Klinické a neurobiologické prediktory odpovědi na ketamin jako podklad pro personalizovanou terapii deprese (NV18-04-00260)

Základní informace

Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2018 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 10 078 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Deprese je závažným onemocněním s vysokou celoživotní prevalencí a invalidizujícím potenciálem. Přes širokou škálu dostupných metod terapie, nejsou stále vyřešené tři zásadní problémy: 1) prodleva v nástupu účinku antidepresiv, spojená s pracovní neschopností a rizikem suicidality; 2) rezistence, kdy zhruba 20% pacientů nedosahuje remise ani po 2 letech terapie, a 3) chybějící vodítka k personalizované léčbě.

Objev rychlého antidepresivního efektu ketaminu má revoluční význam pro terapii a výzkum deprese a jeho mechanismus účinku může být klíčem k novým hypotézám patogeneze deprese. Dosavadní výzkum však ukazuje, že 30-40 % pacientů na léčbu ketaminem neodpoví, přičemž rozdíl mezi respondery a nonrespondery dosud nebyl odhalen.

Náš projekt má za cíl vytvořit baterii prediktorů, vycházejících ze znalostí o propojení neuroplastického, imunomodulačního působení ketaminu a jeho klinických vlastností. Výstup pak umožní cílenou intervenci u selektovaných skupin nemocných s možností překlenout prodlevu v efektu základních léků a zredukovat akutní riziko suicidality.