Účinnost distanční peer podpory v prevenci poporodní deprese: randomizovaná kontrolovaná studie (NU21J-09-00064)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 31. 12. 2024
Rozpočet NUDZ: 5 845 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Poporodní deprese (PPD) s roční prevalencí 10–15% má negativní dlouhodobé účinky na celou rodinu. Neléčená PPD představuje pro společnost vážnou ekonomickou zátěž. Ke snížení negativního dopadu PPD jsou nutné nákladově efektivní preventivní zásahy. V reakci na to jsme vyvinuli a pilotně testovali intervenci, která zahrnuje online screening rizika PPD a peer podporu s názvem Mom´s Supporting Moms (MSM). Cíl: Posoudit, do jaké míry intervence MSM brání rozvoji poporodní deprese u žen v riziku jejího rozvoje a určit nákladovou efektivitu intervence. Přehled designu: V screeningové fázi provedeme u žen online screening rizika PPD před odchodem z porodnice. Po screeningové fázi rizikové ženy vstoupí do intervenční fáze a budou randomizovány buď do intervenční skupiny (peer support), nebo do kontrolní skupiny (obvyklá poporodní péče). Dále určíme nákladovou efektivitu MSM. Relevance: Navrhovaná studie je nová, důležitá a aktuální, protože poskytne data o nákladové efektivnosti telepsychiatrického přístupu k řešení PPD a je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020–2030.