Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19 (TL04000382)

Základní informace

Řešitel: Mgr. Barbora Orlíková, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ‘
Spolupříjemce: CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Doba řešení: 1. 10. 2020 - 30. 10. 2022
Rozpočet celkem: 3 706 069 Kč
Rozpočet NUDZ: 1 371 207 Kč
Podpořil/a: Technologická agentura ČR

Anotace

Pandemie Covid-19 a související restriktivní opatření od roku 2020 změnila dosavadní fungování (nejen) české společnosti. Lze vidět dopad i na užívání návykových látek v populaci a na fungování adiktologických služeb. Cílem projektu je zmapovat dopad restriktivních opatření na osoby, které užívají návykové látky, na změny v užívání návykových látek ve společnosti a na adiktologické služby.

Výstupem projektu je Mapa sítě adiktologických služeb v České republice.