Aktuálně řešené projekty

Grantová agentura ČR

Porozumění vlivu impulzivity na civilizační choroby paradigmem gratifikace (17-05791S)
Řešitel: Steven Lawyer, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Ověření Analyticko-ruminační hypotézy: deprese jako funkční adaptace (17-09489S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly (17-11004S)
Řešitel: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (17-14534S)
Řešitel: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Strach a odpor a jejich role při vzniku specifických fobií ze zvířat: neuropsychologický přístup (17-15991S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností (17-16622S)
Řešitel: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Role gamma synchronizace na vzniku vědomé zkušenosti (17-23718S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Doba řešení: 2017–2019

Dysfunkce atraktorových sítí u schizofrenie a obsedantně-kompulzivní poruchy: Translační testy hypotézy dynamických systémů (17-04047S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2019

Vliv lithia na aktivitu Na+/K+-ATPázy a funkční následky oxidačního stresu; od animálního modelu k pacientům s bipolární poruchou (17-07070S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2019

Role spánku při konsolidaci na kontextu závislých asociací mezi objektem a pozicí – studie odpovědí jednotlivých neuronů v přední cingulární kůře a hipokampu (17-26002Y)
Řešitel: RNDr. Eduard Kelemen, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Mechanismy patologické konzumace online pornografie (17-19348Y)
Řešitel: Timothy Jason Wells, MSc., Ph.D.
Doba řešení: 2017–2019

Prevalence symptomů vyššího rizika rozvoje psychózy a jejich vztah k neurokognitivnímu výkonu a běžnému fungování v populaci adolescentů (18-03125S)
Řešitel: PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

Kognitivní superaging (18-06199S)
Řešitel: MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

Funkční změny a kognitivní deficit v novém modelu psychotických relapsů (18-09296S)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2020

Sociálně ekonomické determinanty předčasné úmrtnosti spojené s užíváním alkoholu a tabáku – prostorově integrovaný přístup (18-17564S)
Řešitel: Mgr. Ladislav Kážmér
Doba řešení: 2018–2020

Elektromagnetické modely zvířecích mozků (18-16218S)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Doba řešení: 2018–2020

Interindividuální rozdíly subjektivní časové percepce (19-15728S)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Averzivní odpověď na pavouky a emoce, které s ní souvisí (19-07164S)
Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Cizinec jako symbol jinakosti – jak osobnost ovlivňuje naše postoje (19-10057S)
Řešitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S )
Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)
Řešitel: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Specifické serotonin-dopaminové modulátory a jejich potenciál v modelu indukované psychózy (19-11332S)
Řešitel: PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Doba řešení: 2019–2021

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Účinnost a funkční změny mozku při léčbě deprese transkraniální stimulací stejnosměrným proudem (tDCS) v porovnání s venlafaxinem (15-29900A)
Řešitel: doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Doba řešení: 2015–2019

Analýza efektu časné identifikace a krátké intervence zaměřené na snižování zdravotních škod působených alkoholem (16-31333A)
Řešitel: doc. PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2016–2019

Diabetes a pre-diabetes jako biologické rizikové faktory pro atrofii mozku a zhoršení paměti u schizofrenie (16-32791A)
Řešitel: doc. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Interakce intracelulárního amyloidu beta a diagnostika Alzheimerovy nemoci (16-27611A)
Řešitel: doc. Ing. Zdenka Krištofiková, Ph.D.
Další účastníci projektu: Fakultní nemocnice v Motole; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

Transkraniální magnetická stimulace v léčbě bipolární deprese (16-31380A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Využití strojového učení v analýze dat z magnetické rezonance za účelem zlepšení časné diagnostiky schizofrenie a bipolární poruchy (16-32696A)
Řešitel: doc. MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 2016–2019

Narušení kognice, strukturální a funkčně morfologické změny mozku při léčbě hodgkinova lymfomu: translační studie (16-29857A)
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Další účastníci projektu: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2016–2019

Vztah fenomenologie a neurobiologie auditivních halucinací u schizofrenie (17-32957A)
Řešitel: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2020

Vztahy mezi střevní mikrobiotou a mozkovými funkcemi: implikace pro metabolom a metabolický syndrom u schizofrenie (17-31852A)
Řešitel: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.
Další účastníci projektu: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR; Mikrobiologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

Role frontotemporální komunikace v narušení kognitivní koordinace a flexibility u schizofrenie: Translační studie (17-30833A)
Řešitel: doc. Mgr. Tomáš Petrásek, Ph.D.
Další účastník projektu: Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 2017–2020

Vývojová dynamika klinických a neurofyziologických nálezů u dětí a adolescentů v genetickém riziku bipolární afektivní poruchy (17-32478A)
Řešitel: doc. Tomáš Novák, Ph.D.
Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice v Motole
Doba řešení: 2017–2020

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou (17-32445A)
Řešitel: doc. Kateřina Příhodová, MA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Doba řešení: 2017–2020

Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)
Řešitel: doc. prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 2018–2021

Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy (NV18-07-00272)
Řešitel: doc. doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2021

Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně – retrospektivní multicentrická studie (NV19-04-00090)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Thomayerova nemocnice
Doba řešení: 2019–2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Národní program udržitelnosti pro Národní ústav duševního zdraví (LO6011)
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Doba řešení: 2016–2020 (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)

Centrum transferu technologií NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 014/0000656)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2016–2020

Pharma Brain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Doba řešení: 2018–2022

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222)
Řešitel: Ing.Tomáš Kopřiva, Alexandr Borovička, DiS.
Doba řešení: 2018–2022

Targeted Depletion of the TRP-VR1 in Murine Nociception Models for Treatment of Analgesics Resistant Pain (LTAB19024)
Řešitel: Prof. Saak Victor Ovsepian, MD, PhD
Doba řešení: 2019–2021

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2022

Metodika pro evidenci respektující rozvoj (MERPS) (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006067)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2017–2020

Včasná Intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler
Doba řešení: 2018–2022

Provoz Dětské skupiny NUDZ (DS NUDZ) (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008810)
Řešitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Doba řešení: 2018–2020

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Elektronizace procesů v interních IS NÚDZ (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006456)
Řešitel: prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., Alexandr Borovička, DiS.
Doba řešení: 2017–2020

eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) (CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006455)
Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Doba řešení: 2017–2021

 

Technologická agentura ČR

Aplikace her ve virtuálním prostoru využívající metody biofeedbacku pro interaktivní trénink schopnosti mindfulness (TJ01000010)
Řešitel: Barbora Šouláková 
Doba řešení: 2018–2019

Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí (Tl01000309)
Řešitel: Mgr. et. Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Doba řešení: 2018–2021

Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (TL02000561)
Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156)
Řešitel: Mgr. Rita Kočárová
Doba řešení: 2019–2021

 

Ministerstvo vnitra ČR

Nové syntetické drogy – komplexní mezioborové výzkumné centrum (VI20172020056)
MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Další účastník projektu: Alfarma, s.r.o.
Doba řešení: 2017–2020

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikace drog, farmak a dalších látek ve vodním ekosystému – DrugsLab (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012547)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: E&H services a.s.
Doba řešení: 2018–2020

Vývoj DNA-biočipů pro racionální preskripci psychofarmak (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012433)
Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ESSENCE LINE, s.r.o.
Doba řešení: 2018–2020

 

OP Praha Pól Růstu (OP PPR)

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: ILA s.r.o.
Doba řešení: 2018–2020

 

Evropská komise

Local Strategies to Reduce Underage and Heavy Episodic Drinking, Acronym: Localize It! (738055)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Hlavní příjemce: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster
Doba řešení: 2017–2019

 

Nadace RSJ

Review "Psychický a emoční wellbeing nadaných dětí" (NP-002-2019)
Řešitel: PhDr. Petr Winkler 
Doba řešení: 2019

Psychosociální výchova pro děti na základních školách (NP-018-2018)
Řešitel: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D.
Doba řešení: 2018–2019

 

Interreg DANUBE

Innovation for Dementia in the Danube Region, INDEED (INDEED is DTP2-087-1.2)
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Hlavní příjemce: Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Doba řešení: 2018–2021

 

Rada vlády pro koorodinaci protidrogové politiky

Vývoj účinné léčebné strategie pro závislost na metamfetaminu (S-42-18)
Řešitel: PhDr. Ladislav Csémy
Doba řešení: 2019

 

Město Klecany

Podpora výzkumu Alzheimerovy nemoci na Oddělení kognitivních poruch
Řešitel: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Doba řešení: 2019Interní grantová soutěž NUDZ

Chudoba v dětství a kognitivní funkce ve stáří: role mediátorů
Řešitel: MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Morfologické a histopatologické změny v neurovývojovém modelu schizofrenie
Řešitel: Mgr. Iveta Vojtěchová
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Strategie rychlé antiderpesivní odpovědi u farmakorezistentní deprese
Řešitel: MUDr. Filip Tylš, Ph.D.
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Akustická stimulace a její vliv na konsolidaci deklarativní paměti a subjektivní vnímání spánku u pacientů s insomnií
Řešitel: Mgr. Daniela Urbaczka Dudysová, MA
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Emoční paměť v dospělosti a ve stáří: Testování ve virtuální realitě
Řešitel: Mgr. Petra Skalníková
Typ projektu: juniorský výzkumný projekt – základní výzkum

Vnější a vnitřní simultánní multikanálové EEG nahrávání
Řešitel: Mgr. Čestmír Vejmola
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – základní výzkum

Studijní stáž v Rutherford lab při Yale School of Medecine
Řešitel: MUDr. Antonín Šebela
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – aplikovaný výzkum

Negativní emoce vyvolané pavouky u lidí – mezikulturní srovnání
Řešitel: Mgr. Markéta Janovcová
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – základní výzkum

Terapeutický potenciál látek ovlivňujících NMDA receptory
Řešitel: Mgr. Lenka Kletečková
Typ projektu: studentský mobilitní projekt – aplikovaný výzkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Diagnostika a léčba duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Výzkumné projekty Evropské projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty