Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
výzkumný a vývojový pracovník
pracoviště:  VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku
v instituci:  2016 - dosud
telefon: (+420) 283 088 106
mobil: (+420) 604 233 184
e-mail: Petr.Weiss@nudz.cz


narozen 11.7.1954 v Levoči, adresa: U smaltovny 16, 17000 Praha 7

registrovaný klinický psycholog (registrační číslo MZd ČR 022-0077-9559) v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2,

profesor klinické  psychologie na katedře psychologie Filosofické fakulty UK, Celetná 20, 110 00 Praha 1

samostatný vědecký pracovník 1. lékařské fakulty UK, Kateřinská 32, 120 00 Praha 2.

výzkumný pracovník NUDZ

Studium:

V letech 1973-1978 absolvoval jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Pracoval:

- v Ústavu železničního zdravotnictví v Praze (1979-1982),

- na sexuologickém oddělení v Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích (1982-1986),

- v Psychiatrické léčebně Praha 8 - Bohnice,

- od 1993 vedoucí klinický psycholog Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK, kde pracuje dosud,

- od roku 1990 přednáší sexuální psychologii, psychoterapii a psychodiagnostiku na katedře psychologie FF UK v Praze. Od roku 2001 je rovněž řádným zaměstnancem této katedry,

- od roku 2002 působí jako samostatný vědecký pracovník i na 1. lékařské fakultě UK v Praze

- od r.2016 výzkumný pracovník NUDZ Klecany

-  od r.1989 soudní znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací klinická psychologie a sexuologie.

 

Je členem oborové rady pro studijní obor psychologie - klinická  psychologie při FF UK a taktéž členem oborové komise pro studijní obor lékařská psychologie a psychopatologie při 1. LF UK v Praze. Je členem Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS, Komise pro terapeutickou kastraci sexuálních deviantů a Komise pro změnu pohlaví u transsexuálních pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR. Je školitelem FF UK v oboru klinické psychologie, školitelem IPVZ a 1. LF UK v oborech klinická psychologie a experimentální chirurgie, dermatologie a školitelem FHS UK v oboru antropologie. Je členem komise pro obhajoby disertací v oboru Psychologie Akademie věd ČR.

Člen řady domácích i zahraničních odborných společností. Organizátor řady mezinárodních konferencí. Autor více než 500 odborných článků, učebnic a monografií.

Byl prezidentem kongresu International Academy of Sex Research (Praha 1010) a kongresu World Association for Sexual Health (Praha, 2017).

 


Publikace


Zobrazit všechny publikace tohoto pracovníka

Databáze všech publikací NUDZ

 


VP1 Experimentální neurobiologie VP2 Sociální psychiatrie VP3 Aplikované neurovědy a zobrazení mozku VP4 Epidemiologický a klinický výzkum závislostí VP5 Spánková medicína a chronobiologie VP6 Elektrofyziologie mozku VP7 Klinický výzkum duševních poruch VP8 Translační neurovědy Kancelář mezinárodní spolupráce AD Centrum Publikace Řešené projekty Kontrahovaný výzkum Specifické výsledky výzkumu Etická komise Postgraduální studenti Semináře Ceny a ocenění Hledáme dobrovolníky
O NUDZ Výzkumné programy Léčebná péče Výuka Informační středisko Média Kariéra Kontakty