VP2 Sociální psychiatrie

Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch (SPIMPE)


Vedoucí
PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Kontakt
Ing. Karla Komárková (koordinátorka)
telefon:(+420) 283 088 431
e-mail:Karla.Komarkova@nudz.cz


Profil

Výzkumný program sociální psychiatrie je zaměřen na široké spektrum sociálně-vědního výzkumu v oblasti duševního zdraví, a to včetně psychiatrické epidemiologie a demografie, výzkumu služeb a systémů, ekonomie, sociologie a filozofie duševního zdraví a nemoci atp. Předmětem činnosti jsou epidemiologické studie, ekonomické evaluace, hodnocení a vývoj služeb a intervencí, studie týkající se stigmatu a diskriminace, sebevražd, legislativy a politiky. Nedílnou součástí činnosti jsou také metodologicky, psychometricky, statisticky a teoreticky orientované studie relevantní k zaměření programu.

Pracoviště poskytuje a) podklady státní správě, plátcům péče o duševní zdraví, státním i nestátním poskytovatelům péče o duševní zdraví, uživatelům péče a jejich blízkým a dalším skupinám zainteresovaných obyvatel, b) vědecké výstupy. Výstupy programu jsou zaměřeny jak celospolečensky, tak na systémové cíle odpovídající na potřeby účastníků péče o duševní zdraví, jako jsou plátci (zdravotní pojišťovny, MPSV, nemocní a jejich rodiny), poskytovatelé (zdravotnická zařízení, sociální služby, MZ ČR a další složky státní správy) a příjemci (lidé s onemocněním).

Hlavní cíl 

Hlavním cílem výzkumného programu sociální psychiatrie je nadále působit jako celorepublikové referenční pracoviště pro výzkum a inovace v oblasti duševního zdraví, včetně sociální psychiatrie, psychiatrické epidemiologie a ekonomie duševního zdraví. Pracoviště svojí činností usiluje o na důkazech založený rozvoj péče o duševní zdraví v ČR, a to skrze špičkový a vysoce relevantní výzkum a s cílem pomoci transformovat zmíněné systémy na úroveň odpovídající současnému stavu světa a poznání. Dlouhodobým cílem je vytvořit centrum výzkumné excelence v sociální psychiatrii pro oblast post-komunistické střední a východní Evropy. 

 Dílčí cíle 

  • V oblasti epidemiologie budeme vyhodnocovat trendy v poskytování lůžkové péče psychiatrickým pacientům za období posledních dvaceti let se zřetelem na délku léčby, počty rehospitalizací, úmrtí v průběhu hospitalizace, a sebevražednost během hospitalizace a po propuštění. Mezi hlavní výzkumné cíle patří také vytvoření informační základny pro reformu psychiatrické péče.
  • V oblasti výzkumu, vývoje a evaluace služeb a intervencí pro osoby s duševním onemocněním se zaměříme na cost-efektivitu systému péče o duševní zdraví včetně jednotlivých služeb jako je komunitní nebo lůžková péče a intervencí v něm poskytovaných.
  • V oblasti ekonomie duševního zdraví se budeme soustředit na ekonomické studie v oblasti duševního zdraví, tedy studie typu „cost-of-illness“ a na ekonomické evaluace.
  • V oblasti výzkumu stigmatizace a diskriminace se zaměříme na komplexní analýzu prevalence stigmatizujícího jednání v české populaci v komparaci s anglickou populací. Dále se zaměříme také na porovnání výskytu stigmatizace vůči duševně nemocným mezi populací českých lékařů a obecnou českou populací. V rámci možnosti snižování stigmatizace se budeme soustředit na zjištění efektivity videointervencí jako nástroje ke snižování stigmatizace u mladých lidí a vypracujeme meta-review efektivních intervencí v destigmatizaci.
  • V oblasti sebevražednosti budeme usilovat o vypracování návrhu Národního akčního plánu prevence sebevražd. Dále se zaměříme na určení výskytu sebevražedných myšlenek u mladých lidí a analyzování rizikových faktorů s nimi spojených. Mezi další výzkumné priority patří analýza skupin pacientů propuštěných z lůžkové psychiatrické péče pro afektivní a anxiózní poruchy, jež jsou náchylné ke spáchání sebevraždy atd.
  • V oblasti porozumění duševním onemocnění v širším kontextu a s použitím multioborového přístupu se budeme věnovat především společenským aspektům psychedelického výzkumu, ale také právu, etice, historii atp.

 

V červnu 2015 jsme uspořádali seminář Lidská práva, etika a duševní zdraví     více >

 

Za podpory Technologické agentury České republiky, jsme v tomto roce vytvořili inovativní aplikaci ve virtuálním prostoru. Cílem této aplikace je zprostředkovat trénink mindfulness a rytmického dýchání poutavou formou.
Více info    Popis využití přístroje     Stažení aplikace     Funkční vzorek

 


 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty