Aktivní vliv rodičů na partnerské vztahy jejich potomků (22-27522S)

Řešitel: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova, FF
Spolupříjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Rozpočet celkem: 0 Kč
Rozpočet NUDZ: 0 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Výběr partnera je jedno z klíčových rozhodnutí v životě, které ovlivňuje nejen spokojenost, zdraví a osobní pohodu daného jedince, ale také kvalitu vztahu s dalšími příbuznými, např. s rodiči. To je jedním z důvodů, proč do výběru partnera a následného vztahu rodiče nezřídka zasahují. Hlavním cílem projektu je testovat, jak rodiče ovlivňují výběr partnera a fungování partnerských vztahů svých potomků a dále jaký mají rodičovské aktivity dopad na spokojenost a osobní pohodu jejich potomků. V reprezentativní studii se zaměříme na otázku, zda se rodičovské aktivity liší v závislosti na základních socio-demografických charakteristikách, jako je např. příjem či vzdělání. V prospektivní studii budeme testovat diskrepanci mezi partnerskými preferencemi (1. fáze) a charakteristikami partnera (2. fáze) uváděnými rodiči a jejich potomky. Současně budeme zjišťovat rodičovské taktiky u jedinců, kteří zůstanou nezadaní. Cílem mezikulturní studie je testovat kulturní variabilitu v rodičovském vlivu na výběr partnera v zemi s nízkou (Česká republika) a vysokou mírou kolektivismu (Brazílie).