Protikorupční program

Interní protikorupční program NUDZ (včetně příloh) je zpracován v souladu s Příkazem ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019, který navazuje na usnesení vlády České republiky č. 855 ze dne 17. prosince 2018, kterým schválila vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 a usnesení č. 769 ze dne 20. listopadu 2018, kterým vláda ČR schválila aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu. 

Hlavním cílem Interního protikorupčního programu je odstranit nebo v maximální možné omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci NUDZ, identifikovat riziková místa a oblasti činnosti, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

Pro oznámení podezření na korupci má NUDZ zřízenou veřejně přístupnou e-mailovou adresu protikorupci@nudz.cz. Pro podání oznámení podezření na korupci lze využít rovněž další způsoby popsané v Interním protikorupčním programu NUDZ.

Veškerá přijatá oznámení budou řádně analyzována a vyhodnocována. Podání nesmí být oznamovateli na újmu, tedy nesmí být proti oznamovateli činěny žádné přímé či nepřímé kroky v souvislosti se skutečností, že oznámení podal.