Psychologie mezimužské kompetice a její neurální koreláty (19-11822S)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Vít Třebický, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
Rozpočet celkem: 6 482 000 Kč
Podpořil/a: Grantová agentura ČR

Anotace

Konflikty jsou součástí sociálních interakcí ovlivňujících každodenní život. Jelikož přinášejí vážná rizika a zjevně měly zásadní vliv v průběhu naší historie, lze očekávat adaptace, které by jedinci napomáhaly ohodnotit schopnost obstát ve fyzické konfrontaci ostatních a vhodně se rozhodovat v antagonistických situacích. Chování spojené s fyzickými konfrontacemi u člověka je hojně studované téma a z výsledků vyplývá, že existují konkrétní morfologické rysy související s úspěchem v konfrontacích a že lidé těmto rysům věnují pozornost. Nicméně zatím víme jen velice málo o aktivaci neuro-kognitivních procesů při rozpoznávání a zpracování morfologických vodítek spojených s úspěchem v konfrontaci a směřování pozornosti k určitým morfologickým oblastem při hodnocení nebezpečnosti obličejů a těl.

K objasnění psychofyziologických procesů probíhajících při hodnocení mezi-mužské kompetice prostudujeme aktivaci specifických mozkových oblastí zapojených do hodnocení nebezpečnosti na základě vizuálních stimulů za použití metod funkční magnetické rezonance a simultánního sledování očních pohybů.