Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.

Grygoriy Tsenov

Mgr. Grygoriy Tsenov, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu