Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR (Destigmatizace) (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276)

Základní informace

Řešitel: PhDr. Petr Winkler, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1. 9. 2017 - 30. 11. 2022
Rozpočet celkem: 94 956 515 Kč
Podpořil/a: OP

EU Operační program Zaměstnanost

Anotace

Pětiletý projekt Destigmatizace je součástí reformy péče o duševní zdraví v ČR. V rámci projektu vznikla Iniciativa NA ROVINU, která usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Na základě analýzy potřeb a dobré praxe z již realizovaných destigmatizačních programů ve světě, byly vytvořeny vzdělávácí programy pro šest cílových skupin - pro lidi s duševním onemocněním, jejich rodinné příslušníky, pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb, pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnanců veřejné správy a komunity v okolí nově vznikajících CDZ. Tyto jsou následně týmem iniciativy Na rovinu implementovány ve všech regionech ČR a evaluovány jejich dopady.