Narušení časoprostorové koordinace jako časný marker schizofrenie: Translační studie role frontotemporální interakce (NU22-04-00526)

Základní informace

Řešitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD., DSc.
Hlavní příjemce: Fyziologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
Spolupříjemce: NUDZ
Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCM
Doba řešení: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2025
Rozpočet celkem: 13 715 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Schizofrenie je závažná neuropsychiatrická porucha neurovývojového původu, která se projevuje pozitivními příznaky, negativními příznaky a kognitivním deficitem. Ten zásadně ovlivňuje kvalitu života i schopnosti pacientů a představuje spolehlivý prediktor dlouhodobého fungování a léčebného výsledku. Vedle narušení pracovní a prostorové paměti a pozornosti se u schizofrenie také projevují změny v časové percepci v oblasti intervalového časování (odhadování intervalů v řádech sekund až minut). Z hlediska nervového substrátu je u tohoto onemocnění významně narušena interakce mezi čelním a spánkovým lalokem, zejména prefrontální kůrou a hipokampem.

Tento translační projekt se zaměří na vědecky aktuální otázku role této interakce v časové a prostorové kognici a časoprostorové integraci, která může být jednak jádrovým příznakem frontotemporální diskonekce, jednak zásadním kognitivním poškozením provázejícím schizofrenii. Do budoucna by mohla také sloužit jako spolehlivější prediktor léčebného výsledku a zotavení pacientů. Projekt pomocí technik selektivních inaktivací, chemogenetiky, elektrofyziologie a pokročilého behaviorálního testování vztáhne narušenou frontotemporální konektivitu k dysfunkci časoprostorové integrace na úrovních zvířecího modelu psychózy a lidských subjektů s první epizodou schizofrenie. Poukáže také na zcela neprobádanou roli inhibičních interneuronů v těchto procesech.

Výsledky poskytnou aplikovaná východiska pro predikci léčebné odpovědi a cenné znalosti o patofyziologii tohoto závažného onemocnění. Skloubí nejmodernější poznatky z oblasti preklinického a klinického výzkumu schizofrenie s cílem významně zlepšit diagnostiku a dlouhodobou terapeutickou odpověď.