Repetitivní transkraniální stimulace dorsomediální prefrontální kůry (dmPFC-rTMS) v augmentaci antidepresiv (Studie DOPRERA). Účinnost, snášenlivost a neurofyziologické změny (NU22-04-00192)

Základní informace

Řešitel: doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 5. 2022 - 31. 12. 2025
Rozpočet celkem: 9 641 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je účinnou metodou léčby depresivní poruchy (DP), avšak optimální metoda aplikace nebyla ještě určena a jsou dostupné různé modifikace rTMS.

Cílem projektu je porovnání účinnosti/snášenlivosti 4-týdenní rTMS dorsomediální prefrontální kůry za užití double-cone cívky (dmPFC-rTMS, hluboká rTMS) jako nového typu rTMS v porovnání s konvenční vysokofrekvenční rTMS levého dorsolaterálního prefrontálního kortexu a shamovou stimulací v augmentaci nově zahájené standardní, 6- týdenní akutní léčby antidepresivy (dvojitě-slepá, randomizovaná, komparátorem a placebem kontrolovaná studie). Budou aplikována AD ze skupiny SSRI ve flexibilním dávkování, zvolená podle úvahy ošetřujícího lékaře vzhledem k předchozím odpovědím na léčbu a klinickému stavu pacienta.

Ve studii budou dále mapovány funkční změny mozku (EEG) během léčby a v souvislosti s odpovědí na ní v oblastech souvisejících s patofysiologií deprese a predikcí efektu léčby. Plánováno je zařazení 60 depresivních pacientů (20 v každé skupině; hospitalizovaní i ambulantní). Projekt přispívá k naplnění následujících priorit a cílů Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 (subprogram1): podpořit rozvoj nových diagnostických a léčebných metod a zajistit, aby dosažené výsledky zdravotnického aplikovaného výzkumu byly využity jako vstupy pro tvorbu a aktualizaci klinických doporučených postupů v ČR.

Dále projekt naplňuje priority Podoblasti 1.4: Nervová a psychická onemocnění (1.4.2: Diagnostika onemocnění nervové soustavy, 4.3: Vyšší efektivita léčebných postupů u onemocnění nervové soustavy). Projekt navazuje na naše předchozí práce porovnávající účinnost AD a neurostimulačních metod (rTMS, tDCS). Konečným cílem projektu je přispět k optimalizaci antidepresivní léčby, rozšířit poznatky o neurostimulační léčbě a přispět k uvedení metody do klinické praxe.