Obezita jako rizikový faktor pro narušení struktury mozku, kognitivních funkcí a klinické prognózy u schizofrenie - prospektivní studie (NU20-04-00393)

Základní informace

Řešitel: MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 11 774 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Obezita se často vyskytuje společně se schizofrenií a je asociována s podobnými neurostrukturálními a kognitivními poruchami jako schizofrenie. Navrhujeme testovat, zda je obezita rizikovým faktorem pro zhoršení kognitivních/klinických/mozkových parametrů v průběhu času. Účastníci z naší předchozí průřezové studie budou podrobeni následnému diagnostickému rozhovoru, kognitivním testům, MRI skenování, antropometrickým měřením a podají vzorek krve, a to nejméně 1 rok po výchozím testování. Předpokládáme, že schizofrenie a obezita budou každá nezávisle asociována s (1) regionální mozkovou atrofií, (2) poklesem kognitivních funkcí v čase, (3) horší klinickou prognózou schizofrenie. Identifikace obezity jako modifikovatelného rizikového faktoru pro narušení mozkových struktur, zhoršení kognice a klinických parametrů může rozšířit terapeutické možnosti a zlepšit prognózu pacientů se schizofrenií.

Cílem této studie je zjistit, zda obezita způsobuje regionální atrofii mozku a zhoršení kognitivních funkcí v čase u pacientů se schizofrenii a zda neurobiologické změny spojené s obezitou přispívají k horší klinické prognóze. V této prospektivní studii budeme také zkoumat, které z metabolických změn souvisejících s obezitou, včetně dyslipidemie, inzulinové rezistence, diabetu, hypertenze, zánětu, nejvíce přispívají ke zhoršení mozkových/kognitivních/klinických parametrů v čase u schizofrenie. Navrhovaná studie má značný praktický a potenciálně transformativní dopad, který by mohl být využit ke zlepšení prognózy pacientů se schizofrenií. Identifikace obezity jako specifického rizikového faktoru pro kognitivní/klinické/mozkové změny u schizofrenie by byla prvním krokem k prevenci nebo léčbě takových změn.