Aktuálně řešené projekty

Grantová agentura ČR

Porozumění vlivu impulzivity na civilizační choroby paradigmem gratifikace (17-05791S)
Řešitel: Steven Lawyer, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptace (17-09489S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly (17-11004S)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (17-14534S)
Řešitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Strach a odpor a jejich role při vzniku specifických fobií ze zvířat: neuropsychologický přístup (17-15991S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností (17-16622S)
Řešitel: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti (17-23718S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Doba řešení: 2017–2019

Dysfunkce atraktorových sítí u schizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy: Translační testy hypotézy dynamických systémů (17-04047S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2019

Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu; od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou (17-07070S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2019

Role spánku při konsolidaci na kontextu závislých asociací mezi objektem a pozicí – studie odpovědí jednotlivých neuronů v přední cingulární kůře a hipokampu (17-26002Y)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Mechanismy patologické konzumace online pornografie (17-19348Y)
Řešitel: Timothy Jason Wells, MSc., Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér
Doba řešení: 2018–2020

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Doba řešení: 2018–2020

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy (19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Doba řešení: 2019–2021

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Účinnost a funkční změny mozku při léčbě deprese transkraniální stimulací stejnosměrným proudem (tDCS) v porovnání s venlafaxinem (15-29900A)
Řešitel: doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Doba řešení: 2015–2019

Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem (16-31333A)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2016–2019

Diabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenie (16-32791A)
Řešitel: doc. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci (16-27611A)
Řešitel: doc. Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D.
Další účastníci projektu: Fakultní nemocnice v Motole; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchy (16-32696A)
Řešitel: doc. MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě hodgkinova lymfomu: translační studie (16-29857A)
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Další účastníci projektu: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie (17-32957A)
Řešitel: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2020

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Další účastníci projektu: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR; Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Další účastník projektu: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole
Doba řešení: 2017–2020

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou (17-32445A)
Řešitel: doc. Kateřina Příhodová, MA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Doba řešení: 2017–2020

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: doc. prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 2018–2021

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy (NV18-07-00272)
Řešitel: doc. doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2021

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice
Doba řešení: 2019–2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Národní program udržitelnosti pro Národní ústav duševního zdraví (LO1611)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 2016–2020 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2016–2020

Pharma Brain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2018–2022

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222)
Řešitel: Ing.Tomáš Kopřiva, Alexandr Borovička, DiS.
Doba řešení: 2018–2022

Targeted Depletion of the TRP-VR1 in Murine Nociception Models for Treatment of Analgesics Resistant Pain (LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Spoluřešitel: Prof. Vasilis Ntziachristos, Technical University Munich and Helmholtz Zentrum Munich
Doba řešení: 2019–2021

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2022

Metodika pro evidenci respektující rozvoj (MERPS) (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006067)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2020

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2018–2022

Provoz Dětské skupiny NUDZ (DS NUDZ) (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008810)
Řešitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Doba řešení: 2018–2020

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Elektronizace procesů v interních IS NÚDZ (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006456)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Alexandr Borovička, DiS.
Doba řešení: 2017–2020

eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006455)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2021

 

Technologická agentura ČR

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness (TJ01000010)
Řešitel: Barbora Šouláková 
Doba řešení: 2018–2019

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (Tl01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2021

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (TL02000561)
Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Doba řešení: 2019–2021

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Další účastník projektu: Alfarma, s.r.o.
Doba řešení: 2017–2020

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Doba řešení: 2018–2020

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Doba řešení: 2018–2020

Využití metod průmyslové biotechnologie pro diferenciální diagnostiku neurologických onemocnění (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015497)
Řešitel: RNDr. Jan Říčný, CSc.
Hlavní příjemce: VIDIA spol. s r.o.
Doba řešení: 2019–2022

 

OP Praha Pól Růstu (OP PPR)

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ILA s.r.o.
Doba řešení: 2018–2020

 

Evropská komise

Local Strategies to Reduce Underage and Heavy Episodic Drinking, Acronym: Localize It! (738055)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
Doba řešení: 2017–2019

 

Nadace RSJ

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-038-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 2019–2020

Review "Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí" (NP-002-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 2019

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-018-2018)
Řešitel: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.
Doba řešení: 2018–2019

 

Interreg DANUBE

Innovation for Dementia in the Danube Region, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Doba řešení: 2018–2021

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2019

 

Město Klecany

Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci na Oddělení kognitivních poruch
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 2019Interní grantová soutěž NUDZ

Chudoba v dětství a kognitivní funkce ve stáří: role mediátorů
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Morfologické a histopatologické změny v neurovývojovém modelu schizofrenie
Řešitel: Mgr. Iveta Vojtěchová
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Strategie rychlé antiderpesivní odpovědi u farmakorezistentní deprese
Řešitel: MUDr. Filip Tylš, Ph.D.
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Akustická stimulace a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti a subjektivní vnímání spánku u pacientů s insomnií
Řešitel: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Emoční paměť v dospělosti a ve stáří: Testování ve virtuální realitě
Řešitel: Mgr. Petra Skalníková
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Vnější a vnitřní simultánní multikanálové EEG nahrávání
Řešitel: Mgr. Čestmír Vejmola
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – základní výzkum

Studijní stáž v Rutherford lab při Yale School of Medecine
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – aplikovaný výzkum

Negativní emoce vyvolané pavouky u lidí – mezikulturní srovnání
Řešitel: Mgr. Markéta Janovcová
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – základní výzkum

Terapeutický potenciál látek ovlivňujících NMDA receptory
Řešitel: Mgr. Lenka Kletečková
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – aplikovaný výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty