VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 4 503 000 Kč
Anotace: Výsledky neuropsychologických studií ukazují pokles kognitivních schopností spolu se stárnutím. Přesto existuje skupina nejstarších seniorů s lepším kognitivním fungováním, než je průměr šedesátiletých. Tato skupina bývá nazývána „superagers“. Většina prací studující fenomén superagingu je primárně zaměřená na paměť a ostatní kognitivní domény nepopisuje. Průřezové studie nejsou schopny zhodnotit přímo vliv kognitivní údržby a odlišit ji od kognitivní reservy. Naše studie je extensí longitudinální studie (n = 540) provedené v letech 2012–2015. Vyšetříme 100 jedinců starších 79 let stejnými neuropsychologickými testy a dotazníky jako v letech 2012 a 2015. V předkládané studii budeme testovat hypotézu, že kognitivní údržba (6letá změna kognice) je lepším prediktorem kognitivního stárnutí (kognitivní výkon v roce 2018) než kognitivní reserva (kognitivní výkon v roce 2012).

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 282 000 Kč
Anotace: Projekt se zabývá vztahem k cizímu a neznámému pohledem na fungování osobnosti a postojů k cizím lidem, menšinám a migrantům. Obohacuje sociologické a antropologické pojetí jinakosti zkoumáním psychodynamické interpretace odlišnosti zdůrazněním cizostí naší vlastní jinakosti. Akcentuje vysvětlení především postojů jinakosti z hlediska strachu ze ztráty ústředního jádra identity – psychického domova. Navazuje na předchozí práce a prohlubuje znalosti o jinakosti hloubkovým poznáváním osobnosti a měřením variability každodenních postojů „tady a teď“. Projekt v první části aplikuje podrobné vyšetření účastníků výzkumu na osobnost (single-blind study, semistrukturovaný rozhovor podle DSM-5) se zaměřením na identitu, empatii, sebeřízení a intimitu a konstrukty zaměřené na různé aspekty identity, sociální distance, vazby k rodičům aj. Ve druhé části sleduje pomocí experience sampling 5 odlišných souborů – xenofobní, xenofilní, poruchy osobnosti, soubor s vysokou hladinou neuroticismu a běžnou populaci. Využívá experience sampling ke každodennímu měření postojů po dobu několika týdnů. Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 

Účinnost distanční peer podpory v prevenci poporodní deprese: randomizovaná kontrolovaná studie (NU21J-09-00064)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.5.2021–31.12.2024
Rozpočet NUDZ: 5 845 000 Kč
Anotace: Poporodní deprese (PPD) s roční prevalencí 10–15 % má negativní dlouhodobé účinky na celou rodinu. Neléčená PPD představuje pro společnost vážnou ekonomickou zátěž. Ke snížení negativního dopadu PPD jsou nutné nákladově efektivní preventivní zásahy. V reakci na to jsme vyvinuli a pilotně testovali intervenci, která zahrnuje online screening rizika PPD a peer podporu s názvem Mom´s Supporting Moms (MSM). Cíl: Posoudit, do jaké míry intervence MSM brání rozvoji poporodní deprese u žen v riziku jejího rozvoje a určit nákladovou efektivitu intervence. Přehled designu: V screeningové fázi provedeme u žen online screening rizika PPD před odchodem z porodnice. Po screeningové fázi rizikové ženy vstoupí do intervenční fáze a budou randomizovány buď do intervenční skupiny (peer support), nebo do kontrolní skupiny (obvyklá poporodní péče). Dále určíme nákladovou efektivitu MSM. Relevance: Navrhovaná studie je nová, důležitá a aktuální, protože poskytne data o nákladové efektivnosti telepsychiatrického přístupu k řešení PPD a je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020–2030.

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Michal Goetz, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 8 157 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 501 000 Kč
Anotace: Prospektivní kohortová studie dětských a adolescentních potomků v riziku (PVR) bipolární
afektivní poruchy (BAP). Cíli studie je identifikovat klinické a laboratorní markery rizika afektivní poruchy. 60 PVR a 60 pohlavím a věkem párovaných potomků zdravých rodičů jako kontrol bude v průběhu projektu hodnoceno s ročními odstupy. Zjišťována bude frekvence klinických psychiatrických diagnóz,
skóre symptomů úzkosti a poruch nálady, kvalita života, exekutivní funkce, pozornost, temperamentové charakteristiky, paměť a rozpoznávání emocí. Pomocí subjektivních a objektivních metod bude hodnocena kvantita a kvalita spánku a dále budou zjišťovány elektroencefalografické indikátory fronto-limbické konektivity. Porovnávány budou rozdíly mezi PVR a kontrolami, mezi symptomatickými a asymptomatickými PVR a rozdíly v rámci kohorty mezi výsledky průběžných vyšetření při prospektivním sledování.

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy
(NV18-07-00272)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 9 433 000 Kč
Anotace: S očekávaným stárnutím populace bude přibývat osob s poruchou paměti a demencí, především Alzheimerovou nemocí. Mírná kognitivní porucha (MKP) je rizikovým syndromem, v němž intervence může oddálit rozvoj Alzheimerovy nemoci. Souběžně se zhoršováním paměti u MKP se objevují poruchy spánku a změny na magnetické rezonanci mozku. Cílem projektu je zjištění souvislostí mezi pomalovlnným spánkem a spánkovými vřeténky, odpovídajícími mozkovými strukturami a konsolidací paměti během spánku pomocí polysomnografie, magnetické rezonance mozku a párového asociačního testu učení. Poté budeme zjišťovat, zda je možné konsolidaci paměti během spánku u MKP zlepšit ovlivňováním spánkových rytmů pomocí akustické stimulace. Na základě výsledků osvětlíme mechanismy mezi spánkem, strukturou mozku a poruchami paměti u MKP. Tento komplexní přístup zaměřený na spánek může přinést nové poznatky pro časné intervence a další klinické strategie ve stadiu MKP.

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ, Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.), Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč
Anotace: Neurodegenerace jsou důsledkem postupného zániku specifických skupin neuronů. Patofyziologickou podstatou je ukládání určitého specifického – pro dané onemocnění
charakteristického proteinu (např. beta-amyloidu, tau proteinu nebo alfa-synukleinu) v mozkové tkáni v kombinaci s obecnými mechanismy apoptózy a autofagie (řízené smrti buňky). Správné rozpoznání neurodegenerací během života pacientů je i v současné době velmi obtížné. Kombinace dvou i více
neurodegenerativních onemocnění jsou častější, než se dříve soudilo, i když zatím nejsou dostupná přesnější epidemiologická data. Překrývání neurodegenerací může být příčinou rychlejšího průběhu i někdy velmi atypických klinických obrazů u řady pacientů. Je proto nutné zdůraznit nutnost provádění detailního neuropatologického vyšetření mozku pacientů a následnou retrospektivní klinicko-patologickou korelací analyzovat vliv a případně též podíl jednotlivých komorbidit na průběh onemocnění. Výsledná analýza totiž může mít u budoucích pacientů potenciální terapeutické konsekvence a být přínosná pro zpřesnění prognostických aspektů onemocnění.

 

 

Technologická agentura ČR

Alivio-mobilní hra zmírňující příznaky OCD (TL03000637)
Řešitel: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. 
Hlavní příjemce: Pixelfield s.r.o. (Filip Háša)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2020–31.3.2022
Rozpočet celkem: 6 481 426 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 827 301 KČ
Anotace: Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvoření terapeutického nástroje v podobě mobilní hry Alivio, který by lidem se subsyndromálními, mírnými až středně těžkými obsedantně-kompulzivními (OC) příznaky pomáhal zmírnit přítomné symptomy (obsese a kompulze) formou prvků využívajících principy kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Vedlejším cílem aplikace Alivio je oslovit širokou veřejnost a inovativním způsobem, skrze vlastní zkušenost, je obeznámit s typickými příznaky OCD onemocnění a jeho subtypy. Hra Alivio tak může společně s propagační kampaní přispět k rozšíření povědomí o OCD onemocnění, které postihuje nemalou část populace a které se nedostává adekvátní pozornosti.

Na samotu nejsi sama: software ke snižování psychosociálního stresu (TL04000197)
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.10.2020–30.9.2021
Rozpočet NUDZ: 2 568 083 Kč
Anotace: Vytvořit evaluované distanční řešení psychosociálního stresu u těhotných žen a žen po porodu (dále jen "cílová skupina") pramenícího ze sociální izolace. Na základě propojení know-how z oblasti společenských a humanitních věd (psychologie, dobrovolnická komunitní a peer práce s cílovou skupinou) a technologického know-how (softwarový design a vývoj) vyvineme interaktivní intervenční software snižující psychosociální stres u cílové skupiny. Vyvinutý software bude testován cílovou skupinou a jeho účinnost bude měřena pomocí psychometrických metod. Závěry psychometrických měření následně zapracujeme do technologického řešení softwaru. Software bude dostupný ve formě webové a mobilní aplikace.

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

 

Interreg DANUBE

Inovace pro demenci v Podunají, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2) Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München Spolupříjemce: NUDZ Partneři: NUDZ; The Brain Company Austria, Wirtschaftsuniversitat Wien, Bulgarian Society of Dementia, Social Cluster Association Hungary, Romanian Alzheimer Society, Memory Centre Bratislava, University of Ljubljana, Alzheimer Association Bosna Hercegovina, Associated partners: Federal Ministry of Health- Federation of Bosnia and Herzegovina, Medical University of Sofia, City of Zagreb, Ministry of Health of the Republic of Croatia, University of Zagreb, MEDIWARE corp.CZ, Bavarian Research Alliance GmbH, Bavarian State Ministry of Health and Care, German Alzheimer Association, Slovak Medical Association Doba řešení: 1.7.2018–30.6.2021 Rozpočet celkem: 1 726 514,27 eur Rozpočet NUDZ: 52 074,90 eur https://www.nudz.cz/files/pdf/indeed-final4.pdf

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty