Patofyziologické změny mozku po psychotickém stavu a perinatální hypoxii (NU22J-04-00061)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Lenka Kletečková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: 1. 5. 2022 - 31. 12. 2025
Rozpočet celkem: 16 691 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 5 701 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

Schizofrenie (SCZ) je závažné psychiatrické onemocnění postihující přibližně 1% světové populace charakterizované pozitivními příznaky (klam a halucinace), negativními příznaky (emoční oploštělost, apatie, hypobulie) a dysfunkce exekutivních funkcí a snížené psychomotorické tempo. Ačkoli úplná patofyziologie SCZ je stále nejasná, neurovývojová hypotéza byla formulována a potvrzena. Perinatální hypoxicko-ischemický inzult je dobře známým epidemiologickým faktorem pro rozvoj SCZ, který dvojnásobně zvyšuje pravděpodobnost jejího rozvoje v důsledku zásadních změn v glutamatergním, dopaminergním i GABAergním neurotransmiterovém systému, dendritickém růstu, tvorbě synapsí a zrání neuronů v tomto věku.

V předloženém projektu budeme kombinovat chronickou přerušovanou hypoxii v perinatálním období u mláďat potkanů a indukci psychózy pomocí aplikace MK-801 (antagonista NMDA receptoru) v průběhu rané dospělosti.

Cíle tohoto projektu jsou:

1) popsat klíčové změny v energetickém metabolismu mozku po perinatální hypoxii a psychotické atace v adolescentním věku,

2) vyhodnotit významné změny chování (prepulzní inhibice, test otevřeného pole and Y bludiště) na tomto zvířecím modelu,

3) stanovení změn v počtu parvalbumin pozitivních interneuronů (prefrontální kortex, striatum, hipokampus) a hipokampální a ventrikulární objem,

4) stanovení profylaktického účinku antipsychotika risperidonu a SSRI citalopramu (nebo jejich kombinace) na všechny uvedené parametry. Předložený projekt přispěje k lepšímu pochopení patofyziologických změn v SCZ postiženém mozku a přispěje zejména k lepší klinické praxi v budoucnosti.