Role neurosteroidů v mechanismu účinku klozapinu (NU20-04-00389)

Základní informace

Řešitel: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Spolupříjemci: Endokrinologický ústav, Fyziologický ústav AV ČR
Doba řešení: 1. 5. 2020 - 31. 12. 2023
Rozpočet celkem: 18 949 000 Kč
Rozpočet NUDZ: 8 358 000 Kč
Podpořil/a: Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Anotace

V našich předchozích projektech jsme prokázali roli neurosteroidů u schizofrenie jak v animálním modelu, tak v klinickém výzkumu. Dále jsme prokázali vliv derivátů pragnanolonu v animálním modelu schizofrenie. Řada studií naznačuje, že rozdílné hladiny neurosteroidů mohou vysvětlit rozdíly v terapeutické odpovědi u schizofrenie. Antipsychotika mohou normalizovat alterované hladiny neurosteroidů, ty ale mají i vlastní antipsychotický potenciál a lze je využít jako adjuvantní terapii při ovlivnění negativních a kognitivních symptomů schizofrenie. Právě tímto směrem bude náš výzkum směřovat.

V preklinické části budeme studovat změny hladin neurosteroidů v CNS v animálním modelu schizofrenie v odpovědi na aplikaci typických a atypických antipsychotik. A následně adjuvantní terapií deriváty pregnanů budeme studovat možnosti zvýšení antipsychotického účinku antipsychotik. V klinické části se zaměříme na změny steroidomu v krvi pacientů trpících schizofrenií, které mohou predikovat odpověď na léčbu klozapinem.