VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 5 208 000 Kč
Anotace: Výsledky neuropsychologických studií ukazují pokles kognitivních schopností spolu se stárnutím. Přesto existuje skupina nejstarších seniorů s lepším kognitivním fungováním, než je průměr šedesátiletých. Tato skupina bývá nazývána „superagers“. Většina prací studující fenomén superagingu je primárně zaměřená na paměť a ostatní kognitivní domény nepopisuje. Průřezové studie nejsou schopny zhodnotit přímo vliv kognitivní údržby a odlišit ji od kognitivní reservy. Naše studie je extensí longitudinální studie (n = 540) provedené v letech 2012–2015. Vyšetříme 100 jedinců starších 79 let stejnými neuropsychologickými testy a dotazníky jako v letech 2012 a 2015. V předkládané studii budeme testovat hypotézu, že kognitivní údržba (6letá změna kognice) je lepším prediktorem kognitivního stárnutí (kognitivní výkon v roce 2018) než kognitivní reserva (kognitivní výkon v roce 2012).

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 4 282 000 Kč
Anotace: Projekt se zabývá vztahem k cizímu a neznámému pohledem na fungování osobnosti a postojů k cizím lidem, menšinám a migrantům. Obohacuje sociologické a antropologické pojetí jinakosti zkoumáním psychodynamické interpretace odlišnosti zdůrazněním cizostí naší vlastní jinakosti. Akcentuje vysvětlení především postojů jinakosti z hlediska strachu ze ztráty ústředního jádra identity – psychického domova. Navazuje na předchozí práce a prohlubuje znalosti o jinakosti hloubkovým poznáváním osobnosti a měřením variability každodenních postojů „tady a teď“. Projekt v první části aplikuje podrobné vyšetření účastníků výzkumu na osobnost (single-blind study, semistrukturovaný rozhovor podle DSM-5) se zaměřením na identitu, empatii, sebeřízení a intimitu a konstrukty zaměřené na různé aspekty identity, sociální distance, vazby k rodičům aj. Ve druhé části sleduje pomocí experience sampling 5 odlišných souborů – xenofobní, xenofilní, poruchy osobnosti, soubor s vysokou hladinou neuroticismu a běžnou populaci. Využívá experience sampling ke každodennímu měření postojů po dobu několika týdnů.

Role dolního parietálního laloku v prožitku jednání (Self-Agency) (20-24782S)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 7 731 000 Kč
Anotace: Schopnost identifikovat vlastní jednání a odlišit jej od cizího jednání (Self vs. Other Agency) je zásadním předpokladem pro orientaci jedince ve světě i společnosti. Projekt vychází z výsledků našich předchozích fMRI experimentů na zdravých dobrovolnících i pacientech se schizofrenií. Klade si za cíl za pomocí aplikace unikátní neuromodulační metody tACS potvrdit kauzální úlohu oblasti dolního parietálního laloku (IPL) na zpracování a diskriminaci Self / Other Agency ve vlastní testové úloze. Za tímto účelem v projektu využíváme kombinaci dvou přístupů: kauzální dynamické modelování (DCM) a neinvazivní neuromodulaci mozku metodou tACS. Projekt je strukturován do pěti kroků, začíná identifikací kandidátního subregionu v rámci IPL z již dříve získaných MRI dat za pomoci kontrastní analýzy a DCM. Následovat bude dvojice neuromodulačních experimentů (exploratorní a konformatorní), která prostřednictvím cílené externí neuromodulace ověří kauzální úlohu identifikované oblasti. Potvrzení ovlivněné oblasti bude zajištěno doplňkovým resting-state MRI.

Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanismů, cyklu
spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci paměti (20-25349S)
Řešitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 12 029 000 Kč
Anotace: Serotonergní psychedelikum psilocybin je v současnosti intenzivně studován jako další z tzv. antidepresiv s rychlým nástupem účinku v indikaci farmakorezistentní deprese. Jedním z nejpravděpodobnějších mechanismů vedoucích k antidepresivnímu účinku je indukce synaptické plasticity. U deprese je mj. typický deficit v kognitivních funkcích. V naší předchozí práci jsme zjistili, že psilocin zlepšuje konsolidaci prostorové paměti u potkana. Cílem projektu je tedy zhodnotit vliv 5-HT2A/C a 5-HT1A agonisty psilocybinu na konsolidaci prostorové na hipokampu závislé paměti v Morrisově vodním bludišti a úloze rozpoznání nového objektu a místa u potkana ve vztahu k synaptické plasticitě. Abychom zhodnotili vliv spánku a spánkové deprivace, u zvířat bude kontinuálně pomocí bezdrátové implantabilní telemetrie registrována EEG/EMG a behaviorální aktivita. Synaptická plasticita bude hodnocena v 3D mozkových organoidech derivovaných ze zvířat z kognitivních experimentů. Pomocí selektivních antagonistů bude hodnocena role 5-HT2A/C a 5-HT1A receptorů v modelech in vivo i v organoidech.


 Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2016–31.12.2020
Rozpočet NUDZ: 6 119 000 Kč
Anotace: Čtyřtýdenní, randomizovaná, placebo stimulací kontrolovaná, zaslepená, paralelně uspořádaná studie hodnotící účinnost repetetivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) navigované podle magnetické rezonance (MR) s rozdílným místem aplikace v léčbě depresivní epizody u pacientů s bipolární poruchou, následovaná čtyřtýdenním otevřeným sledováním. Šedesát pacientů bude randomizováno do 3 skupin: (1) aktivní 10Hz rTMS nad levým dorzolaterálním prefrontálním kortexem, (2) aktivní 10Hz rTMS nad pravým ventrolaterálním prefrontálním kortexem, (3) placebo rTMS. Místo aplikace bude určeno podle T1 váženého MR obrazu. Pacienti budou pokračovat v užívání stabilizátorů nálady. Primárním výsledkem bude změna v stupnici MADRS během aktivní části studie mezi skupinami, vedlejšími výsledky podíl odpovědí podle MADRS, změna v sebehodnotících stupnicích pro depresi a podíl trvajících odpovědí v otevřené části studie. EEG před a po aktivní části studie bude analyzováno metodou elektromagnetické tomografie s nízkým rozlišením (LORETA) k nalezení změn v elektrické aktivitě mozku související s odpovědí na rTMS.

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole (MUDr. Michal Goetz, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–31.12.2020
Rozpočet celkem: 8 157 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 501 000 Kč
Anotace: Prospektivní kohortová studie dětských a adolescentních potomků v riziku (PVR) bipolární
afektivní poruchy (BAP). Cíli studie je identifikovat klinické a laboratorní markery rizika afektivní poruchy. 60 PVR a 60 pohlavím a věkem párovaných potomků zdravých rodičů jako kontrol bude v průběhu projektu hodnoceno s ročními odstupy. Zjišťována bude frekvence klinických psychiatrických diagnóz,
skóre symptomů úzkosti a poruch nálady, kvalita života, exekutivní funkce, pozornost, temperamentové charakteristiky, paměť a rozpoznávání emocí. Pomocí subjektivních a objektivních metod bude hodnocena kvantita a kvalita spánku a dále budou zjišťovány elektroencefalografické indikátory fronto-limbické konektivity. Porovnávány budou rozdíly mezi PVR a kontrolami, mezi symptomatickými a asymptomatickými PVR a rozdíly v rámci kohorty mezi výsledky průběžných vyšetření při prospektivním sledování.

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou (17-32445A)
Řešitel: Tereza Příhodová, MA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta(doc. MUDr. jan Vevera, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2017–51.12.2020
Rozpočet celkem: 7 847 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 123 000 Kč
Anotace: Projekt je zaměřen na příčiny, prediktory a motivační faktory násilného chování u pacientů s psychotickou poruchou. Původ násilí u těchto pacientů je heterogenní s odlišnými spouštěči vedoucími k stejnému fenotypu násilného chování. Naše studie se zaměří na pacienty s diagnózou akutní psychotické poruchy a schizofrenie, kteří budou přijati na Psychiatrickou kliniku Univerzity Karlovy, 1. lékařské fakulty, Praha (N 80) a do Psychiatrické nemocnice Bohnice (N 420) v období od 1/4/2017 do 31.12.2019 a kteří budou projevovat násilné chování během hospitalizace. Na základě pilotních studií I a III, očekáváme, že získáme 500 násilných pacientů (250 žen, 250 mužů). Původ násilného chování a jeho prediktory budou analyzovány pomoci interview, škál a behaviorálních testů. Lepší porozumění faktorům, které jsou základem násilného chování, pomůže určit vhodné terapeutické intervence a zlepší validitu nástrojů užívaných k predikci rizika násilí.

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy
(NV18-07-00272)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2021
Rozpočet NUDZ: 9 433 000 Kč
Anotace: S očekávaným stárnutím populace bude přibývat osob s poruchou paměti a demencí, především Alzheimerovou nemocí. Mírná kognitivní porucha (MKP) je rizikovým syndromem, v němž intervence může oddálit rozvoj Alzheimerovy nemoci. Souběžně se zhoršováním paměti u MKP se objevují poruchy spánku a změny na magnetické rezonanci mozku. Cílem projektu je zjištění souvislostí mezi pomalovlnným spánkem a spánkovými vřeténky, odpovídajícími mozkovými strukturami a konsolidací paměti během spánku pomocí polysomnografie, magnetické rezonance mozku a párového asociačního testu učení. Poté budeme zjišťovat, zda je možné konsolidaci paměti během spánku u MKP zlepšit ovlivňováním spánkových rytmů pomocí akustické stimulace. Na základě výsledků osvětlíme mechanismy mezi spánkem, strukturou mozku a poruchami paměti u MKP. Tento komplexní přístup zaměřený na spánek může přinést nové poznatky pro časné intervence a další klinické strategie ve stadiu MKP.

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice (doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ, Fakultní nemocnice Olomouc (doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.), Nemocnice Na Homolce (MUDr. Jiří Keller, Ph.D.), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (prof. MUDr. Jan Roth, CSc.)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 15 127 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 580 000 Kč
Anotace: Neurodegenerace jsou důsledkem postupného zániku specifických skupin neuronů. Patofyziologickou podstatou je ukládání určitého specifického – pro dané onemocnění
charakteristického proteinu (např. beta-amyloidu, tau proteinu nebo alfa-synukleinu) v mozkové tkáni v kombinaci s obecnými mechanismy apoptózy a autofagie (řízené smrti buňky). Správné rozpoznání neurodegenerací během života pacientů je i v současné době velmi obtížné. Kombinace dvou i více
neurodegenerativních onemocnění jsou častější, než se dříve soudilo, i když zatím nejsou dostupná přesnější epidemiologická data. Překrývání neurodegenerací může být příčinou rychlejšího průběhu i někdy velmi atypických klinických obrazů u řady pacientů. Je proto nutné zdůraznit nutnost provádění detailního neuropatologického vyšetření mozku pacientů a následnou retrospektivní klinicko-patologickou korelací analyzovat vliv a případně též podíl jednotlivých komorbidit na průběh onemocnění. Výsledná analýza totiž může mít u budoucích pacientů potenciální terapeutické konsekvence a být přínosná pro zpřesnění prognostických aspektů onemocnění.

Psychoplastogenicita psilocybinu – souhra serotonergních mechanismů, cyklu spánek-bdění a neuroplasticity na konsolidaci paměti (20-25349S)
Řešitel: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 12 029 000 Kč
Anotace: Serotonergní psychedelikum psilocybin je v současnosti intenzivně studován jako další z tzv. antidepresiv s rychlým nástupem účinku v indikaci farmakorezistentní deprese. Jedním z nejpravděpodobnějších mechanismů vedoucích k antidepresivnímu účinku je indukce synaptické plasticity. U deprese je mj. typický deficit v kognitivních funkcích. V naší předchozí práci jsme zjistili, že psilocin zlepšuje konsolidaci prostorové paměti u potkana. Cílem projektu je tedy zhodnotit vliv 5-HT2A/C a 5-HT1A agonisty psilocybinu na konsolidaci prostorové na hipokampu závislé paměti v Morrisově vodním bludišti a úloze rozpoznání nového objektu a místa u potkana ve vztahu k synaptické plasticitě. Abychom zhodnotili vliv spánku a spánkové deprivace, u zvířat bude kontinuálně pomocí bezdrátové implantabilní telemetrie registrována EEG/EMG a behaviorální aktivita. Synaptická plasticita bude hodnocena v 3D mozkových organoidech derivovaných ze zvířat z kognitivních experimentů. Pomocí selektivních antagonistů bude hodnocena role 5-HT2A/C a 5-HT1A receptorů v modelech in vivo i v organoidech. 

Střevní mikrobiom a autoimunitní mechanismy u pacientů s centrální hypersomnií (NU20-04-00088)
Řešitel: MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Hlavní příjemce: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Spolupříjemci: NUDZ, Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 13 999 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 807 000 Kč
Anotace: Narkolepsie typ 1 (NT1), narkolepsie typ 2 (NT2) a idiopatická hypersomnie (IH) mají
hlavní symptom centrální hypersomnii (CH). Etiopatofyziologie NT1 je spojena s deficitem hypokretinu autoimunitního původu. Etiopatofyziologie NT2 a IH je neznámá. Jsou pochybnosti o nezávislosti NT2 a IH a o jejich dlouhodobém průběhu. Střevní mikrobiota má vliv na mozkové funkce a chování buď přímo přes tvorbu mediátorů, nebo nepřímo prostřednictvím autoprotilátek proti vybraným neuronům. Lze proto vyslovit hypotézu, že mikrobiota hraje roli v etiopatofyziologii nemocí s CH a může modifikovat aktuální intenzitu samotné hypersomnie. Nemocní s CH a zdravé kontroly budou klinicky vyšetřeni (včetně dlouhodobého vývoje NT2 a IH). Jejich stolice bude geneticky analyzována s cílem definovat mikrobiom střevní mikrobioty. Bude pátráno po autoprotilátkách. Výsledky budou vzájemně korelovány. Tento výzkum má osvětlit patofyziologii nemocí s CH a také má pomoci v doporučeních
nemocným a může otevřít nové směry léčby.
Primární vědecké cíle: 1. Analyzovat složení střevního mikrobiomu u nemocných s centrální hypersomnií a porovnat je s nálezy u zdravých dobrovolníků. 2. Porovnat složení střevního mikrobiomu u NT1, NT2, IH a zdravých kontrol. 3. Zjistit potenciální změny funkce střevní bariery u nemocných s centrální hypersomnií. 4. Určit hladiny autoprotilátek proti hypokretinu v séru nemocných s centrální hypersomnií a zdravých a najít další možné autoprotilátky proti neuronálním antigenům v séru nemocných s centrální hypersomnií. 5. Korelovat změny ve složení střevního mikrobiomu, funkci střevní bariéry a v hladinách autoprotilátek s klinickými nálezy u pacientů (parametry denní spavosti a nočního spánku, komorbidity, jako je deprese, poruchy svalové atonie v REM spánku, syndrom neklidných nohou, spánková apnoe, léčba atd.), a dále s parametry biologických vzorků získaných dříve při diagnostice nemoci (krev, HLA DQB1*0602 a mozkomíšní mok).
Sekundární vědecké cíle: 1. Popsat retrospektivně přirozený vývoj NT2 a IH a popsat klinický stav NT2 a IH ve stáří. 2. Analyzovat vliv mikrobioty a jídelních zvyků na efektivitu standardní farmakologické léčby. 3. Validace Narcolepsy severity scale a Idiopathic hypersomni severity scale v českém jazyce. 4. Další účast obou klinických pracovišť na vědeckém programu EU-NN (http://eu-nn.com/) (databáze apod.).

 

Technologická agentura ČR

Alivio-mobilní hra zmírňující příznaky OCD (TL03000637)
Řešitel: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. 
Hlavní příjemce: Pixelfield s.r.o. (Filip Háša)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.4.2020–31.3.2022
Rozpočet celkem: 6 481 426 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 827 301 KČ
Anotace: Hlavním cílem navrhovaného projektu je vytvoření terapeutického nástroje v podobě mobilní hry Alivio, který by lidem se subsyndromálními, mírnými až středně těžkými obsedantně-kompulzivními (OC) příznaky pomáhal zmírnit přítomné symptomy (obsese a kompulze) formou prvků využívajících principy kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Vedlejším cílem aplikace Alivio je oslovit širokou veřejnost a inovativním způsobem, skrze vlastní zkušenost, je obeznámit s typickými příznaky OCD onemocnění a jeho subtypy. Hra Alivio tak může společně s propagační kampaní přispět k rozšíření povědomí o OCD onemocnění, které postihuje nemalou část populace a které se nedostává adekvátní pozornosti.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Praha Pól Růstu (OP PPR)

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ILA s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 13 207 789 Kč
Rozpočet NUDZ: 3 725 053 Kč
Anotace: Projekt předkládaný inovační agenturou ILA navazuje na obdobný projekt realizovaný v rámci výzvy č. 7 OP PPR. Jeho náplní je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA a jejího partnera (NUDZ) formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“. Trvání projektu je 30 měsíců. Předpokládá se postup 2 komercializačních konceptů do fáze přípravy komercializace a využití 1 výsledku v provozní fázi subjekty HLMP. Rizika projektu jsou kontrolovatelná.

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Interreg DANUBE

VP7 Inovace pro demenci v Podunají, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Spolupříjemce: NUDZ
Partneři: NUDZ; The Brain Company Austria, Wirtschaftsuniversitat Wien, Bulgarian Society of Dementia, Social Cluster Association Hungary, Romanian Alzheimer Society, Memory Centre Bratislava, University of Ljubljana, Alzheimer Association Bosna Hercegovina, Associated partners: Federal Ministry of Health- Federation of Bosnia and Herzegovina, Medical University of Sofia, City of Zagreb, Ministry of Health of the Republic of Croatia, University of Zagreb, MEDIWARE corp.CZ, Bavarian Research Alliance GmbH, Bavarian State Ministry of Health and Care, German Alzheimer Association, Slovak Medical Association
Doba řešení: 1.7.2018–30.6.2021
Rozpočet celkem: 1 726 514,27 Euro
Rozpočet NUDZ: 52 074,90 Euro
https://www.nudz.cz/files/pdf/indeed-final4.pdf

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty