Spolek NUDZ

Spolek NUDZ je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem podpory činnosti Národního ústavu duševního zdraví a dále podpory poznání v oblasti duševního zdraví, pomoc lidem s duševními poruchami a prevence vzniku těchto poruch. 

Spolek NUDZ je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se sídlem na adrese Topolová 748, 250 67 Klecany, IČO: 04864964

Prvním statutárním orgánem spolku je jeho předseda, prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Členy spolku jsou fyzické osoby, zaměstnanci NUDZ na pracovních pozicích ředitel, náměstek ředitele nebo vedoucí výzkumného programu.

  Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného výše, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  • podpory vědy a výzkumu v oblasti duševního zdraví,
  • pomoci lidem s odborně diagnostikovanou duševní poruchou a jejich integrace do běžně fungující společnosti formou postpsychiatrické péče, vytváření vhodných pracovních míst pro tyto osoby, pomoc s jejich začleňováním na trhu práce,
  • organizace dobročinných projektů podporujících činnost NUDZ a péči o duševní zdraví nebo podílení se na jejich organizaci,
  • podílení se na spolupráci NUDZ se státním sektorem,
  • přispívání k rozvoji spolupráce s městem Klecany a Středočeským krajem,
  • přispívání k řešení otázek transformace psychiatrické péče,
  • spolupráce s jinými subjekty v oblasti duševního zdraví,
  • propagace aktivit a činnosti NUDZ,
  • pořádání seminářů, přednášek a konferencí na podporu činnosti NUDZ, vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů v oblasti duševního zdraví,
  • zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví pro NUDZ,
  • podpory duševního zdraví a prevence vzniku psychických poruch.