Vyjádření NUDZ k článku Českého rozhlasu ze dne 16. 6. 2023

16. 6. 2023, KLECANY – Vedení Národního ústavu duševního zdraví se důrazně ohrazuje vůči článku "Místo omluvy změnil pravidla etické komise. Ředitel ústavu duševního zdraví čelí kritice za plagiátorství" dostupnému na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nudz-mirka-janouskova-petr-winkler-vyzkum-plagiat-narodni-ustav-dusevniho-zdravi_2306160645_ank.

Článek obsahuje řadu nepravdivých informací:

1. Není pravda, že ředitel NUDZ čelí kritice za plagiátorství a není pravda, že Výbor pro etické otázky (VEO) obvinil autorský tým ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera z plagiátorství. Skutečnost, že ředitel NUDZ z plagiátorství není ani nařčen a už vůbec ne vyšetřován, je pisateli článku velmi dobře známa a vyplývá jak ze Stanov Výboru pro etické otázky, tak z jeho závěrečného doporučení.

2. Není pravda, že zmiňované změny pravidel pro pořizování zápisu etického výboru i změny v jeho personálním složení byly iniciovány v souvislosti s případem zmíněným výše. Změny ve Výboru pro etické otázky byly iniciovány dávno před tím, než se ředitel NUDZ o podnětu dr. Janouškové vůbec dozvěděl. Tato skutečnost je pisateli článku známá a byla mu písemně doložena. Změny nebyly iniciovány ředitelem NUDZ, naopak byly posouzeny a následně přijaty, aby posílily nezávislost tohoto orgánu, na podnět zaměstnanců.

3. Není proto pravda, že změny interního předpisu posilují možnosti ředitele kontrolovat VEO, skutečnost je přesně opačná. Výbor pro etické otázky se stal nezávislým na celém vedení ústavu, protože jeho členy nově nemohou být členové vedení NUDZ. Tato skutečnost je pisateli článku také známá a byla mu doložena.

4. Není pravda, že ředitel NUDZ zaslal pisateli „jména dvou lidí, kteří měli změny ve výboru pro etické otázky navrhovat“. Ředitel pisateli zaslal pouze informaci o tom, kdo nominoval nové členy VEO. Jak stojí v emailu pisateli: „...jména kandidátů do VEO předložili odcházející náměstci“. Zde pisatel nezohlednil rozdíl mezi iniciací změn a nominací členů, což jsou samozřejmě dvě naprosto odlišné věci.

5. Není pravda, že „o změnách, které přišly elektronickou poštou, se s nimi (zaměstnanci) nikdo nebavil“. Změny byly vyjednány s představiteli VEO, projednány na Poradě vedení a předloženy na Kolegiu ředitele.

6. Tvrzení, že „ředitel Národního ústavu duševního zdraví musí být informován o všem, co se na výboru bude probírat“ je nepravdivé. Stanovy Výboru pro etické otázky v tomto říkají: „Výbor předkládá své stanovisko řediteli, v kopii také předkladateli podnětu a jeho přímému nadřízenému (pokud je to účelné), a to v termínu do 30 dnů od obdržení podnětu“;  výbor „...vyhotovit závěrečnou zprávu z každého projednaného případu s vyjádřením, zda byl či nebyl porušen Etický kodex/Publikační etika a s doporučením k nápravě k rozhodnutí řediteli“; a že „předseda Výboru nebo jím pověřený člen předává stanoviska a doporučení Výboru v souladu s ověřeným zápisem ze zasedání bezodkladně řediteli NUDZ“. Všechna z těchto opatření byla součástí Stanov již před jmenováním dr. Winklera do funkce ředitele NUDZ a bez nich by nemohl ředitel efektivně činit nápravná opatření. Jedinou změnou je věta: “O všech termínech zasedání a předmětu zasedání Výboru informuje předseda Výboru ředitele.” Ta byla přidána kvůli tomuto ustanovení, které bylo ve statutu vždy: (1) Zasedání Výboru je neveřejné.  (2) Ředitel NUDZ může rozhodnout, že celé zasedání Výboru či jeho část bude veřejné.

7. Není pravda, že publikační etika ústavu rozporuje skutečnost, že poslední (a nekorespondenční) autor nese odpovědnost za vše, co je v článku napsané. Supervize neznamená, že supervidující psal článek od začátku do konce a je zodpovědný za všechny věty v článku použité.

Vyznění článku, v němž se spojují dvě zcela nesouvisející události a které poškozuje dobré jméno NUDZ, důrazně odmítáme.

 

Vedení NUDZ