Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) jako léčebná intervence pro zotavení z post-akutních následků SARS-CoV-2 (PASC) (NU22-D-133)

Základní informace

Řešitel: doc. MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 4. 2022 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 4 086 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Hlavním záměrem projektu je vyhodnotit klinický účinek transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS) dorsolaterální prefrontální kůry (DLPFC) v léčbě neuropsychiatrických (NP) symptomů provázejících post-akutní následky infekce SARS-CoV-2 (PASC).

Primárním cílem dvojitě-slepé, randomizované, placebem kontrolované studie s paralelním uspořádáním je porovnání účinnosti (odpověď na léčbu, trvání účinku) 4- týdenní DLPFC-tDCS (20 tDCS aplikací s uložením anody na F3; 2 mA; 30 min/1 aplikace) s následným 4- týdenním sledováním proti placebo tDCS v léčbě NP symptomů PASC. Primárním hodnoceným výsledkem bude změna v závažnosti příznaků dle validizované české verze dotazníku “Fatigue Impact Scale“ (FIS) na konci akutní fáze studie a měsíc po jejím ukončení.

Sekundárními výsledky budou 1) změny v a) hodnocení funkčních schopností, kognitivních funkcí a emočních příznaků dle “Post-COVID-19 Symptoms Assessment Questionnaire“ (A-PASC), b) subjektivním hodnocení depresivních a úzkostných příznaků (PHQ-9; GAD-7), c) kognitivním výkonu (pozornost, pracovní paměť a psychomotorické tempo), d) kvalitě života na základě dotazníku AQOL-6D při vstupu do studie, na konci léčby a dále s odstupem 1 měsíce po ukončení léčby a 2) vyhodnocení snášenlivosti tDCS v průběhu léčby.

Doplňkovými (exporativními) cíli studie jsou vyhodnocení elektrofyziologických (EEG) nálezů spojených s PASC a jejich změn po intervenci s ohledem na příslušnost ke skupině a míře odpovědi (specificky budou hodnoceny qEEG kordance, EEG mikrostavy a funkční konektivita).