Laboratoř chování zvířat

Profil

Chování je u živočichů klíčovým pojítkem organismu s prostředím. Činnost nervové soustavy je jedním ze zásadních aspektů života všech živočichů včetně člověka, který integruje všechny dílčí funkce povstávající na úrovni molekulární a fyziologické do jediného systému, a právě jeho prostřednictvím se organismus jako celek vztahuje k okolnímu světu.

Behaviorální studie tedy umožňují zkoumat organismus na celosystémové úrovni, a jsou i citlivým indikátorem patologických procesů. Biologie živočichů, zejména savců, je svojí podstatou velmi blízká biologii člověka, a sdílené jsou i mnohé domény chování, což činí studium chování modelových organismů nezastupitelným zdrojem informací i pro klinickou a preventivní medicínu, zejména v oblasti duševního zdraví.

Výzkumný program Preklinický se z velké části věnuje právě studiu chování experimentálních zvířat. Zkoumáme animální modely napodobující neurologické a psychiatrické poruchy, s cílem porozumět jejich mechanismům a nalézt nové přístupy k jejich léčbě.

Vybavení

Fluorescenční mikroskop Zeiss AxioImager Z1

Pro klasické snímání ve světlém poli a fluorescenci je v laboratoři k dispozici vzpřímený motorizovaný mikroskop Zeiss AxioImager Z1 s celou sadou suchých a imerzních objektivů a manuálním stolkem. Pro záznam obrazu je mikroskop vybaven digitální citlivou kamerou Zeiss. Mikroskop i s kamerou je ovládán softwarem AxioVision pro klasické jedno i vícekanálové fluorescenční snímání, časové a 3D snímání.

Mikroskopy mohou samostatně používat proškolení uživatelé z řad zaměstnanců NÚDZ, akamedičtí a firemní pracovníci. Pro nezaškolené uživatele je připravena asistence jak pro samotné mikroskopické snímání, tak pro optimalizaci snímacího postupu s ohledem na vzorky.

Konfokální laserový skenovací mikroskop Leica TCS SP8 X

Hlavním mikroskopem na NUDZ je nejmodernější konfokální mikroskop vybavený bílým laditelným laserem umožňujícím výběr libovolné excitační čáry nebo kombinace až osmi excitačních čar současně z viditelného spektra 470-670 nm. Kromě bílého laseru je mikroskop vybaven klasickými jedno a vícečarovými lasery od blízké UV oblasti (405 nm) přes celou viditelnou oblast (Ar laser, DPSS laser, HeNe laser). Libovolná kombinace excitačních laserových čar a tomu odpovídající nastavení detekce je možná díky bezfiltrovému děliči svazku AOBS (Acousto-Optical Beam Splitter) pro jakoukoliv kombinaci až osmi excitačních laserových čar současně. Detekční část systému zahrnuje kombinaci spektrálně laditelných konfokálních detektorů – fotonásobiče (PMT) a hybrdiní detektory (HyD na bází GaAsP). Na mikroskopu je možné snímání řadou různých metod pro fixované vzorky, stejně jako pro živé buňky díky kultivační komůrce s ovládáním teploty a koncentrace CO2.