Neurofyziologie kognitivních funkcí

Výzkumná skupina se zaměřuje na komplexní studium mentálních funkcí (především kognice) a jejich biologického substrátu. Za pomoci moderních zobrazovacích metod (fMRI, EEG) studujeme neurobiologické koreláty kognitivních funkcí, ale soustředíme se i na kognici a její změny v individuálním vývoji (ontogenezi) i ve srovnávací perspektivě mezi různými živočišnými druhy.

Zaměřujeme se především na autobiografickou paměť, teorii mysli a percepci času. Všechny tyto kognitivní domény jsou úzce propojeny nejen s reprezentací okolního světa, ale i s reprezentací sebe sama (self). 

Hlubší porozumění těmto kognitivním mechanismům a jejich ontogenetickému vývoji nám tedy umožňuje nejen popsat jejich základní mechanismy, ale poznat i jejich patofyziologii u neuropsychiatrických onemocnění, což se potom může stát cenným nástrojem pro diagnostiku.