Projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0078 byl vybudován z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 - Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 – Regionální VaV centra.

Celková výše dotace je 971 000 000,00 Kč, z toho 825 350 000,00 Kč je hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 145 650 000,00 Kč ze státního rozpočtu ČR.

 

Národní ústav duševního zdraví vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015, sídlí na adrese Topolová 748, 250 67 Klecany. Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.

Zaměřením programu NUDZ je výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování.

Výzkum neurobiologie duševních poruch: výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování.

Neurobiologie stárnutí a demence: orientace na výzkum změn mozku v procesu stárnutí a na vývoj metod rozpoznání počínajících kognitivních poruch, demencí a zejména Alzheimerovy nemoci. Výsledky zobrazení mozku, neuropsychologických a biochemických metod jsou využívány pro vývoj postupů včasné diagnostiky a identifikace osob ohrožených rozvojem Alzheimerovy nemoci.

Výzkum biologické podstaty závislostí: studium neuronálních mechanizmů vzniku závislosti a na vývoj nových možností léčby, biologických a farmakologických vlastností dosavadních a především nových syntetických drog zaplavujících světový trh. Výsledky jsou aplikovány v primární prevenci a k minimalizaci rizik. Hlavním cílem je vývoj látek a dalších terapeutických nástrojů, jež jsou schopny závislosti léčit a bránit jejich rozvoji.

Výzkum epidemiologie duševních poruch: cílem je poskytovat se sedmiletou periodicitou výsledky epidemiologického celonárodního šetření výskytu duševních poruch v české populaci. Výsledky přinesou základní podklady pro racionální plánování sítě psychiatrických služeb, k orientaci preventivních a edukačních programů zaměřených na závislosti a další poruchy duševního zdraví. Součástí programu budou návrhy konkrétních opatření ke zkvalitnění systému péče o duševní zdraví.

Na důkazech založený systém psychiatrické péče v ČR: výzkum v oblasti sociální psychiatrie bude pomocí analýz a národních i mezinárodních komparací přinášet důkazy týkající se nákladovosti systémů psychiatrické péče a jejich efektivity. Porovnávání různých druhů intervencí, služeb a celých systémů péče (tzv. modely psychiatrické péče), stejně jako analýza a predikce nákladů a potřeb, budou poskytovat evidenci nezbytnou pro informované rozhodování o optimálním nastavení systému psychiatrické péče v ČR.

Využití nových technologií ke zlepšení duševního zdraví: cílem je vytvoření elektronického systému, který bude integrovat údaje o stavu nemocného získané pomocí mobilních aplikací s informacemi o aktuální léčbě, o výsledcích zobrazení mozku, o přítomnosti rizikových genových variant a dalších biomarkerů. Výsledkem bude individualizovaná komplexní databáze, jež bude pomocí specifických matematických nástrojů analýzy poskytovat expertní doporučení k optimalizaci léčby. Pomocí elektronického nemocničního systému dojde rovněž k propojení NUDZ s ambulancemi a zařízeními poskytujícími rehabilitační a sociální služby.

Léčba a výzkum poruch spánku a biologických rytmů: program spánkové medicíny je zaměřen na výzkum, diagnostiku a léčbu poruch spánku a cirkadiánní rytmicity. Na několika úrovních jsou studovány spánkové regulace, změny rytmů spánek-bdění a důsledky nadměrného užívaní nebo závislosti na hypnotikách. Hlavním cílem je zlepšení objektivní diagnostiky poruch spánku a terapeutické predikce pomocí nových matematických metod počítačové analýzy biosignálu včetně polysomnografických záznamů. Dosažené poznatky se bezprostředně převádějí do klinické praxe v podobě vodítek a doporučení pro zlepšení včasné diagnostiky a optimalizace výběru léčby.

Cílem klinického centra NUDZ jako referenčního psychiatrického pracoviště v ČR je vyprofilovat platformu k vyvíjení, testování a zavádění nejnovějších terapeutických metod do praxe, k vytváření léčebných standardů a k účasti na vzdělávání odborníků v oboru. Zvláštní pozornost je věnována výzkumu a léčbě poruch nálady, úzkostných poruch, psychotických poruch a duševních nemocí ve stáří včetně demencí. Součástí NUDZ jsou lůžková oddělení (celkem 60 lůžek), denní stacionáře, poradna pro poruchy paměti a specializované ambulance. Jako nespádové zařízení klinické centrum přijímá pacienty z celé ČR, s přihlédnutím k jejich klinickému profilu a k aktuálně probíhajícím výzkumným programům.

NUDZ je rovněž výukovou základnou pro studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dalších magisterských a postgraduálních studijních programů (psychologie, neurovědy, biologie, sociologie, epidemiologie a další).

 

Historie

Psychiatrické centrum Praha se nacházelo v areálu bohnické léčebny a mělo více než padesátiletou historii. V roce 1961 byl založen Výzkumný ústav psychiatrický. Jeho prvním ředitelem byl prof. MUDr. Lubomír Hanzlíček, DrSc. (1916–1982), pozdější profesor psychiatrie na Lékařské fakultě hygienické a autor jedinečné psychiatrické encyklopedie. Psychiatrie na této fakultě byla od počátku 70. let do 80. let přednášena právě zde, ve Výzkumném ústavu psychiatrickém. V roce 1990 došlo opět k propojení činnosti Psychiatrického centra s výukou psychiatrie na 3. LF UK.

Během své existence ústav poskytl profesní zázemí mnoha zajímavým a významným osobnostem. Prof. Kurt Freund (1914–1996), který rozhodujícím způsobem přispěl k pochopení sexuálních deviací, působil v Torontu; PhDr. Jaroslav Madlafousek, CSc. (1922–2008), pokračovatel v práci prof. K. Freunda, byl uznávaným odborníkem v oblasti studia nonverbálního chování. PhDr. Michael Žantovský, někdejší velvyslanec ČR v USA a mluvčí prezidenta republiky, po mnoho let pracoval v laboratoři Dr. Madlafouska. Z ústavu také vzešli bratři Grofové. Prof. Pavel Grof je nyní světoznámým psychiatrem a profesorem v Otavě. Jeho bratr Stanislav dnes žije v Kalifornii; je proslaven v celém světě jako odborník v transpersonální psychologii. Prof. MUDr. Miloš Matoušek, CSc., jenž působil v laboratoři EEG, je uznávaným švédským odborníkem. Prof. Jan V. Volavka je renomovaným vědeckým pracovníkem Nathan S. Kline Institute ve Státě New York. Dr. Frank Engelsmann působil na McGill University v Montrealu. Pracovníkem ústavu byl i známý surrealista MUDr. Ludvík Šváb, CSc. (1924–1997). V ústavu působili též bývalí vedoucí psychiatrické katedry ILF (IPVZ) prof. A. Janík (1926–2002) a prof. K. Chromý a erudovaní psychofarmakologové doc. J. Baštecký (1936–2007) a doc. O. Vinař.

Projev prof. Cyrila Höschla při příležitosti oslav 50. výročí Psychiatrického centra Praha >

Základním posláním Psychiatrického centra Praha (PCP) byla vědecká a výzkumná činnost zaměřená na duševní choroby a na oblast duševního zdraví.

Toto svoje zaměření využívalo dále k:

 • poskytování standardní i nadstandardní odborné a specializované ústavní i ambulantní léčebné péče,
 • výchově vědeckých a odborných pracovníků ve svém oboru působnosti (postgraduální vzdělávání),
 • podílení se na zpracování a šíření vědeckých lékařských informací,
 • reprezentování české vědy v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany duševního zdraví v zahraničí. 

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK

Psychiatrické centrum Praha plnilo dále funkci klinické základny Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a úzce spolupracovalo s mezinárodními organizacemi (např. WHO, UNESCO, Světová federace duševního zdraví).

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost ústavu byla zaměřena na zjišťování, prevenci a remediaci rizikových faktorů, které ohrožují duševní zdraví jedince v různých stadiích jeho životního cyklu a na různých úrovních – od biochemické po sociální. K dosažení tohoto komplexního cíle výzkum probíhal v těchto oblastech:

 • psychiatrická demografie a epidemiologie,
 • biopsychosociální výzkum rodiny,
 • neuropsychologie,
 • epidemiologie zneužívání a závislosti na návykových látkách,
 • psychometrika,
 • biochemie a patofyziologie mozku,
 • psychofarmakologie.

Praktickými výstupy této činnosti byly podklady pro formování zdravotní politiky v oblasti duševního zdraví, podklady pro účinnou alokaci finančních prostředků do technologií, metod a prostředků s vysokou výtěžností při detekci, predikci průběhu a terapeutické odpovědi na intervenci v oblasti duševního zdraví a podklady pro vodítka diagnostických a terapeutických postupů. V roce 2000 Psychiatrické centrum Praha získalo komplexní programový projekt MŠMT s názvem „Centrum neuropsychiatrických studií“. Tím bylo možno organizačně a ekonomicky zajistit a úzce integrovat špičkové odborníky z různých oblastí a institucí (FgÚ AV ČR, 3. LF UK, PCP, PET centra Na Homolce a IKEM) kolem ústředního tématu z oblasti neuropsychiatrie. Hlavním přínosem projektu byla integrace neurofyziologických, neurochemických, strukturálních, kognitivních, neuroendokrinologických a klinických modelů hlavních duševních poruch. Projekt je realizován paralelně a koordinovaně ve 4 odděleních: patofyziologie mozku (teoretický výzkum), zobrazovacích metod (fMR, MR spektroskopie, SPECT, PET a neuropsychologické a kognitivní testy), klinické neurofyziologie (laboratoř EEG a klinické neurofyziologie) a aplikovaného výzkumu (neuroendokrinní testy, vztah serotoninového a glycidového metabolizmu, klinické studie beztryptofanové diety, studie terapeutické účinnosti antipsychotických a antidepresivních modalit, predikce terapeutické odpovědi a vyústění choroby). Centrum neuropsychiatrických studií bylo jedinečnou příležitostí integrace základního a aplikovaného výzkumu v neurobehaviorálních vědách a působištěm, které se výrazně účastnilo výchovy nastupující generace.

Na sklonku roku 2011 získalo PCP významný grant z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa Regionální VaV centra) s názvem Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Realizace navrhovaného má projektu zajistit pro ČR: (1) účast na mezinárodních projektech VaV v oblasti neurobiologie neurodegenerativních a psychiatrických onemocnění (tj. projektů základního výzkumu), (2) mezinárodní projekty VaV v oblasti aplikovaného výzkumu se zaměřením na medicínské technologie a neurobiologii, (3) maximální možnou úroveň veřejné zdravotnické péče v oblasti diagnostiky a léčby neuropsychiatrických onemocnění a stárnutí, (4) aktivní přístup k finančním zdrojům mezinárodních poskytovatelů, (5) rozvoj regionálních, technologicky orientovaných, inovačních firem v oblasti diagnostických přístrojů a biotechnologického průmyslu, (6) zatraktivní ČR pro špičkové zahraniční odborníky a umožní tak přenos jejich znalostí do ČR, což umožní trvalý rozvoj znalostí českých odborníků v oblastech humánní medicíny, farmacie, biotechnologií, biomedicínského inženýrství a navazujících oborů.
Navrženou realizaci odráží uspořádání a vnitřní návaznost plánovaných výzkumných aktivit, které pokrývají celou oblast aplikovaných a klinických neurověd, od základního molekulárního a behaviorálního výzkumu, přes testování nových farmak, léčebných a diagnostických prostředků a vlastní výzkum klinický. Na úrovni populační navazují aktivity zaměřené na epidemiologii a strategické plánování v oblasti duševního zdraví. Pro dosažení uvedených prioritních cílů je potřebné rozšíření technického a přístrojového zázemí v podobě nově koncipovaného pracoviště, které umožní výrazně rozšířit stávající výzkumné kapacity. V rámci realizace projektu NUDZ tak v letech 2011–2015 vznikne špičkové výzkumné pracoviště inovativní medicíny, které svou působností bude vysoce konkurenceschopné nejen v rámci ČR, ale i v mezinárodním srovnání.

V PCP se řešily grantové projekty IGA MZ ČR, GA ČR, GA UK a ČS-USA. V rámci mezinárodní spolupráce se řešily projekty klinické psychofarmakologie, projekty epidemiologické a projekty demografické. V ústavu přednášeli zahraniční hosté a pedagogové.

Psychiatrické centrum Praha se podílelo na vydávání celostátního časopisu Psychiatrie.

Výuka psychiatrie

PCP zajišťovalo výuku psychiatrie pro všechny typy studia na 3. LF UK, zajišťovalo i bázi pro výuku psychologie na této fakultě a podílelo se na výuce neurověd. Vypisovalo povinně volitelné kurzy a témata pro individuální aktivitu studentů.

Lůžková a ambulantní péče

PCP zajišťovalo lůžkovou a ambulantní péči a rozvíjelo programy na ochranu duševního zdraví obyvatelstva. Podílelo se na vývoji a hodnocení diagnostických, terapeutických a rehabilitačních metod v psychiatrii a na výzkumu duševních poruch.

 


O nudz Aktuality Kalendář Základní dokumenty Řídící a poradní orgány Výroční zprávy Fotogalerie Pracovní příležitosti Veřejné zakázky Historie
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kontakty