Aversive response to spiders and the underlying emotions (19-07164S)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 8 690 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Deregulované emoce vyvolané řadou druhů pavouků jsou typické pro arachnofobii, jednu z nejčastějších specifických fobií. Emoční prožitky při setkání s pavouky, zážitky negativních představ a sklony k přílišnému zobecňování strachu nejsou stále objasněny, stejně tak ani fyziologické a neurální koreláty strachu z pavouků. Navrhli jsme tedy experiment testující vliv kontextu dalších emočně salientních stimulů (vyvolávajících strach a odpor) na specificitu a intenzitu emocí vyvolaných pavouky u subjektů s nízkou a vysokou hladinou strachu z pavouků. Pro zjištění intenzity prožívaných emocí využijeme fyziologická měření a vyšetření fMRI. Dále, představa pavouků následující po prezentaci konkrétního podnětu by měla u respondentů s vysokým strachem z pavouků aktivovat emoční okruhy více, než pouhá vizuální prezentace podnětu. Zároveň by měly být aktivovány specifické mozkové oblasti zapojené do kognitivně-emoční kontroly pavoučí fobie. Nakonec ověříme novou evoluční hypotézu o přenesení strachu ze štírů na pavouky. Naše studie by měla výrazně přispět k porozumění arachnofobii.