Výzkumný program preklinický

Kontakt

Jiřina Sobotková

koordinátorka

Viktorie Holdová

asistentka výzkumného programu

Profil

Výzkumný program preklinický se zaměřuje na posílení translačně a aplikačně orientovaného výzkumu na preklinické úrovni. Charakterem a cílem řešených vědeckých projektů se zaměřuje na prohloubení spolupráce mezi experimentálně a klinicky zaměřenými směry výzkumu. Výzkumný program svým charakterem a důrazem na přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe přispívá také k snazšímu zajištění dlouhodobé udržitelnosti NUDZ a jeho dalšího financování.

Pro rozvoj NUDZ jako vědecko-medicínského centra se jeví jako klíčové posílení translačního přístupu. Přístup k řešení konkrétních vědeckých projektů je založený na vzájemné provázanosti metodik bioanalytické chemie, animálního modelování, molekulární biologie a zobrazovacích metod. Studium poruch CNS a vlivu farmak na ně vykazuje výrazná specifika v porovnání s ostatními orgánovými systémy. Symptomy neuropsychiatrických onemocnění se typicky objevují pouze u pacientů. Nicméně jejich neurobiologický substrát nebo analogické symptomy se objevují i mezi živočichy. To umožňuje využití a validaci animálních modelů ať již s indukovanými neurobiologickými změnami nebo s pozměněným genetickým pozadím (GMO), které umožňují exaktní sofistikované a často i invazivní přístupy, čímž je výrazně obohacen metodický potenciál v porovnání s relativně limitovanými možnostmi studia neurobiologických změn v klinické praxi.

Na druhou stranu experimentální přístup v této oblasti vyžaduje intenzivní kontakt s klinickou praxí a důkladný vhled do výzev, kterým čelí současná biologická psychiatrie. Umožňuje těsnou spolupráci a diskusi mezi experimentálním a klinickými pracovišti. Koncept laboratoře experimentální farmakologie je založen na translačním přístupu v těsné personální a projektové interakci s dalšími strukturami NUDZ. Nezanedbatelnou součástí činnosti laboratoře bude transfer technologií a smluvní výzkum.