela inovativní koncept, který posune zaměření preventivních opatření proti sexuálnímu násilí směrem na včasnou intervenci zaměřenou přímo na rizikové skupiny ve snaze zabránit budoucí trestné činnosti.
https://www.parafilik.cz

 

 

Integrovaný regionální OP

Elektronizace procesů v interních IS NUDZ (NUDZ - IROP 23)(CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006456) 
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Ing. Michal Vrána
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.10.2021
Rozpočet NUDZ: 57 182 821 Kč
Anotace: Cílem projektu je, v souladu s NSEZ na období 2016 až 2020, elektronizace a formalizace stávajících klíčových papírových nebo manuálních procesů uvnitř organizace. Konkrétně se jedná o elektronizaci procesů formou modernizace nemocničního IS (NIS) a systému pro archivaci obrazové dokumentace (PACS), implementaci centralizované spisové služby, modernizaci stávajícího ERP a implementaci nástrojů identity managementu. Součástí je i vytvoření jednotného IS NÚDZ napojením do integrační platformy.

 

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému
 – DrugsLab (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2018–30.4.2021
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč
Anotace: Projekt se zaměřuje na metodiky ověření využití pasivních vzorkovačů pro stanovení biologicky aktivních látek – návykové látky, farmaka a dalších jim podobné sloučeniny ve vodních ekosystémech, na různých místech vodotečí. Součástí systému pasivních vzorkovačů budou i SPRi čipy, které umožní stanovení genotoxicity. Výsledné metodiky modifikace pasivních vzorkovačů, metodiky vzorkování, analytických technik a pokročilé informační analýzy využívající robustní metody vyhodnocování výsledků budou vyvinuty jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska problematiky zneužívání a nelegální spotřeby těchto látek. Výsledkem projektu je nejen funkční metodika detekce umožňující záchyt těchto látek, ale také testování možností a účinností technologie pro odstranění zájmových látek z různých matric, což je jedna z klíčových oblastí, kterou se autoři projektu dlouhodobě zabývají. Vyvíjené metodiky budou testovány ve vodotečích na místech s předpokládaným výskytem těchto látek, jako jsou například vybrané čistírny odpadních vod nebo nemocnice. Techniky budou připraveny pro okamžité použití při podezření na výskyt těchto látek v odpadních vodotečích, ať už bude zdrojový člen jakýkoliv.

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–30.4.2021
Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč
Anotace: Cílem projektu je vyvinout nový DNA-biočip pro racionalizovanou preskripci psychofarmak pro pacienty s psychiatrickým onemocněním, a tím přinést prospěch nejen pacientovi, ale snížit náklady zdravotních pojišťoven. Přínosem projektu bude bezpečnější a efektivnější preskripce psychofarmak, což povede k úspěšnější farmakoterapii, zvýší komfort pacienta v podobě pozitivní terapie a sníží náklady na neefektivně aplikovaná psychofarmaka a negativní dopady na pacienta.

Využití metod průmyslové biotechnologie pro diferenciální diagnostiku neurologických onemocnění (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015497)
Řešitel: RNDr. Jan Říčný, CSc.
Hlavní příjemce: VIDIA spol. s r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2019–30.6.2022
Rozpočet celkem: 7 889 609 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 510 942,23 Kč
Anotace: Cílem projektu je vývoj multiparametrické diagnostické soupravy a prototypů souprav na stanovení autoprotilátek proti vybraným antigenům, které se uplatní v diferenciální diagnostice, vyhodnocení průběhu onemocnění a odezvy na léčbu vybraných neurologických onemocnění – Alzheimerovy nemoci, Parkinsonovy nemoci, frontotemporální neurodegenerace, Lewy’s body demence a vaskulární demence. Ač je problematika stárnutí populace stále naléhavější, v současnosti neexistují komerční soupravy na diagnostiku těchto neurodegenerací. Vyvinuté vysoce specifické testy vytvoří nový segment diagnostických souprav s uplatněním na globálním trhu.

Výzkum a vývoj fototerapeutické masky pro léčbu sezónní afektivní poruchy (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012517)
Řešitel: PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.
Hlavní příjemce: ELON Technologies s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–30.4.2021
Rozpočet celkem: 18 860 156 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 564 886 Kč
Cílem projektu je vyvinout fototerapeutickou masku, s jejíž pomocí bude možno ovlivnit cirkadiánní rytmus. Základní funkční princip zařízení je postaven na technologii tištěných forem elektroluminiscenčního světla v oblasti modrého světelného spektra (460 – 480 nm). V rámci realizace projektu dojde k vývoji a výrobě inovativní, uživatelsky přijatelné hardwarové platformy, která bude schopna detekovat fázové posuny v cirkadiánní rytmicitě na základě pohybové aktivity uživatele. Následně dojde k individuálně specifickému dálkovému nastavení režimu svícení světelné masky za účelem ovlivnění cirkadiánních rytmů pomocí osvitu sítnice během spánku. Výsledkem vývoje světelné masky bude neinvazivní fototerapie, která může být aplikovaná v domácím prostředí samotnými pacienty.

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty