Pregraduální vzdělávání

Bakalářské studium

Zajišťujeme výuku psychiatrie a psychiatrického ošetřovatelství ve studijních programech Fyzioterapie, Dentální hygiena a Všeobecné ošetřovatelství.

Magisterské studium

Výuka psychiatrie oboru Všeobecné lékařství je součástí integrovaného modulu Neurobehaviorální vědy. Ve 4. ročníku se vyučuje modul Neurobehaviorální vědy I (NBV I), v 5. ročníku modul Neurobehaviorální vědy II (NBV II).

V magisterském studiu nabízíme rovněž řadu volitelných a povinně volitelných kurzů, které jsou průběžně rozšiřovány a obměňovány.

4. ročník

Ve 4. ročníku se v modulu Neurobehaviorální vědy I (V I) vyučují základní klinické aspekty neurologie, neuroradiologie, psychiatrie, psychologie a ORL podpořené relevantními tématy z anatomie, patologie, patofyziologie a farmakologie. 

Zkouška probíhá písemnou formou v podobě tříhodinového testu složeného z 96 otázek pokrývajících všechny vyučované předměty. Podrobnosti k organizaci modulu jsou uvedeny v nulté výukové jednotce v modulu Neurobehaviorální vědy I na webových stránkách 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

5. ročník

V 5. ročníku se vyučuje modul Neurobehaviorální vědy II (NBV II), který obsahem navazuje na modul Neurobehaviorální vědy I a tematicky jej rozšiřuje a prohlubuje. Důraz je kladen především na diagnostiku a terapii onemocnění mozku. Modul studenty seznamujes klinickými aspekty psychiatrie, k níž se organizačně řadí praktická cvičení z psychologie a farmakologie, dále neurologie, k níž se organizačně řadí neuroradiologie a nukleární medicína, a neurochirurgie. 

V rámci NBV II lze získat tři samostatné zápočty, a to z neurologie, psychiatrie a neurochirurgie. K udělení zápočtu za psychiatrii je nutná 80% účast na povinné části výuky (praktika a stáže, kam se řadí i výuka psychologie a farmakologie) a dále psychiatrické vyšetření pacienta v písemné podobě.

Výuka NBV II je zakončena státní rigorózní zkouškou z neurověd, jejíž součástí je také ústní zkouška z psychologie a komisionální ústní zkouška z neurologie a psychiatrie. 

Detailní popisy výukových jednotek včetně výukových materiálů jsou dostupné v modulu Neurobehaviorální vědy II na webových stránkách 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.