VP2 Sociální psychiatrie

Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch (SPIMPE)


Vedoucí
PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Kontakt
Ing. Karla Komárková (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 431
e-mail:Karla.Komarkova@nudz.cz


Profil

Výzkumný program sociální psychiatrie je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví, a to včetně psychiatrické epidemiologie a demografie, výzkumu služeb a systémů, ekonomie, sociologie a filozofie duševního zdraví a nemoci atp. Předmětem činnosti jsou epidemiologické studie, ekonomické evaluace, hodnocení a vývoj služeb a intervencí, studie týkající se stigmatu a diskriminace, sebevražd, legislativy a politiky. Nedílnou součástí činnosti jsou také metodologicky, psychometricky, statisticky a teoreticky orientované studie relevantní k zaměření programu.

Pracoviště poskytuje a) podklady státní správě, plátcům péče o duševní zdraví, státním i nestátním poskytovatelům péče o duševní zdraví, uživatelům péče a jejich blízkým a dalším skupinám zainteresovaných obyvatel, b) vědecké výstupy. Výstupy programu jsou zaměřeny jak celospolečensky, tak na systémové cíle odpovídající na potřeby účastníků péče o duševní zdraví, jako jsou plátci (zdravotní pojišťovny, MPSV, nemocní a jejich rodiny), poskytovatelé (zdravotnická zařízení, sociální služby, MZ ČR a další složky státní správy) a příjemci (lidé s onemocněním).

Hlavní cíl 

Hlavním cílem výzkumného programu sociální psychiatrie je nadále působit jako celorepublikové referenční pracoviště pro výzkum a inovace v oblasti duševního zdraví, včetně sociální psychiatrie, psychiatrické epidemiologie a ekonomie duševního zdraví. Pracoviště svojí činností usiluje o na důkazech založený rozvoj péče o duševní zdraví v ČR, a to skrze špičkový a vysoce relevantní výzkum a s cílem pomoci transformovat zmíněné systémy na úroveň odpovídající současnému stavu světa a poznání. Dlouhodobým cílem je vytvořit centrum výzkumné excelence v sociální psychiatrii pro oblast post-komunistické střední a východní Evropy. 

 Dílčí cíle 

  • V oblasti epidemiologie budeme vyhodnocovat trendy v poskytování lůžkové péče psychiatrickým pacientům za období posledních dvaceti let se zřetelem na délku léčby, počty rehospitalizací, úmrtí v průběhu hospitalizace, a sebevražednost během hospitalizace a po propuštění. Mezi hlavní výzkumné cíle patří také vytvoření informační základny pro reformu psychiatrické péče.
  • V oblasti výzkumu, vývoje a evaluace služeb a intervencí pro osoby s duševním onemocněním se zaměříme na cost-efektivitu systému péče o duševní zdraví včetně jednotlivých služeb jako je komunitní nebo lůžková péče a intervencí v něm poskytovaných.
  • V oblasti ekonomie duševního zdraví se budeme soustředit na ekonomické studie v oblasti duševního zdraví, tedy studie typu „cost-of-illness“ a na ekonomické evaluace.
  • V oblasti výzkumu stigmatizace a diskriminace se zaměříme na komplexní analýzu prevalence stigmatizujícího jednání v české populaci v komparaci s anglickou populací. Dále se zaměříme také na porovnání výskytu stigmatizace vůči duševně nemocným mezi populací českých lékařů a obecnou českou populací. V rámci možnosti snižování stigmatizace se budeme soustředit na zjištění efektivity videointervencí jako nástroje ke snižování stigmatizace u mladých lidí a vypracujeme meta-review efektivních intervencí v destigmatizaci.
  • V oblasti sebevražednosti budeme usilovat o vypracování návrhu Národního akčního plánu prevence sebevražd. Dále se zaměříme na určení výskytu sebevražedných myšlenek u mladých lidí a analyzování rizikových faktorů s nimi spojených. Mezi další výzkumné priority patří analýza skupin pacientů propuštěných z lůžkové psychiatrické péče pro afektivní a anxiózní poruchy, jež jsou náchylné ke spáchání sebevraždy atd.
  • V oblasti porozumění duševním onemocnění v širším kontextu a s použitím multioborového přístupu se budeme věnovat především společenským aspektům psychedelického výzkumu, ale také právu, etice, historii atp.

 

V červnu 2015 jsme uspořádali seminář Lidská práva, etika a duševní zdraví     více >

 

Za podpory Technologické agentury České republiky, jsme v tomto roce vytvořili inovativní aplikaci ve virtuálním prostoru. Cílem této aplikace je zprostředkovat trénink mindfulness a rytmického dýchání poutavou formou.
Více info    Popis využití přístroje     Stažení aplikace     Funkční vzorek

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty