Vývoj nástrojů pro predikci školnı́ úspěšnosti v předškolnı́m věku: Index kumulativnı́ho rizika a Screening afektivnı́ch a kognitivnı́ch funkcı́ formou interaktivnı́ch počı́tačových her (TL02000561)

Základní informace

Řešitel: RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová PhD.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: 3dsense, s. r. o.
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 6 389 295 Kč
Rozpočet NUDZ: 2 624 895 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

Účelem podpory je vytvořit nástroj pro detekci rizika školní neúspěšnosti u předškolních dětí (ve věku 5 let), který zároveň umožní identifikovat oblasti pro případnou pedagogickou, psychologickou či sociálně-pedagogickou intervenci.

Cíle navrhovaného projektu jsou:

a) Vyvinout Index kumulativního rizika školní neúspěšnosti, který umožní identifikovat toto riziko již v předškolním věku.

b) Vyvinout sérii testů kognitivních funkcí, sociální kognice a afektivních funkcí ve formě interaktivních počítačových her.

c) Analyzovat souvislost mezi úrovní kognitivních funkcí a výsledky dílčích oblastí Indexu kumulativního rizika a školním výkonem.

d) Analyzovat prediktivní validitu Indexu kumulativního rizika v souvislosti s hodnocením školního výkonu dítěte a jeho adaptace na školu učitelem