VP8 Translační neurovědy – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy (19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 8 872 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 973 000 Kč
Anotace: Současná farmakoterapie schizofrenie je založena na cíleném ovlivnění převážně serotoninergního a dopaminergního systému pomocí antipsychotik druhé generace. Kromě antagonismu, resp. parciálního agonismu (aripiprazol) na dopaminové D2 receptory se jako terapeuticky výhodné jeví ovlivnění 5-HT3 receptorů. Současná antipsychotika nevykazují výrazný efekt na 5-HT3R (s výjimkou klozapinu), jehož antagonizace podle výzkumných zjištění zlepšuje senzorickou odolnost, kognitivní postižení a negativní příznaky schizofrenie. Na podkladě augmentačního efektu setronů jsme proto navrhli a optimalizovali takový model (strukturu) antipsychotika pro animální testování, který by v sobě zahrnoval jak parciální agonismus na D2R, tak antagonismus na 5-HT3R. Model budeme testovat mj. pomocí animálních modelů psychózy za účelem ověření naší hypotézy a případného návazného klinického využití. Kromě antipsychotického účinku, který by měl být na úrovni animálních modelů ideálně srovnatelný s efektem klozapinu, očekáváme u našeho modelu oproti tomuto farmaku výrazně nižší incidenci nežádoucích účinků.

Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulace
(20-12047S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Ústav experimentální medicíny AV ČR (Mgr. Martin Horák Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet celkem: 14 980 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 996 000 Kč
Anotace: V tomto projektu navážeme na pilotní projekt č. 16-08554S, zaměřený na duálně působící deriváty takrinu, preklinicky orientovaným projektem zaměřeným na 7-MEOTA a jeho deriváty, ve kterém bychom chtěli prozkoumat mechanismus interakce těchto sloučenin s otevřeným kanálem NMDA receptoru. K popisu takové interakce použijeme in vitro data nativních a specificky mutovaných NMDA receptorů, přístupy počítačové chemie a kvantitativní hodnocení vztahu mezi strukturou a aktivitou (QSAR). Toto studium nám zároveň poskytne nástroj pro navržení ještě účinnějších látek s neuroprotektivním účinkem. Z toho důvodu budou kandidáti s nejslibnějším preklinickým potenciálem vykazující vhodné inhibiční vlastnosti vůči NMDA receptoru při současném zachování anti-acetylcholinesterasové aktivity podrobeni důkladnému preklinickému in vivo hodnocení za účelem a ověřením reálné neuroprotektivní a prokognitivní účinnosti vycházející z duálního charakteru těchto sloučenin.

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinu (NU20-04-00389)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Endokrinologický ústav, Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 18 949 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 358 000 Kč
Anotace: Cílem projektu je studium změn ve steroidomu po aplikaci klozapinu u pacientů trpících schizofrenií. Konkrétně se zaměříme na korelaci mezi změnami hladin neuroaktivních steroidů a snížením pozitivních a negativních symptomů schizofrenie po podání klozapinu. Dalším cíle je prokázat, zda aplikace klozapinu vyvolává v hipokampu, prefrontálním kortexu a striatu laboratorního potkana kvalitativně odlišné změny v hladinách neurosteroidů ve srovnání s haloperidolem, risperidonem a olanzapinem. Třetím cílem je prokázat, že adjuvantní koaplikace derivátů 3a5ß substituovaných pregnanů s olanzapinem, risperidonem a haloperidolem vede ke snížení kognitivního deficitu u zvířecího modelu schizofrenie ve srovnání s aplikací samotných antipsychotik.
Cíle a výsledky výzkumu budou mít zřejmý dopad do klinické praxe ve dvou oblastech. A to v oblasti diagnostiky predikce terapeutické odpovědi u pacientů trpících schizofrenií a možnosti výběru pacientů, kteří budou profitovat z terapie klozapinem. Druhou oblastí bude možnost následného vývoje adjuvantní farmakoterapie psychotických chorob s využitím 3αC substituovaných derivátů pregnanů. V našich předchozích projektech jsme prokázali roli neurosteroidů u schizofrenie jak v animálním modelu, tak v klinickém výzkumu. Dále jsme prokázali vliv derivátů pragnanolonu v animálním modelu schizofrenie. Řada studií naznačuje, že rozdílné hladiny neurosteroidů mohou vysvětlit rozdíly v terapeutické odpovědi u schizofrenie. Antipsychotika mohou normalizovat alterované hladiny neurosteroidů, ty ale mají i vlastní antipsychotický potenciál a lze je využít jako adjuvantní terapii při ovlivnění negativních a kognitivních symptomů schizofrenie.

Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy choroby (NU20-08-00296)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Spolupříjemci: NUDZ, Ústav experimentální medicíny AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 16 691 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 701 000 Kč
Anotace: Cílem projektu je zkoumat vliv antagonistů NMDAR na glutamátergní systém a potenciální přínosy tzv. duálně účinných látek (inhibitory cholinesterázy a blokátory NMDA receptorů) na pokles kognitivních funkcí a ochranu před neurodegenerací spojenou s Alzheimerovou chorobou (AD). Konečným cílem je také vyvinout nové slibné klinické kandidáty pro paliativní léčbu AD.
Milníky této studie (bez časového hlediska): • Zjistíme účinek memantinu expresi proteinu, včetně excitačního synaptického komplexu a NMDA receptorů na souboru vzorků lidského mozku. • Budeme korelovat pozitivní účinky na behaviorální a kognitivní funkce u vybraných sloučenin (memantin, takrin, 7-metoxytacrin, 7-fenoxytacrin) se změnami exprese celkového proteinu, včetně excitačního synaptického komplexu a NMDA receptorů pomocí využití animálního GMO modelu AD. • Připravíme nově navržené látky s duálním účinkem a zhodnotíme jejich potenciální terapeutické hodnoty. • Stanovíme přínosy nových látek interagujících s NMDA receptory při zachování ideálně neselektivní anticholinesterázové aktivity. • Vybereme minimálně jednu kandidátní molekulu pro in vivo studie. • Vyhodnotíme farmakodynamický a farmakokinetický profil klinických kandidátů s in vivo účinností a jejich toxicitou in vivo.
Alzheimerova choroba (AD) a další neurodegenerativní onemocnění vedoucí k demenci představují závažný zdravotní, sociální a ekonomický problém projevující se jako kognitivní porucha a demence. Současná léčba poklesu kognitivních funkcí je založena na podávání inhibitorů acetylcholinesterázy (AChEI) a/nebo memantinu, antagonisty N-methyl-D-aspartátového receptoru (NMDAR). Tedy, současná potenciace cholinergního přenosu a současné blokování Ca2+ excitotoxicity se jeví jako slibná strategie přinejmenším k oddálení progrese onemocnění, zpomalení neurodegenerace a ke zlepšení kognitivních funkcí. Motivováni předchozími výsledky budeme zkoumat vliv memantinu na expresi NDMAR u lidských vzorků a následně potenciální přínosy duálně působících sloučenin jakožto kognitivních stimulantů a protektivních látek proti neurodegeneraci. V rámci projektu budeme aplikovat in vitro a in vivo proces vývoje léčiv včetně validace farmakodynamického účinku pomocí GMO zvířat, tak abychom vyvinuli duálně účinné klinické kandidáty.

 

Technologická agentura ČR

 

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 27.3.2019–31.1.2021
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu je za pomoci výzkumných metod zmapovat problematiku užívání psychedelických látek v ČR a výsledky následně promítnout do tvorby strategických dokumentů protidrogové politiky a systému služeb na národní i regionální úrovni. Dílčími cíli je analyzovat potenciální vliv těchto látek na duševní zdraví a kvalitu života u uživatelů, identifikovat rizika pojící se s jejich užíváním a potřeby uživatelů, analyzovat motivaci k užití a identifikovat rizikové způsoby užívání. Na základě získaných dat a výsledků bude možné navrhnout systém chybějících služeb a aktualizovat služby stávající, aby byly pokryty potřeby uživatelů těchto látek v rámci filosofie harm reduction.

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech)(TP01010062)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 14 970 000 KčAnotace: Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace CleverAge Biota (FV40032) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: C2P s.r.o. (MUDr. Róbert Hromádka)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 28 199 996 Kč
Rozpočet NUDZ: 13 822 996 Kč
Anotace: Cílem projektu je získat probiotické funkční potraviny určené pro seniorskou populaci schopné upravit změny složení střevní mikrobioty typicky se objevující u seniorů, tedy normalizaci činnosti fyziologické osy mozek-střevo-střevní mikroflóra, která podle současných vědeckých poznatků ovlivňuje činnost nervového systému. V důsledku čehož dojde i ke zlepšení kognitivních funkcí a tím zvýšení kvality života.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

VP8 Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) (LM2018128)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Doba řešení: 24.8.2020–31.12.2022
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Spolupříjemce: NUDZ

 

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–30.4.2021
Rozpočet celkem: 16 140 904 Kč
Projekt si klade za cíl vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), projektu podpořeného z Operačního pogramu OP VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie.

PharmaBrain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/000744)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR, 3. lékařská fakulta UK,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzita Hradec Králové
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Rozpočet celkem: 148 262 697 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389 Kč
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum glutamátergního neuropřenašečového systému, který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však jeho dysfunkce hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na jeho roli v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.
https://www.pharmabrain.cz/

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/18_053/0017858)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 3 474 071 Kč

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab  (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč
Anotace: Projekt se zaměřuje na metodiky ověření využití pasivních vzorkovačů pro stanovení biologicky aktivních látek – návykové látky, farmaka a dalších jim podobné sloučeniny ve vodních ekosystémech, na různých místech vodotečí. Součástí systému pasivních vzorkovačů budou i SPRi čipy, které umožní stanovení genotoxicity. Výsledné metodiky modifikace pasivních vzorkovačů, metodiky vzorkování, analytických technik a pokročilé informační analýzy využívající robustní metody vyhodnocování výsledků budou vyvinuty jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska problematiky zneužívání a nelegální spotřeby těchto látek. Výsledkem projektu je nejen funkční metodika detekce umožňující záchyt těchto látek, ale také testování možností a účinností technologie pro odstranění zájmových látek z různých matric, což je jedna z klíčových oblastí, kterou se autoři projektu dlouhodobě zabývají. Vyvíjené metodiky budou testovány ve vodotečích na místech s předpokládaným výskytem těchto látek, jako jsou například vybrané čistírny odpadních vod nebo nemocnice. Techniky budou připraveny pro okamžité použití při podezření na výskyt těchto látek v odpadních vodotečích, ať už bude zdrojový člen jakýkoliv.

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč
Anotace: Cílem projektu je vyvinout nový DNA-biočip pro racionalizovanou preskripci psychofarmak pro pacienty s psychiatrickým onemocněním, a tím přinést prospěch nejen pacientovi, ale snížit náklady zdravotních pojišťoven. Přínosem projektu bude bezpečnější a efektivnější preskripce psychofarmak, což povede k úspěšnější farmakoterapii, zvýší komfort pacienta v podobě pozitivní terapie a sníží náklady na neefektivně aplikovaná psychofarmaka a negativní dopady na pacienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty