Vnitřní oznamovací systém

Na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále „Směrnice EU“) zavedl NUDZ vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení, nakládání s nimi a ochraně totožnosti oznamovatele.

Fyzické osoby jako oznamovatelé mají možnost prostřednictvím svých oznámení upozornit na možné protiprávní jednání, které:

- má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie,
- a o jeho spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oblasti, ke kterým lze oznámení podat:

 • finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy;
 • daně z příjmů právnických osob;
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrana spotřebitele a bezpečnosti a soulad s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na zemních komunikacích;
 • ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrana zvířat;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů EU;
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice EU, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).

Je zakázáno uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli v souvislosti s oznámením. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané oznámením a které oznamující osobě působí nebo může působit neoprávněnou újmu.

Oznámení lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Vnitřní oznamovací systém NUDZ:

Způsoby podání oznámení:

1. Písemně:

 • prostřednictvím schránky umístěné ve foyer budovy NUDZ – Topolová 748, Klecany, u bočních dveří do Höschlovy posluchárny;
 • zasláním poštou na adresu: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být viditelně označena nápisem „Oznámení – pouze k rukám příslušné osoby“.

2. Elektronicky: na e-mailové adrese whistleblowing@nudz.cz

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování podání je Mgr. Eva Hrdličková, tel.+420 283 088 345 (v nepřítomnosti Ing. Hana Afxentiou, tel.+420 283 088 485). Místo pro osobní podání: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany.

Přijímání a vyřizování podnětů je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby byla chráněna identita oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání a o výsledcích šetření a posouzení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní příslušné kroky, navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

Oznámení lze učinit i anonymně. V případě anonymního podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na oznamovatele nebude ze strany příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze Směrnice EU, např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat o výsledku šetření.

NUDZ zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny na základě plnění právních povinností správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.