VP8 Translační neurovědy – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy (19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019–31.12.2021
Rozpočet celkem: 8 872 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 973 000 Kč
Anotace: Současná farmakoterapie schizofrenie je založena na cíleném ovlivnění převážně serotoninergního a dopaminergního systému pomocí antipsychotik druhé generace. Kromě antagonismu, resp. parciálního agonismu (aripiprazol) na dopaminové D2 receptory se jako terapeuticky výhodné jeví ovlivnění 5-HT3 receptorů. Současná antipsychotika nevykazují výrazný efekt na 5-HT3R (s výjimkou klozapinu), jehož antagonizace podle výzkumných zjištění zlepšuje senzorickou odolnost, kognitivní postižení a negativní příznaky schizofrenie. Na podkladě augmentačního efektu setronů jsme proto navrhli a optimalizovali takový model (strukturu) antipsychotika pro animální testování, který by v sobě zahrnoval jak parciální agonismus na D2R, tak antagonismus na 5-HT3R. Model budeme testovat mj. pomocí animálních modelů psychózy za účelem ověření naší hypotézy a případného návazného klinického využití. Kromě antipsychotického účinku, který by měl být na úrovni animálních modelů ideálně srovnatelný s efektem klozapinu, očekáváme u našeho modelu oproti tomuto farmaku výrazně nižší incidenci nežádoucích účinků.

Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulace
(20-12047S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Ústav experimentální medicíny AV ČR (Mgr. Martin Horák Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet celkem: 14 980 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 996 000 Kč
Anotace: V tomto projektu navážeme na pilotní projekt č. 16-08554S, zaměřený na duálně působící deriváty takrinu, preklinicky orientovaným projektem zaměřeným na 7-MEOTA a jeho deriváty, ve kterém bychom chtěli prozkoumat mechanismus interakce těchto sloučenin s otevřeným kanálem NMDA receptoru. K popisu takové interakce použijeme in vitro data nativních a specificky mutovaných NMDA receptorů, přístupy počítačové chemie a kvantitativní hodnocení vztahu mezi strukturou a aktivitou (QSAR). Toto studium nám zároveň poskytne nástroj pro navržení ještě účinnějších látek s neuroprotektivním účinkem. Z toho důvodu budou kandidáti s nejslibnějším preklinickým potenciálem vykazující vhodné inhibiční vlastnosti vůči NMDA receptoru při současném zachování anti-acetylcholinesterasové aktivity podrobeni důkladnému preklinickému in vivo hodnocení za účelem a ověřením reálné neuroprotektivní a prokognitivní účinnosti vycházející z duálního charakteru těchto sloučenin.

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinu (NU20-04-00389)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Endokrinologický ústav, Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 18 949 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 358 000 Kč
Anotace: Cílem projektu je studium změn ve steroidomu po aplikaci klozapinu u pacientů trpících schizofrenií. Konkrétně se zaměříme na korelaci mezi změnami hladin neuroaktivních steroidů a snížením pozitivních a negativních symptomů schizofrenie po podání klozapinu. Dalším cíle je prokázat, zda aplikace klozapinu vyvolává v hipokampu, prefrontálním kortexu a striatu laboratorního potkana kvalitativně odlišné změny v hladinách neurosteroidů ve srovnání s haloperidolem, risperidonem a olanzapinem. Třetím cílem je prokázat, že adjuvantní koaplikace derivátů 3a5ß substituovaných pregnanů s olanzapinem, risperidonem a haloperidolem vede ke snížení kognitivního deficitu u zvířecího modelu schizofrenie ve srovnání s aplikací samotných antipsychotik.
Cíle a výsledky výzkumu budou mít zřejmý dopad do klinické praxe ve dvou oblastech. A to v oblasti diagnostiky predikce terapeutické odpovědi u pacientů trpících schizofrenií a možnosti výběru pacientů, kteří budou profitovat z terapie klozapinem. Druhou oblastí bude možnost následného vývoje adjuvantní farmakoterapie psychotických chorob s využitím 3αC substituovaných derivátů pregnanů. V našich předchozích projektech jsme prokázali roli neurosteroidů u schizofrenie jak v animálním modelu, tak v klinickém výzkumu. Dále jsme prokázali vliv derivátů pragnanolonu v animálním modelu schizofrenie. Řada studií naznačuje, že rozdílné hladiny neurosteroidů mohou vysvětlit rozdíly v terapeutické odpovědi u schizofrenie. Antipsychotika mohou normalizovat alterované hladiny neurosteroidů, ty ale mají i vlastní antipsychotický potenciál a lze je využít jako adjuvantní terapii při ovlivnění negativních a kognitivních symptomů schizofrenie.

Duálně účinné potenciátory kognice pro paliativní léčbu Alzheimerovy choroby (NU20-08-00296)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Spolupříjemci: NUDZ, Ústav experimentální medicíny AV ČR
Doba řešení: 1.5.2020–31.12.2023
Rozpočet celkem: 16 691 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 701 000 Kč
Anotace: Cílem projektu je zkoumat vliv antagonistů NMDAR na glutamátergní systém a potenciální přínosy tzv. duálně účinných látek (inhibitory cholinesterázy a blokátory NMDA receptorů) na pokles kognitivních funkcí a ochranu před neurodegenerací spojenou s Alzheimerovou chorobou (AD). Konečným cílem je také vyvinout nové slibné klinické kandidáty pro paliativní léčbu AD.
Milníky této studie (bez časového hlediska): • Zjistíme účinek memantinu expresi proteinu, včetně excitačního synaptického komplexu a NMDA receptorů na souboru vzorků lidského mozku. • Budeme korelovat pozitivní účinky na behaviorální a kognitivní funkce u vybraných sloučenin (memantin, takrin, 7-metoxytacrin, 7-fenoxytacrin) se změnami exprese celkového proteinu, včetně excitačního synaptického komplexu a NMDA receptorů pomocí využití animálního GMO modelu AD. • Připravíme nově navržené látky s duálním účinkem a zhodnotíme jejich potenciální terapeutické hodnoty. • Stanovíme přínosy nových látek interagujících s NMDA receptory při zachování ideálně neselektivní anticholinesterázové aktivity. • Vybereme minimálně jednu kandidátní molekulu pro in vivo studie. • Vyhodnotíme farmakodynamický a farmakokinetický profil klinických kandidátů s in vivo účinností a jejich toxicitou in vivo.
Alzheimerova choroba (AD) a další neurodegenerativní onemocnění vedoucí k demenci představují závažný zdravotní, sociální a ekonomický problém projevující se jako kognitivní porucha a demence. Současná léčba poklesu kognitivních funkcí je založena na podávání inhibitorů acetylcholinesterázy (AChEI) a/nebo memantinu, antagonisty N-methyl-D-aspartátového receptoru (NMDAR). Tedy, současná potenciace cholinergního přenosu a současné blokování Ca2+ excitotoxicity se jeví jako slibná strategie přinejmenším k oddálení progrese onemocnění, zpomalení neurodegenerace a ke zlepšení kognitivních funkcí. Motivováni předchozími výsledky budeme zkoumat vliv memantinu na expresi NDMAR u lidských vzorků a následně potenciální přínosy duálně působících sloučenin jakožto kognitivních stimulantů a protektivních látek proti neurodegeneraci. V rámci projektu budeme aplikovat in vitro a in vivo proces vývoje léčiv včetně validace farmakodynamického účinku pomocí GMO zvířat, tak abychom vyvinuli duálně účinné klinické kandidáty.

 

Technologická agentura ČR

 

Nová biočipová a mikrofluidní diagnostika cirkulujících biomarkerů a farmakogenů u psychiatrických a onkologických onemocnění (FW03010186)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Doba řešení: 1.1.2021–31.12.2024
Rozpočet celkem: 34 812 947 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 248 265 Kč

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 27.3.2019–31.1.2021
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu je za pomoci výzkumných metod zmapovat problematiku užívání psychedelických látek v ČR a výsledky následně promítnout do tvorby strategických dokumentů protidrogové politiky a systému služeb na národní i regionální úrovni. Dílčími cíli je analyzovat potenciální vliv těchto látek na duševní zdraví a kvalitu života u uživatelů, identifikovat rizika pojící se s jejich užíváním a potřeby uživatelů, analyzovat motivaci k užití a identifikovat rizikové způsoby užívání. Na základě získaných dat a výsledků bude možné navrhnout systém chybějících služeb a aktualizovat služby stávající, aby byly pokryty potřeby uživatelů těchto látek v rámci filosofie harm reduction.

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech)(TP01010062)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 14 970 000 KčAnotace: Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace CleverAge Biota (FV40032) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: C2P s.r.o. (MUDr. Róbert Hromádka)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 28 199 996 Kč
Rozpočet NUDZ: 13 822 996 Kč
Anotace: Cílem projektu je získat probiotické funkční potraviny určené pro seniorskou populaci schopné upravit změny složení střevní mikrobioty typicky se objevující u seniorů, tedy normalizaci činnosti fyziologické osy mozek-střevo-střevní mikroflóra, která podle současných vědeckých poznatků ovlivňuje činnost nervového systému. V důsledku čehož dojde i ke zlepšení kognitivních funkcí a tím zvýšení kvality života.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN) (LM2018128)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Doba řešení: 24.8.2020–31.12.2022
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Spolupříjemce: NUDZ

 

Středočeský kraj

Víceúčelové synchronizační zařízení pro EEG výzkum (S-1270/REG/2021)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Doba řešení: 1.4.2021–30.6.2021
Rozpočet NUDZ: 209 029 Kč

 

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–30.4.2021
Rozpočet celkem: 16 140 904 Kč
Projekt si klade za cíl vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), projektu podpořeného z Operačního pogramu OP VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie.

PharmaBrain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/000744)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR, 3. lékařská fakulta UK,
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzita Hradec Králové
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Rozpočet celkem: 148 262 697 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389 Kč
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum glutamátergního neuropřenašečového systému, který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však jeho dysfunkce hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na jeho roli v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.
https://www.pharmabrain.cz/

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/18_053/0017858)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 3 474 071 Kč

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab  (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2018–31.10.2021
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč
Anotace: Projekt se zaměřuje na metodiky ověření využití pasivních vzorkovačů pro stanovení biologicky aktivních látek – návykové látky, farmaka a dalších jim podobné sloučeniny ve vodních ekosystémech, na různých místech vodotečí. Součástí systému pasivních vzorkovačů budou i SPRi čipy, které umožní stanovení genotoxicity. Výsledné metodiky modifikace pasivních vzorkovačů, metodiky vzorkování, analytických technik a pokročilé informační analýzy využívající robustní metody vyhodnocování výsledků budou vyvinuty jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska problematiky zneužívání a nelegální spotřeby těchto látek. Výsledkem projektu je nejen funkční metodika detekce umožňující záchyt těchto látek, ale také testování možností a účinností technologie pro odstranění zájmových látek z různých matric, což je jedna z klíčových oblastí, kterou se autoři projektu dlouhodobě zabývají. Vyvíjené metodiky budou testovány ve vodotečích na místech s předpokládaným výskytem těchto látek, jako jsou například vybrané čistírny odpadních vod nebo nemocnice. Techniky budou připraveny pro okamžité použití při podezření na výskyt těchto látek v odpadních vodotečích, ať už bude zdrojový člen jakýkoliv.

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč
Anotace: Cílem projektu je vyvinout nový DNA-biočip pro racionalizovanou preskripci psychofarmak pro pacienty s psychiatrickým onemocněním, a tím přinést prospěch nejen pacientovi, ale snížit náklady zdravotních pojišťoven. Přínosem projektu bude bezpečnější a efektivnější preskripce psychofarmak, což povede k úspěšnější farmakoterapii, zvýší komfort pacienta v podobě pozitivní terapie a sníží náklady na neefektivně aplikovaná psychofarmaka a negativní dopady na pacienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty