PharmaBrain (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444)

Základní informace

Řešitelé: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Ing. Šimon Skovajsa
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Fyziologický ústav AV ČR, 3. lékařská fakulta UK, Ústav organické chemie a biochemie, Univerzita Hradec Králové
Doba řešení: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022
Rozpočet celkem: 148 262 697 Kč
Rozpočet NUDZ: 78 821 389 Kč
Podpořil/a: OP

Anotace

Projekt Pharmabrain je zaměřen na výzkum v předaplikační fázi jednoho ze základních neurotransmiterových systémů -glutamatergní systém - který za fyziologických podmínek kontroluje celou řadu procesů v mozku a podílí se i na řízení normálního vývoje mozku. Zároveň však dysfunkce glutamátergního systému hraje významnou roli v řadě neuropsychiatrických chorob. Projekt se soustředí na roli glutamátergní neurotransmise ve vzniku neuropsychiatrických chorob v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni.

Struktura výzkumných záměrů, cílů a aktivit vychází z konceptu translačního biomedicínského výzkumu. Výsledky výzkumných záměrů povedou současně ke kvalitativnímu posunu v metodikách laboratorních přístupů a zvýšení klinické relevance experimentální práce a následně rovněž ke zlepšení možností transferu poznatků použitelných v prevenci, diagnostice i terapie zmíněných chorob. Výsledky budou představovat jednotlivé proof-of-concepty, které budou následně rozvíjeny v projektech spolupráce s aplikační sférou jak během realizace, tak ve fázi udržitelnosti projektu.

Žadatelem a zároveň vedoucím partnerem projektu je Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ), jež vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha realizací projektu z operačního programu OP VaVPI v celkové dotaci přes 895 mil Kč. Realizací projektu dojde k zajištění udržitelnosti a rozvoji tohoto nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra. NUDZ je referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice. Zaměřením programu je výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch. Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod.

Hlavním partnerem v konsorciu projektu je Fyziologický ústav Akademie věd ČR (FgU AV ČR), který se zabývá výzkumem oblasti normální i patologické fyziologie, soustředí se na studium mechanismů vzniku závažných onemocnění člověka, jako např. cévní a mozkové příhody, ischemická choroba srdeční, diabetes, dědičné metabolické poruchy a neurodegenerativní onemocnění. Výsledky práce představují teoretický základ pro vývoj nových léčebných postupů. Současně je partnerem v projektu evropského centra excelence BIOCEV.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (UOCHB) a Univerzita Hradec Králové (UHK) se etablovali na mezinárodní vědecké scéně v oblasti medicinální chemie a syntézy látek použitelných pro vývoj farmak. Ústav organické chemie a biochemie AV představuje vůdčí vědeckou organizaci v oblasti komercionalizaci a praktickou aplikaci výsledků základního výzkumu v oblasti vývoje originálních léčiv.

Konsorcium je doplněno 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (3LF), která prochází v posledních deseti letech značným rozvojem, počtem pracovníků spíše menší patří v celostátním srovnání v počtu publikovaných článků, vydaných knih či získaných výzkumných grantů standardně mezi nejproduktivnější lékařské fakulty v celé České Republice. 3. lékařská fakulta je také zapsána na seznamu lékařských fakult Světové zdravotnické organizace. Díky projektu dojde k synergii a kvalitativnímu posunu výzkumné činnosti, především k vzájemnému propojení dílčích aktivit zúčastněných pracovišť, jak díky propojení metodických přístupů, tak využití přístrojových kapacit.