Sociosexuální deficity u pacientů s první epizodou psychózy a v časných fázích schizofrenie: vliv na vývoj nemoci a strategie sexuální remediace (NU21J-04-00024)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Renáta Androvičová, PhD.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2021 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 6 901 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Schizofrenie, závažné psychiatrické onemocnění nastupující v rané dospělosti, je významnou příčinou disability a zvýšené sebevražednosti u mladých dospělých. V současnosti jsou standardní terapeutické postupy schopny odvrátit pouze 13% zátěže spojené s nemocí, v důsledku tak roste důležitost role optimalizace léčebných postupů založených na individuálních potřebách a překračujících pouhé potlačení pozitivních symptomů onemocnění.

Sociosexuální fungování (SSF), především pak navazování heterosexuálních vztahů v adolescenci, bylo po dlouhou dobu přehlíženo jako potenciálně důležitý faktor ve vývoji nemoci, a tím pádem i nedostatečně zohledňováno v rámci terapie. Několik recentních studií ukázalo, že SSF je doménově specifický a významný indikátor nástupu, průběhu i funkční prognózy nemoci, který operuje do značné míry nezávisle od neurokognitivních deficitů (např. rychlost zpracování informace či pracovní paměť) i sociálně kognitivních deficitů (např. obecné rozpoznávaní emocí).

Experimentální evidence o zdrojích SSF deficitu ale doposud chybí a potřeba vývoje cílených strategií sexuologické remediace založených na evidenci zatím nebyla adresována. Navrhovaný projekt si klade za cíl provést case-control studii u pacientů s první epizodou schizofrenie (n = 80), u nichž bude po 12 měsících od nástupu nemoci vyhodnocena funkční remise. V rámci studie budou 1) pomocí dvou cílených sexuologických experimentů vyvinutých v naši laboratoři identifikovány zdroje SSF deficitů pacientů s první epizodou schizofrenie, 2) bude stanoven vliv SSF deficitů ve funkční prognóze pacientů při zohlednění neurokognitivních deficitů, sociálně-kognitivních deficitů a negativních symptomů; a 3) na základě výsledků z analytické části studie budou vyvinuty metodiky pro sociosexuální remediaci u časných stadií schizofrenie, a to ve spolupráci se zahraniční expertní platformou.