Povinně zveřejňované informace

1. Název subjektu: Národní ústav duševního zdraví
2. Důvod a způsob založení: Národní ústav duševního zdraví je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Národní ústav duševního zdraví je samostatným právním subjektem. 

3. Organizační struktura: Organizační struktura
4. Kontaktní spojení: 
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67  Klecany
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67  Klecany
4.3 Úřední hodiny: Úřední hodiny podatelny 7.30 - 15.30, Informace o provozu podatelny
4.4 Telefonní čísla: +420 283 088 / 111
4.5 Adresa internetových stránek: www.nudz.cz
4.6 Adresa podatelny: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67  Klecany, Informace o provozu podatelny
4.7 Elektronická adresa podatelny: podatelna@nudz.cz
4.8 Datová schránka: uehpcbb
5. Případné platby lze poukázat: 
č. účtu: 25234081/0710, Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě
SIC/SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ3607100000000025234081
6. IČO: 00023752
7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ00023752
8. Dokumenty:
8.1 Seznamy hlavních dokumentů: 

8.2 Rozpočet: Rozpočet
9. Žádosti o informace: Žádosti o informace
10. Příjem podání a podnětů: Příjem podání a podnětů
11. Předpisy: 
11.1 Nejdůležitější používané předpisy:
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
- Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
- Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění
- Zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékaských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, v platném znění
- Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění
- Vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhláška MF 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., v platném znění
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Všechny uvedené právní předpisy včetně jejich prováděcích předpisů jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.
11.2 Vydané právní předpisy: --
12. Úhrady za poskytování informací: 
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: --
13. Licenční smlouvy: 
13.1 Vzory licenčních smluv: --
13.2 Výhradní licence: --
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 

Vnitřní oznamovací systémVnitřní oznamovací systém

Prohlášení o přístupnosti

Národní ústav duševního zdraví se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.nudz.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail webmaster@nudz.cz.

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte NUDZ.