VP8 Translační neurovědy – Aktuálně řešené granty a projekty

NÁRODNÍ PROGRAMY (MIMO OPERAČNÍ PROGRAMY)

Grantová agentura ČR

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR (prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.), 3. lékařská fakulta UK (prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2020
Rozpočet celkem: 12 644 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 6 695 000 Kč
Anotace: V současné době panuje v klinické praxi konsenzus, že u schizofrenního onemocnění dochází s každým relapsem k prohlubování strukturálních a degenerativních změn v mozkové tkáni, které jsou
podkladem zhoršování symptomů nemoci a vedou až k úbytku šedé hmoty. Projekt si klade za cíl vytvořit validní animální model opakovaných atak psychózy. A s využitím tohoto modelu studovat prediktory a neurobiologické mechanismy těchto procesů v nově navrženém animálním modelu. Nově etablovaný unikátní animální model progrese schizofrenie je založen na opakovaných indukcí psychóze podobných stavů u jedinců vystavených imunitní stimulaci v časných fázích vývoje. Zaměříme se na neurochemické, histochemické a behaviorální změny a studium vlivu vybraných farmak na studované fenomény. Námi vytvořený model také umožní testování dlouhodobého vlivu nových látek s antipsychotickou účinností na progresi nemoci.

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Nové neuroprotektivní látky na bázi antagonismu NMDA receptorů a cholinergní stimulace
(20-12047S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové (PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.)
Spolupříjemci: NUDZ; Ústav experimentální medicíny AV ČR (Mgr. Martin Horák Ph.D.)
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet celkem: 14 980 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 996 000 Kč
Anotace: V tomto projektu navážeme na pilotní projekt č. 16-08554S, zaměřený na duálně působící deriváty takrinu, preklinicky orientovaným projektem zaměřeným na 7-MEOTA a jeho deriváty, ve kterém bychom chtěli prozkoumat mechanismus interakce těchto sloučenin s otevřeným kanálem NMDA receptoru. K popisu takové interakce použijeme in vitro data nativních a specificky mutovaných NMDA receptorů, přístupy počítačové chemie a kvantitativní hodnocení vztahu mezi strukturou a aktivitou (QSAR). Toto studium nám zároveň poskytne nástroj pro navržení ještě účinnějších látek s neuroprotektivním účinkem. Z toho důvodu budou kandidáti s nejslibnějším preklinickým potenciálem vykazující vhodné inhibiční vlastnosti vůči NMDA receptoru při současném zachování anti-acetylcholinesterasové aktivity podrobeni důkladnému preklinickému in vivo hodnocení za účelem a ověřením reálné neuroprotektivní a prokognitivní účinnosti vycházející z duálního charakteru těchto sloučenin.

 

Technologická agentura ČR

 

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 27.3.2019–31.1.2021
Rozpočet NUDZ: 2 178 482 Kč
Anotace: Hlavním cílem projektu je za pomoci výzkumných metod zmapovat problematiku užívání psychedelických látek v ČR a výsledky následně promítnout do tvorby strategických dokumentů protidrogové politiky a systému služeb na národní i regionální úrovni. Dílčími cíli je analyzovat potenciální vliv těchto látek na duševní zdraví a kvalitu života u uživatelů, identifikovat rizika pojící se s jejich užíváním a potřeby uživatelů, analyzovat motivaci k užití a identifikovat rizikové způsoby užívání. Na základě získaných dat a výsledků bude možné navrhnout systém chybějících služeb a aktualizovat služby stávající, aby byly pokryty potřeby uživatelů těchto látek v rámci filosofie harm reduction.

BrainTech: Inovativní technologie pro psychiatrii a klinické neurovědy (BrainTech)(TP01010062)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2020–31.12.2022
Rozpočet NUDZ: 14 970 000 KčAnotace: Projekt BrainTech si klade za cíl realizaci a rozvoj komplexního systému podpory konkrétních dílčích proof-of-conceptů v oblasti psychiatrie, stárnutí a klinických neurověd. Formou výběru dílčích projektů v oblastech digital health, telemedicícny a výzkumu a vývoje farmak dojde k rozvoji projektů s komerčním potenciálem a k akceleraci přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry, jak v České republice, tak do zahraničí.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace CleverAge Biota (FV40032) Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: C2P s.r.o. (MUDr. Róbert Hromádka)
Doba řešení: 1.5.2019–31.12.2022
Rozpočet celkem: 28 199 996 Kč
Rozpočet NUDZ: 13 822 996 Kč
Anotace: Cílem projektu je získat probiotické funkční potraviny určené pro seniorskou populaci schopné upravit změny složení střevní mikrobioty typicky se objevující u seniorů, tedy normalizaci činnosti fyziologické osy mozek-střevo-střevní mikroflóra, která podle současných vědeckých poznatků ovlivňuje činnost nervového systému. V důsledku čehož dojde i ke zlepšení kognitivních funkcí a tím zvýšení kvality života.

OPERAČNÍ PROGRAMY

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2016–30.6.2020
Rozpočet NUDZ: 16 140 949 Kč
Anotace: Projekt si klade za cíl vytvoření a další rozvoj komplexního systému přenosu znalostí do praxe v NUDZ, projektu podpořeného z OP VaVpI PO II částkou 971 mil. Kč, formou akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry jak v České republice, tak do zahraničí a pomoci při identifikaci výsledků výzkumu a vývoje a rozvoje projektů s komerčním potenciálem v oblastech psychiatrie, psychologie a klinické neurobiologie.

Pharma Brain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR, 3. lékařská fakulta UK,
Ústav organické chemie a biochemie CAS
Doba řešení: 1.1.2018–31.12.2022
Rozpočet celkem: 148 262 697 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389 Kč
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum glutamátergního neuropřenašečového systému, který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však jeho dysfunkce hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na jeho roli v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.
https://www.pharmabrain.cz/

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab  (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.7.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 16 538 653 Kč
Rozpočet NUDZ: 4 059 126 Kč
Anotace: Projekt se zaměřuje na metodiky ověření využití pasivních vzorkovačů pro stanovení biologicky aktivních látek – návykové látky, farmaka a dalších jim podobné sloučeniny ve vodních ekosystémech, na různých místech vodotečí. Součástí systému pasivních vzorkovačů budou i SPRi čipy, které umožní stanovení genotoxicity. Výsledné metodiky modifikace pasivních vzorkovačů, metodiky vzorkování, analytických technik a pokročilé informační analýzy využívající robustní metody vyhodnocování výsledků budou vyvinuty jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska problematiky zneužívání a nelegální spotřeby těchto látek. Výsledkem projektu je nejen funkční metodika detekce umožňující záchyt těchto látek, ale také testování možností a účinností technologie pro odstranění zájmových látek z různých matric, což je jedna z klíčových oblastí, kterou se autoři projektu dlouhodobě zabývají. Vyvíjené metodiky budou testovány ve vodotečích na místech s předpokládaným výskytem těchto látek, jako jsou například vybrané čistírny odpadních vod nebo nemocnice. Techniky budou připraveny pro okamžité použití při podezření na výskyt těchto látek v odpadních vodotečích, ať už bude zdrojový člen jakýkoliv.

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2018–31.10.2020
Rozpočet celkem: 11 073 961 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 569 868 Kč
Anotace: Cílem projektu je vyvinout nový DNA-biočip pro racionalizovanou preskripci psychofarmak pro pacienty s psychiatrickým onemocněním, a tím přinést prospěch nejen pacientovi, ale snížit náklady zdravotních pojišťoven. Přínosem projektu bude bezpečnější a efektivnější preskripce psychofarmak, což povede k úspěšnější farmakoterapii, zvýší komfort pacienta v podobě pozitivní terapie a sníží náklady na neefektivně aplikovaná psychofarmaka a negativní dopady na pacienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty