Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ

Národní ústav duševního zdraví se 27. 11. 2017 přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

NUDZ podal v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na MŠMT návrh projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ. MŠMT návrh projektu schválilo.

Dne 23. 5. 2019 Evropská komise sdělila, že po splnění podmínek může NUDZ používat ocenění HR Excellence in Research (HR Award).

Cíle projektu

 • Získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání výzkumných pracovníků.
 • Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumných pracovníků.
 • Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace.

Přínosy implementace

HRS4Rpro NUDZ a výzkumné pracovníky jsou

 • Posílení pověsti NUDZ a zvýšení atraktivity ústavu pro zahraniční i domácí instituce a výzkumné pracovníky.
 • Zaručení otevřeného, transparentního a na zásluhách postaveného náboru (Open Transparent and Merit based – Recruitment – OTM-R) nových pracovníků.
 • Zvýšení možnosti přístupu k evropským a tuzemským programům na podporu výzkumu (TAČR, HORIZON 2020 apod.).
 • Posílení rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků, vyšší podpora profesního vzdělávání.
 • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
 • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.

Časový harmonogram

Zahájení

 • Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka – 27. 11. 2017
 • Provedení rozdílové analýzy (Gap Analysis) vůči principům Charty a Kodexu – 1. 1. 2018 až 15. 10. 2018
 • Příprava akčního plánu (Action Plan) – 15. 10. 2018 až 26. 11. 2018
 • Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu NUDZ – 27. 11. 2018

Implementace

 • Implementace akčního plánu – od prosince 2018
 • Interní zhodnocení akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců – 24 měsíců po prvotním získání HR Award
 • Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interního zhodnocení – od prosince 2020
 • Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise v NUDZ – 36 měsíců po interním zhodnocení

Projektový tým

Pro řízení a provádění projektu podle pravidel projektového řízení vytvořilo vedení NUDZ před zahájením projektu speciální projektový management.

Dne 1. 1. 2022 vstoupila v platnost nová organizační struktura, jejíž změny se promítly do složení všech projektových platforem (tj. vedení ústavu, supervizní skupina, pracovní skupina a revizní skupina).