Hospodaření

Spolek NUDZ financuje svou činnost z dobrovolných darů právnických a fyzických osob a dále z dotačních titulů nebo finančně podpůrných programů ze státní sféry, ze sektoru právnických osob nebo neziskových spolků a organizací.

Vzhledem k limitovaným možnostem financování NUDZ z veřejných zdrojů se při naplňování činnosti Spolku NUDZ snažíme získávat prostředky i z jiných zdrojů. Proto vítáme podporu (sponzoring, dárcovství) v podobě finančních a věcných darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník), s možností odečtu od daňového základu v souladu se zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Veškeré darované finanční prostředky i věcné dary jsou vždy přímo určeny k podpoře činnosti Spolku NUDZ, a to konkrétně dle přání dárce. Jako výraz díků a uznání jsou jména sponzorů (s jejich písemným souhlasem) zveřejněna na webových stránkách NUDZ.