Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze (19-17540S)

Základní informace

Řešitel: doc. Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 4 640 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

 

 

Anotace

Sociální fungování dívek a žen je během života ovlivněno jejich neverbálně komunikačními schopnostmi. Ontogeneze neverbální expresivity a regulace žen není dostatečně probádána.

Důležitým zdrojem informací o komunikačních schopnostech relevantních pro fungování ve vztazích v dospělosti jsou interakce mezi dívkami a chlapci. Silný vztah mezi neverbálně komunikačními schopnostmi a sociálním fungováním ve vztazích by mohl být porušen běžným užíváním online sociálních sítí, které nabízejí další příležitosti k navazování vztahů a nevyžadují (či příliš neumožňují) použití neverbálních signálů během komunikace.

Toto téma budeme studovat prostřednictvím a) pozorování skupinové dynamiky a sociálních sítí ve třídách, b) laboratorních interakcí dívek/žen s podobně starým, neznámým jedincem opačného pohlaví a c) hodnocení neverbálního chování dívek/žen aplikovaného na počítačové avatary prostřednictvím motion capture. Budeme srovnávat chování 6 věkových kohort od 5 do 25 let a hledat vztah mezi neverbálním chováním a užíváním online sociálních sítí.